Вторник, 25 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Октомври 2016

Обявление

Печат Email
Петък, 28 Октомври 2016г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод до поземлени имоти с идентификатор 56277.2.336 и 56277.2.339 по КККР на гр.Пещера в местност „Долна Бялча”, с трасе на електропровода от съществуващ електропровод в северния сервитут на поземлен имот с идентификатор 56277.2.711 по КККР на гр.Пещера - път от републиканската пътна мрежа /път ІІІ-375 Пещера-Пловдив/ в посока запад, след което преминава в сервитута на поземлен имот с идентификатор 56277.1.153 по КККР на гр.Пещера – път от републиканската пътна мрежа /път ІІ-37 Пазарджик-Пещера/ и в посока север продължава в границите на поземлен имот 56277.2.304 по КККР на гр.Пещера – селскостопански, горски, ведомствен път до поземлен имот с идентификатор 56277.2.336 по КККР на гр.Пещера. Трасето на водопровода преминава през поземлен имот с идентификатор 56277.1.153-републикански път ІІ-37, поземлен имот с идентификатор 56277.1.346-отводнителен канал на Община Пещера и поземлен имот с идентификатор 56277.1.349-територия на транспорта-Община Пещера в местност „Долна Бялча” в землището на гр.Пещера, общ.Пещера.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 30 /тридесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 27 Октомври 2016г.

Съобщение за публично обявяване за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - река "Стара река"(Пещерска) с цел заустване на смесен поток пречистени отпадъчни води за експлоатация на съществуващ обект "Канализационна система" на гр. Пещера.

Заповед

Печат Email
Вторник, 25 Октомври 2016г.

ЗАПОВЕД

813

гр. Пещера, 25.10.2016 г.

Подписаният Николай Йорданов Зайчев – Кмет на Община Пещера, като разгледах доклад с вх. №USER 046-2/25.10.2016г. от Невена Дялкинова – н-к отдел „ОС” относно Заповед №726/20.09.2016г. за откриване на процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 99, т.1 от АПК и след преценка на изложените аргументи

НАРЕЖДАМ :

 

   Отменям частично Заповед №726/20.09.2016г., с която са открити публични търгове за продажба на имоти-частна общинска собственост, назначена е комисия за провеждането им, утвърдени са тръжни документации, условията за оглед на обектите и крайния срок за приемане на заявленията, в частта на т.1.3 относно продажбата на поземлен имот с идентификатор 56277.504.506 с площ 341.00 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, одобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к. 4550, община Пещера, област Пазарджик, кв. Луковица, местност кв. Луковица, без посочен административен адрес, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: кв. 199Д, парцел V. Граници и съседи на имота са: 56277.504.509, 56277.504.508, 56277.504.505, 56277.504.206, 56277.504.9648, актуван с Акт за частна общинска собственост №696/05.08.2016г., вписан в Службата по вписванията с вх. Рег. №1756/08.08.2016г., Акт №20, т.7, понеже беше установена неточност в границите на имота.

Настоящата заповед следва да се връчи на лицето Катя Николаева Ангелова, както и да се публикува на интернет страницата на Община Пещера и да се обяви на информационното табло в сградата на Общинска администрация.

След влизане в сила на заповедта да се възстановят на участничката в търга заплатените от нея суми за документи за участие и стойността на внесения депозит, като за това се представи квитанция за внесен депозит – оригинал.

Настоящата заповед да се връчи на Началник отдел „Общинска собственост” и на Директор ФСД за сведение и изпълнение.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок, считано от датата на обявяването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Пазарджик.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Зехра Алиш – заместник-кмет на Община Пещера.

НИКОЛАЙ ЗАЙЧЕВ

Кмет на Община Пещера

Уведомление

Печат Email
Петък, 21 Октомври 2016г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във връзка с чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,

„БИОВЕТ“ АД със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, гр. Пещера 4550, ул. „Петър Раков“ №39

тел. 0350 6 56 19, факс 0350 6 56 07,e-mail Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Лице за контакти: Иван Златев - тел. 0350 6 56 34 (395), e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Уведомява заинтересованото население и общественост

за инвестиционно предложение:

ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА

ПРОИЗВОДСТВО НА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ И ФУРАЖНИ ДОБАВКИ

Печат Email
Петък, 21 Октомври 2016г.

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА     Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ПЕТНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на    27. 10.2016г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Заповед

Печат Email
Сряда, 19 Октомври 2016г.

Заповед №796/18.10.2016г.

Печат Email
Вторник, 18 Октомври 2016г.

Уведомление за инвестиционно предложение

от „БИОВЕТ“ АД

4550 Пещера, ул."Петър Раков"№ 39

тел. 0350 6 56 19, факс 0350 6 56 07,e-mail Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Лице за контакти: Иван Златев

тел. 0350 6 56 34 (395), e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО ФИЛТРАЦИОННО ОТДЕЛЕНИЕ

ЗА ОБРАБОТКА НА ФЕРМЕНТАЦИОННА ТЕЧНОСТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО

НА ФУРАЖНИ ДОБАВКИ

Характеристика на инвестиционното предложение

1.Резюме на предложението.

Печат Email
Вторник, 18 Октомври 2016г.

Уведомление за инвестиционно предложение

от „БИОВЕТ“ АД

4550 Пещера, ул."Петър Раков"№ 39

тел. 0350 6 56 19, факс 0350 6 56 07,e-mail Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Лице за контакти: Иван Златев

тел. 0350 6 56 34 (395), e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ

НА ГОТОВИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ВЕТЕРИНАРНАТА ПРАКТИКА

Характеристика на инвестиционното предложение

1. Резюме на предложението.

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 13 Октомври 2016г.

СЪОБЩЕНИЕ

        Във връзка с писмо на Директора на областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик, Общинска администрация Пещера уведомява, собствениците на земеделска и горска техника, че на 14.10.2016г от 10.30ч. пред градския стадион на гр.Пещера ще се извърши технически преглед на трактори, тракторни ремаркета, самоходна техника и прикаченият инвентар.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Обявление

Печат Email
Вторник, 11 Октомври 2016г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен подробен устройствен план /ПУП/ за частично изменение на плана за упълномеряване на поземлен имот с идентификатор 56277.504.340 (УПИ VІІ-„Т.У.) за сметка на част от поземлен имот с идентификатор 56277.504.535 (УПИ Х), поземлен имот с идентификатор 56277.504.531 (УПИ ІХ-Търговия и услуги) и поземлен имот с идентификатор 56277.504.537 (УПИ ІІ-3407) по КККР на гр.Пещера, кв. 199 и отреждането му и за жилищно строителдтво. Определя се устройствена зона - Жм /жилищно строителство/.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069