Вторник, 25 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Март 2016

Печат Email
Сряда, 30 Март 2016г.

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП  в 14-дневен срок, считано от 30.03.2016г.  на информация по Приложение №2 към чл.6 за Инвестиционно предложение на  „ТЕВА ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за преустройство на съществуваща сграда за производство на хлебни изделия в  „Цех за консервиране на

Печат Email
Петък, 25 Март 2016г.

На 23 март се проведе процедура за подбор на кандидатите  за длъжност "Психолог" по проект "Заедно". В тази връзка община Пещера  публикува списъка на

Печат Email
Петък, 25 Март 2016г.

Във връзка с  реализиране на проект "Заедно" и  проведена процедура  за подбор  на кандидати за изпълняване на длъжността  "Личен асистент", община Пещера  публикува Списък на

Печат Email
Петък, 25 Март 2016г.
В изпълнение на Заповед №289/23.03.2016 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА 
 
ОБЯВЯВА 
            
 1. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години, считано от датата на
Печат Email
Петък, 25 Март 2016г.
В изпълнение на Заповед № 290/23.03.2016 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - гр. Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА 
 
ОБЯВЯВА
            
1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, както следва:   
1.1. Поземлен имот с идентификатор 56277.3.381 с площ 258.00 кв.м. по
Печат Email
Петък, 25 Март 2016г.
На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  Председателят на Общински съвет – Пещера  д-р  Цветана Лепарова свиква  общинските  съветници  на   ШЕСТО   заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на    31. 03. 2016 г.    / ЧЕТВЪРТЪК /   от  14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за
 
ДНЕВЕН РЕД :
1.Отчет за работата на Раонно управление «Полиция» Пещера за 2015г.
                                                         Докладва: Началникът на РУ  «Полиция»
 
2.Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените

Списък на кандидати допуснати до интервю и събеседване

Печат Email
Петък, 18 Март 2016г.

Списък на кандидати допуснати до интервю и събеседване за участие в проект „Предоставяне на почасови услуги от звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – гр. Пещера”

Дата за провеждане на интервю с кандидатите – 23.03.2016 г. от 10,00 часа.

Място на провеждане – Сградата на Домашен социален патронаж – гр. Пещера.


Пълен списък - виж в "Прикачени"

Печат Email
Сряда, 16 Март 2016г.

Уважаеми съграждани,
Община Пещера уведомява всички заинтересовани граждани, че срока за подаване на Заявления за интерес и финансова помощ по програма „Енергийна ефективност”, процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” изтече и няма да бъдат приемани нови Заявления за интерес и финансова помощ за саниране на жилищни еднофамилни, двуфамилни и многофамилни сгради.

Печат Email
Сряда, 16 Март 2016г.

СЪДЪРЖАНИЕ : Организация и ред за подбор на кандидатите, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България за обучение в курсове за начална военна подготовка.

Пълен текст на заповедта виж в "Прикачени"

Печат Email
Понеделник, 14 Март 2016г.

Община Пещера бе партньор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) при реализиране на проект „Нови възможности за грижа” по Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”.

Страница 1 от 2