Неделя, 23 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Май 2016

Печат Email
Понеделник, 30 Май 2016г.
Във връзка с чл.4, ал.1 от от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, 
                      
ЕТ „ДОАН-69-СУНАЙ КАРААСАН“ 
адрес: гр. Пещера, ул. „Михаил Такев“ №2А, 
телефон, факс и е-mail: 00359 350 63844/ Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
лице за контакт: инж. Иван Иванов, тел: 0897810381, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
 
 ДОПЪЛВА УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
 
„Цех за преработка, обработка на сурови кожи и производство на обувки“ в ПИ 000222, землище
Печат Email
Сряда, 25 Май 2016г.
Във връзка с обявения конкурс за длъжността:  Секретар на Община Пещера и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:
 
Списък на допуснати и недопуснати кандидати:
 
1.Допуснати кандидати: 
- Борис Костадинов Фолев
- Петя Стоянова Палдъмова
 
2.Недопуснати кандидати: няма
  
 

Конкурсът – решаване на тест и интервю ще се проведе на

Печат Email
Сряда, 25 Май 2016г.
 
Във връзка с обявения конкурс за длъжността:  Директор на Дирекция „Европейски фондове, стратегическо планиране и обществени поръчки” към Община Пещера и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:
 
Списък на допуснати и недопуснати кандидати:
 
1.Допуснати кандидати: 
- Веселин Тодоров Джелатов
 
2.Недопуснати кандидати: няма
 
 

Конкурсът – решаване на тест и интервю ще се проведе на

Печат Email
Петък, 20 Май 2016г.
На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  Председателят на Общински съвет – Пещера   доктор Цветана Лепарова свиква  общинските  съветници  на   ДЕВЕТО   заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на    26. 05. 2016 г.   / ЧЕТВЪРТЪК /   от  14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за
 
ДНЕВЕН РЕД :
 
1.Информация за съвместната работа на Община Пещера и Дирекция «Бюро по труда» – Пещера, пазара на труда и услугите по заетостта за 2015г.
Докладва: Димитър Търпов – Директор на дирекция „Бюро по труда“- Пещера 
2.Информация за дейността на Общински детски
Печат Email
Четвъртък, 19 Май 2016г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 Районен център за трансфузионна хематология – Пловдив провежда планова акция за безвъзмездно кръводаряване – „Дарете кръв, подарете живот!”.

 Основна цел на акцията е да съхраним традицията и привлечем младите хора към идеята за милосърдие и човечност, които са в основата на безвъзмездно кръводаряване.

Кръвен център – Пловдив разполага с подвижен кабинет за кръводаряване  - Мерцедес Спринтер с рег. № PB 2293 КМ, който ще бъде установен пред Община Пещера  на  06 юни

Печат Email
Четвъртък, 19 Май 2016г.
Във   връзка с чл.4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,                       
„БИОВЕТ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Петър Раков“ №39, тел. 0350/6 56 19, факс 0350/6 56 07, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
 
Уведомява заинтересованото население и общественост 
за инвестиционно предложение: 
 Монтиране на допълнителни пречиствателни устройства и съхранение на отпадъци 
(дейност с код R13) на площадка на ПСОВ на предприятието
  
 

Инвестиционното предложение ще засегне инсталации, намиращи се в 

Печат Email
Събота, 14 Май 2016г.

Кметът на Община Пещера, г-н Николай Зайчев подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.003 “Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР”по техническа помощ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално за регионално развитие.

            Проектът е на стойност 57 366,86 лв. и е със срок на

Печат Email
Сряда, 11 Май 2016г.
ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
 доп. и изм. с Решение №549/25.06.2010 г
 
ПРОЕКТ
 
За изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за разрешаване разполагането на преместваеми обекти на територията на община Пещера
Приета с Решение №516/30.04.2010 г. на Общински съвет – гр. Пещера, доп. и изм. с Решение №549/25.06.2010 г., изм. и доп. с Решение № 652 / 28.01.2011 г. на Общински съвет – гр. Пещера
            Мотиви за изготвяне на проекта за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за разрешаване разполагането на преместваеми обекти на територията на община Пещера
1. Причини, които налагат приемането:
С Докладна записка вх.№ 94Н-528-1/17.03.2016 г. на д-р Николай Пенев – общински съветник да Кмета на Община Пещера са
Печат Email
Сряда, 11 Май 2016г.
ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
 
 
ПРОЕКТ
 
За изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред, чистотата и специализираната закрила на деца на обществени места 
 
Приета с Решение №546/27.05.1999г., изм. и доп. с Решение №593/05.08.1999г., Решение №148/30.11.2000г., Решение №205/30.03.2001г., Решение №277/28.09.2001г., Решение №309/30.11.2001г., Решение №334/01.03.2002г., Решение №388/27.06.2002г., Решение №576/12.09.2003г., Решение №13/27.11.2003г., Решение №63/19.03.2004г., Решение №106/27.08.2004г., Решение №639/29.06.2007г., доп. с Решение №198/31.10.2008г, Решение №311/30.04.2009г. , изм. идоп. с Решение 156/29.06.2012г., доп. с Решение № 181/31.07.2012г., изм. с Решение № 649/15.07.2014г., изм. и доп. с Решение № 887/28.08.2015г. на Общински съвет гр.Пещера
 
 
            Мотиви за изготвяне на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред, чистотата и специализираната закрила на деца на обществени места
 
1. Причини, които налагат приемането:
С Докладна записка вх.№ 94Н-528-1/17.03.2016 г. на д-р Николай Пенев – общински съветник да Кмета на Община Пещера са направени конкретни предложения за изменения и допълнения на
Печат Email
Сряда, 11 Май 2016г.
ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
 
 
ПРОЕКТ
 
За изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Пещера
 
Приета с Решение №334/01.03.2002г. , изм. и доп. с Решение №462/26.07.2006 г., изм. и доп. – Решение №80/29.04.2008г., изм.-Решение № 482/26.02.2010г., изм. и доп.с Решение № 470/29.11.2013г., изм. и доп. с Решение № 498/27.12.2013г., изм. и доп. с Решение № 747/16.02.2015г., доп. с Решение № 755/27.03.2015г. на Общински съвет - Пещера
 
            Мотиви за изготвяне на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Пещера
1. Причини, които налагат приемането:
С Докладна записка вх.№ 94Н-528-1/17.03.2016 г. на д-р Николай Пенев – общински съветник да Кмета на Община Пещера са направени конкретни предложения за изменения и допълнения на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и
Страница 1 от 2