Четвъртък, 23 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Ноември 2016

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 10 Ноември 2016г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 850/08.11.2016 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за разделяне на поземлен имот с идентификатор 56277.501.68 по КККР на гр. Пещера и поземлен имот с идентификатор 56277.501.67 по КККР на гр.Пещера, участващи в УПИ-„ВКС“ ЕООДи обособяване на три самостоятелни урегулирани поземлени имота, както следва: УПИ V-Жилищно строителство, търговия, услуги и офиси, УПИ VІ- Жилищно строителство, търговия, услуги и офисии УПИ І-Трафопост, кв. 74 по регулационния план на гр. Пещера, Община Пещера, област Пазарджик в устройствена зона „Жм” /жилищно строителство със средна височина/ с устройствени показатели в границите на нормативно определените с Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

         Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Уведомление

Печат Email
Четвъртък, 10 Ноември 2016г.

Уведомление за инвестиционно намерение на "ПАРК ПРОПЪРТИС" ЕООД

Обявление

Печат Email
Петък, 04 Ноември 2016г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна режима на застрояване и разделяне на поземлен имот с идентификатор 56277.502.1163 по КККР на гр.Пещера/УПИ Х-2859/ на два самостоятелни урегулирани поземлени имота, както следва: УПИ Х-1163 и УПИ ХV-1163, кв. 122А по регулационния план на гр.Пещера, Община Пещера, област Пазарджик в устройствена зона „Жм” /жилищно строителство със средна височина/ с устройствени показатели в границите на нормативно определените с Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069