Четвъртък, 23 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Февруари 2016

Печат Email
Вторник, 23 Февруари 2016г.
Във връзка с писмо вх.№63-04-2/27.01.016г.на ТП Държавно горско стопанство – Пещера и на  основание чл.125 ал.1от Закона за горите и чл.44, ал.1 и  ал.2 от  ЗМСМА. 
 
                                                                 З А П О В Я Д В А М:
          
    1. ЗАБРАНЯВАМ пашата на селскостопански животни в следните горски територии – държавна собственост:
    1.1  Природна забележителност – пещера „Снежанка” и вододайни зони, отдели и под отдери: 85а – е, 1-4: 86 а-г, 1-3: 95в-е: 102 в,г,1,2: с обща площ 125,4ха, от която залесена 108,5ха и незалесена 16,9ха.
    1.2  Вододайна зона, служеща за водоснабдяване на гр.Пещера с отдели и
Печат Email
Вторник, 23 Февруари 2016г.
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
 
Във връзка със зачестило разлепване на рекламни материали с временен характер, Община Пещера напомня, че съгласно чл. 21 от Наредбата за рекламна дейност на физически и юридически  лица в Община Пещера, може да се извършва след получаване на Разрешение от компетентните органи на Общината и само на регламентирани за това места. 
В против случай ще  приложим чл. 36, ал.1 от  горепосочената  наребда, съгласно който нарушителят се наказва с глоба в размер от 100 до 500
Печат Email
Петък, 19 Февруари 2016г.
На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  Председателят на Общински съвет – Пещера  д-р Цветанка Лепарова  свиква  общинските  съветници  на   ПЕТО   заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на    25. 02. 2016 г.    / ЧЕТВЪРТЪК /   от  14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за
 
ДНЕВЕН РЕД :
1.Приемане Отчет на отпуснатите бюджетни финансови средства и дейността през 2015 година на:
•НЧ “Развитие 1873” – Пещера;
•НЧ “Зора -1903” с.Радилово; 
•НЧ “Сергей Румянцев -1909” с. Капитан Димитриево;
Докладват:От името на Кмета на Община Пещера
                                                  Секретарите на читалищата
 
2.Съгласуване на Стратегически план за дейността на
Печат Email
Сряда, 17 Февруари 2016г.
На основание   Заповед № 87/15.02.2016г. на Кмета на Община Пещера
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – “ЗДРАВЕН  МЕДИАТОР” 
 
І. Минимални  и специфични изисквания за заемане на длъжността
    Длъжност: ЗДРАВЕН МЕДИАТОР към Община Пещера  по трудово правоотношение.
     1.1 Минимални изисквания
           - Степен на образование – средно образование.
           - Професионален опит – не се изисква 
     1.2 Специфични изисквания
            - да е дееспособно лице
            - да не е осъждано за
Печат Email
Понеделник, 15 Февруари 2016г.
Община Пещера информира всички собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на територията на община Пещера, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, че срока за подаване на заявления по чл.37и от ЗСПЗЗ и изискваните към тях приложения и документи за заявяване на имоти за индивидуално ползване е 17.00ч. на 10.03.2016г. в Информационния център на община Пещера.
 

Образец на заявление по чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и

Печат Email
Четвъртък, 11 Февруари 2016г.
Уважаеми съграждани,
Във връзка с осъществяване на Национална програма  за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, Община Пещера приканва всички заинтересовани граждани  да се запознаят с критериите за допустимост и  да подготвят своите заявления за финансов интерес.
С Постановление № 23  / 04.02.2016г. на Министерски съвет се допускат за финансиране през 2016г и следните многофамилни жилищни сгради :
-многофамилни жилищни сгради,строени по
Печат Email
Сряда, 10 Февруари 2016г.
МОТИВИ 
за Изменение и допълнение на „Наредбата за определяна на размера на местните данъци на територията на Община Пещера“
Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определяна на размера на местните данъци на територията на Община Пещера“ на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в  ОЦУИГ в Община Пещера, гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17.
 
1.Причини за изменение и допълнение на Наредбата: Направените предложения за изменение и допълнение на „Наредбата за определяна на размера на местните данъци на територията на Община Пещера“  са във връзка с настъпили законодателни промени в Закона за местните данъци и такси 
2. Основна цел- Привеждане в съответствие с нормативната уредба 
3.  Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата- Не са необходими.
4. Очаквани резултати от прилагането на наредбата- запазване качеството на предоставяните услуги
5.  Съответствие с правото на Европейския съюз – предлагания проект за изменение и допълнение на „Наредбата за определяна на размера на местните данъци на територията на Община Пещера“ е в
Печат Email
Четвъртък, 04 Февруари 2016г.

 Община Пещера спечели приза „Най-зелена Община“ на 2015 г. в конкурса на „Екопак България“. Наградата от 15 000 лв. ще бъде използвана за реализиране на отличения проект за опазване и популяризиране на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки в града.
Еко проектът на Община Пещера спечели в категорията „Средна община“ с резултат 414 точки при максимален брой 480 точки. Проектите бяха оценени от експерти в разделното събиране на отпадъци (Екопак България), независими експерти в областта на управлението на отпадъците от опаковки (Денкщат България) и експерти в организирането и провеждането на информационни кампании (V+O Communication).

Печат Email
Понеделник, 01 Февруари 2016г.
 

С решение №23 от 29.12.2015г.  на Общинският съвет- Пещера са  определени  пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с

Печат Email
Понеделник, 01 Февруари 2016г.
  За провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина
 
 
Със заповед № КВ-24/15.01.2016 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на матроски (войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:
 
А. ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ
1.1.Във военно формирование 34410 – Варна, 8 (осем) длъжности: 
1.2.Във военно