Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Май 2016

Печат Email
Сряда, 11 Май 2016г.
ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
 
 
ПРОЕКТ
на Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Пещера
 
 
Мотиви за изготвяне на проекта за изменение и допълнение на Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Пещера
 
1. Причини, които налагат приемането:
С Решение №49/28.03.1996 г. на Общински съвет – Пещера е приета Наредба за противопожарна охрана в Община Пещера. Във връзка с промените на нормативната уредба регламентираща дейността свързана с пожарната безопасност е необходимо да се приеме нова Наредба за пожарна безопасност и защита на
Печат Email
Сряда, 11 Май 2016г.
На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  във връзка с чл.45, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера за мандат 2015г.-2019г. Председателят на Общински съвет доктор Цветана Лепарова  свиква общинските съветници на  ОСМО  /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 12.05.2016г. /ЧЕТВЪРТЪК / от 17.00 часа в залата на Общински съвет с проект за
 
         
ДНЕВЕН РЕД :
 
 
1.Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1315 по КККР на гр. Пещера, с трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Пасище“ и определяне срок на валидност на предварителното съгласие.
 
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера
Директор на дирекция „ТСУ“ инж. Стела Павлова
 
2.Поправка на очевидна фактическа грешка в
Печат Email
Вторник, 10 Май 2016г.
УВАЖАЕМИ  СЪГРАЖДАНИ,
 
От днес,10.05.2016год.,  в община ПЕЩЕРА започва функционирането на 
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН- 0350/6-22-16.
Всеки  работен ден от 8.30 до 17.30 часа  на него можете да подавате вашите сигнали за забелязани от вас нередности и нарушения.
Те ще бъдат  регистрирани и разгледани от ръководството  на Общината,  и своевременно ще се създаде съответната организация за
Печат Email
Четвъртък, 05 Май 2016г.
На основание чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда  и  Заповед № 403/25.04.2016г. на Кмета на Община Пещера 
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – 
„ДИРЕКТОР НА  ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА” по трудово правоотношение, както следва:
 
№ОбластОбщина Населено мястоДетска градина
1ПазарджикПещерагр. ПещераОДЗ «ИГЛИКА»
2ПазарджикПещера с.РадиловоЦДГ «ЗДРАВЕЦ»
 
І. Минимални  и специфични изисквания за заемане на длъжността
           1.1 Минимални изисквания
     - Степен на образование - висше образование, с придобита образователно-квалификационна степен – „бакалавър” или „магистър”
     -  да имат придобита професионална квалификация „учител” в детска
Печат Email
Четвъртък, 05 Май 2016г.
На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  и  Заповед № 412/03.05.2016г. на Кмета на Община Пещера 
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – Директор на Дирекция „Европейски фондове, стратегическо планиране и обществени поръчки”
 
І. Минимални  и специфични изисквания за заемане на длъжността
      1.1 Минимални изисквания
•Изисквана минимална степен на образование – висше - магистър 
•Професионален опит – 4 години  или минимален ранг – ІІІ младши
•Минимален размер на основната заплата за
Печат Email
Четвъртък, 05 Май 2016г.

На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  и  Заповед № 413/03.05.2016г. на Кмета на Община Пещера

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – СЕКРЕТАР  на  Община Пещера

І. Минимални  и специфични изисквания за заемане на длъжността

      1.1 Минимални изисквания

  • Изисквана минимална степен на образование – висше - магистър
  • Професионален опит – 4 годиниили минимален ранг – ІІІ младши
  • Минимален размер на основната заплата за длъжността:  430 лв.  
    • Брой работни места, за които е
Страница 2 от 2