Събота, 22 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Септември 2015

Печат Email
Петък, 11 Септември 2015г.

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. в съответствие с 91, ал.1 от Изборния кодекс и Решение №1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК на 14.09.2015 г. (понеделник)  в заседателната зала на Общинска администрация Пещера (стая №5, ІІ етаж) ще се проведат консултации за назначаването на

Печат Email
Сряда, 09 Септември 2015г.

            ОТНОСНО: Определяне на местата за обявяване на

                               предварителните избирателни списъци

Подписаният Георги Иванов Козарев – Кмет на Община Пещера, на основание чл.41, ал.3 от ИК, чл.8 и §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл.44, ал.2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:

 

ОПРЕДЕЛЯМ местата за обявяване на предварителните избирателните списъци

Печат Email
Понеделник, 07 Септември 2015г.

В изпълнение на Заповед № 508 от 03.09.2015г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал-1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА  

Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс на 24.09.2015г. от 15.00 часа в стая № 5 на І-ви етаж на Общинска администрация за продажба на имот-частна общинска собственост, актуван с Акт за

Заповед

Печат Email
Петък, 04 Септември 2015г.

Образуване на избирателни секции в община Пещера за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г.

Печат Email
Вторник, 01 Септември 2015г.

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера за мандат 2011г.-2015г. Председателят на Общински съвет  Анастасия  Младенова свиква общинските съветници на  ШЕСТДЕСЕТ И СЕДМО   /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 02.09.2015г. /СРЯДА / от 17.00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Кандидатстване за получаване на финансова помощ с проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на

Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069