Събота, 13 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Декември 2016

Съобщение

Печат Email
Сряда, 28 Декември 2016г.

СПРАВКА

ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СТАНОВИЩА И ВЪЗРАЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТА НА

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ГРАД ПЕЩЕРА

Във връзка с публикувано обявление по реда на чл.26, ал.3 от Закона на нормативните актовеотносно проект на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс град Пещера, в обявения 30-дневен срок в Общинския център за услуги и информация на гражданите - гр. Пещера, ул. Дойранска епопея” № 17, Община Пещера, както и на e-mail: mayor@peshtera.bg, не са постъпили предложения, становища и възражения по предложения проект на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс град Пещера.

Съобщение

Печат Email
Вторник, 27 Декември 2016г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и

прозрачност в действията на институциите в срок от 30 дни от публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на общината се приемат предложения и становища относно изготвения Проект за изменение и допълнение на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера .

Предложения, мнения и препоръки към Проект за изменение и допълнение на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера се приемат на адрес: гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17, Общински център за услуги и информация на гражданите или на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Съобщение

Печат Email
Вторник, 27 Декември 2016г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП в 14-дневен срок, считано от 28.12.2016г. до информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за Инвестиционно предложение на „БИОГРИЙН ПЕЩЕРА“ ЕООД: „Инвестиции в нова кравеферма на „Биогрийн Пещера“ ЕООД“

Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища, всеки работен ден в указания срок от 8.30ч. -12.30ч. и от 13.30ч. – 17.30ч. в стая №5, ет.ІІІ на Общинска администрация – Пещера.

Съобщение

Печат Email
Вторник, 27 Декември 2016г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП в 14-дневен срок, считано от 28.12.2016г. до информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за Инвестиционно предложение на АГРО ГРИЙН СИТИ“ ЕООД: „Изграждане на животновъдно стопанство за угояване на телета“

Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища, всеки работен ден в указания срок от 8.30ч. -12.30ч. и от 13.30ч. – 17.30ч. в стая №5, ет.ІІІ на Общинска администрация – Пещера.

Печат Email
Петък, 23 Декември 2016г.

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА     Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на СЕДЕМНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на    28. 12.2016г. / СРЯДА / от 14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Съобщение

Печат Email
Сряда, 21 Декември 2016г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 22.12.2016 г.

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес

гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.3, стая №13 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

Име на задълженото лице Адрес Вид на задължението Вид на документа
1.

“БЪЛГАРО-ИТАЛИАНСКА КОМПАНИЯ ИВ-ТАРСИ“ ЕООД

гр.Пловдив

бул. Цариградско шосе №41, вх.Д, ет.1, ап.3

Данък

Върху

превозно средство

АУЗД №020-1/

08.11.2016г.

ОРГАН ПО

                                            ПРИХОДИТЕ       ………………………

                                                                               Гл.експерт “МП”

                                                                               /Ст.Семерджиев/

Уведомление

Печат Email
Понеделник, 19 Декември 2016г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във  връзка с чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,

                      

ОБЩИНА ПЕЩЕРА със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, гр. Пещера 4550, ул. „Дойранска епопея“ №17

Уведомява заинтересованото население и общественост

за инвестиционно предложение на ОБЩИНА ПЕЩЕРА:

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ УЛИЦИ:

1. ул. "Петър Горанов" от о.т.677 до о.т.653. - гр.Пещера, община Пещера

2.ул. "Първи май" - гр.Пещера, община Пещера

3.ул."Веселин Стайков" от о.т.607 до о.т.766 - гр. Пещера,община Пещера

4.ул. "Кольо Фичето" - с. Радилово,община Пещера

5.ул. "Лиляна Димитрова" - с. Радилово,община Пещера

6. ул. "Димитър Благоев" - с. Радилово,община Пещера

7. ул. "Георги Ангелиев" - с. Радилово,община Пещера

8. ул. "Динко Баненкин" - с. Радилово,община Пещера

9. ул. "Никола Вапцаров" - с. Радилово,община Пещера

10. ул."Александър Стамболийски" - с. Кап. Димитриево,община Пещера

11. ул."Желязко Илиев" - с. Кап. Димитриево,община Пещера

И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ул."Хан Пресиян“ от о.т.142 до о.т.766 - гр. Пещера,община Пещера“

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 19 Декември 2016г.

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Съобщение

Печат Email
Петък, 16 Декември 2016г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 16.12.2016 г.

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес

гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.3, стая №13 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

Име на задълженото лице Адрес Вид на задължението Вид на документа
1.

“Унитех-Деян ЮРУКОВ - Анна Юрукова“

гр.Пещера

ул. Свети

Константин №40А

Д-к МПС

Данък сгради

ТБО

АУЗД №028-1/

10.11.2016г.

ОРГАН ПО

                                             ПРИХОДИТЕ       ………………………

                                                                               Гл.експерт “МП”

                                                                               /Ст.Семерджиев/

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 15 Декември 2016г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 15.12.2016 г.

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес

гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.3, стая №13 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Име на задълженото лице Адрес Вид на задължението Вид на документа
1.

ЕТ“НИБОЙ-Николай Йорданов“

гр.Пещера

ул. П.Раков №5

Данък

Върху

превозно средство

АУЗД №036-1/

10.11.2016г.

2.

Резерв

гр.Пещера

ул.Г.Раковски №11

Данък

Върху

превозно средство

.АУЗД №040-1/

10.11.2016г.

3. „КТД“ ЕООД

гр.Пещера

ул.Ц.Симеон,вх.А,ет.5, ап.9

Данък

Върху

превозно средство

АУЗД №029-1/

10.11.2016г.

4. ЕТ„Колорит 93-Георги Петков“

гр.Пещера

ул.Б.Миндизов №29

Данък сгради

Такса битови отпадъци

АУЗД №055-1/

15.11.2016г.

5. Тодор Стефанов Кърпачев

гр.Пещера

ул. Трепетлика №4

Данък

Върху

превозно средство

АУЗД №007-1/

25.02.2016г.

6. Ради Данчев Демиров

гр.Пещера

ул.Н.Личев №12

Данък

Върху

превозно средство

АУЗД №010-1/

02.03.2016г.

                ОРГАН ПО

                                              ПРИХОДИТЕ       ………………………

                                                                               Гл.експерт “МП”

                                                                               /Ст.Семерджиев/

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069