Сряда, 24 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Ноември 2016

Печат Email
Сряда, 30 Ноември 2016г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

Във   връзка с чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

“БИОГРИЙН ПЕЩЕРА“ ЕООД със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик,гр. Пещера 4550,ул.“ Цар Борис“ №6, вх. А, ет. 2, ап. 3

лице за контакти: Емин Мустафа – 0886 16 19 44

Уведомява заинтересованото население и общественост

за инвестиционно предложение:

„ИНВЕСТИЦИИ В НОВА КРАВЕФЕРМА НА ФИРМА БИОГРИЙН ПЕЩЕРА ЕООД“  

Характеристика на инвестиционното предложение:

  1. 1.Резюме на предложението:
Печат Email
Сряда, 30 Ноември 2016г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение:

Във   връзка с чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

“АГРО ГРИЙН СИТИ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: обл.Пазарджик,

гр.Пещера 455,ул.“Петър Раков“ №7, лице за контакти: Емин Мустафа – 0886 16 19 44

Уведомява заинтересованото население и общественост

за инвестиционно предложение:

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИВОТНОВЪДНО СТОПАНСТВО

ЗА УГОЯВАНЕ НА ТЕЛЕТА“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението

Обявление

Печат Email
Вторник, 29 Ноември 2016г.

ОБЯВЛЕНИЕ


ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

 

ПРОЕКТ НАПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ГРАД ПЕЩЕРА

Съобщение

Печат Email
Сряда, 23 Ноември 2016г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 23.11.2016 г.

Публикувано на :   23ноември 2016г., сряда

Валидно до:17,30ч., 07декември 2016г., сряда

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес

гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.3, стая №13 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

Име на задълженото лице Адрес Вид на задължението Вид на документа
1.

КИРИЛ

ГЕОРГИЕВ

ИЛИЕВ

гр.Пазарджик

ул. Г.С.Раковски № 13, ет.6, ап.32

Данък

Върху

превозно средство

АУЗД №009-1/

02.03.2016г.

2.

ДИМИТЪР

ВАСИЛЕВ

МИЛОВ

гр.Пазарджик

ул. Пловдивска

№16, ет.5, ап.10

Окончателен годишен

патентен

данък

Покана за ПДП №30337110/02.12.2015г.АУЗД №059-1/

02.12.2015г.

                                        ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ       ………………………

                                                                              Гл.експерт “МП”

                                                                               /Ст.Семерджиев/

Дата на поставяне: 23.11.2016г.

Дата на сваляне :   07.12.2016г.

Обявление

Печат Email
Понеделник, 21 Ноември 2016г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 865/15.11.2016 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот пл. № 000218-нива и отреждането му в УПИ V-218, за оранжерии, местност „Растето“ по КВС на землище на с.Капитан Димитриево, с предвиждане на ниско свободно застрояване и устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели в границите на определените с Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии иустройствени зони.

         Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Понеделник, 21 Ноември 2016г.
Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за частично изменение /ЧИ/ на подробен устройствен план /ПУП/с който се измества регулационната линия на урбанизираната територия на гр.Пещера по северозападните имотни граници на поземлен имот с идентификатор 56277.503.32, за който са отредени УПИ І и УПИ ІІ и поземлен имот с идентификатор 56277.503.1, за който е отреден УПИ ІІІ по КККР на гр.Пещера и по югоизточната имотна граница на поземлен имот с идентификатор 56277.503.1, за който е отреден УПИ ІІІ,кв. 123а.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Печат Email
Петък, 18 Ноември 2016г.

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА     Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ШЕСТНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на    25. 11.2016г. / ПЕТЪК / от 12. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Съобщение

Печат Email
Сряда, 16 Ноември 2016г.

Публикуване на процедура по "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри" за териториите на с. Капитан Димитриево и с. Радилово, община Пещера.

Обявление

Печат Email
Вторник, 15 Ноември 2016г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПЗ на част от поземлен имот пл. № 053067-нива, която част е с площ от 2.4 дка (10% от общата площ с обхват поземлени имоти - пл. № 053067-нива; пл. № 053032-нива; пл. № 053033-нива; пл. № 053024-нива и пл. № 053058-нива) без да се извършва промяна предназначението на поземления имот, за отглеждане на животни, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба № 19/25.10.2012 г. местност ”Растето”, землище на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера. с предвиждане на ниско свободно застрояване и устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели в границите на определените с Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии иустройствени зони.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и К    метството на с.Капитан Димитриево, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Обява

Печат Email
Понеделник, 14 Ноември 2016г.

ОБЯВА
за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия
за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в
страната и в чужбина

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069