Събота, 15 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юни 2016

Печат Email
Сряда, 29 Юни 2016г.
Във   връзка с чл.4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, 
                      
„Грийнбърн“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1113, ул. „Николай Хайтов“ №3А
 
Уведомява заинтересованото население и общественост 
за инвестиционно предложение:
 
„Изгаряне на отпадъци, монтиране на дизел агрегат и изграждане на площадка за съхранение на дървесен чипс във връзка с изграждане на инсталация за
Печат Email
Сряда, 29 Юни 2016г.
В изпълнение на Заповед №545/28.06.2016 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - гр. Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА 
 
ОБЯВЯВА
            
1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, както следва:   
1.1. Поземлен имот с идентификатор 56277.3.1382 с площ 5 197 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, одобрени със Заповед РД-18-62/15.12.2014 г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к. 4550, община Пещера, област Пазарджик, местност „Широките ливади”, трайно предназначение на
Печат Email
Понеделник, 27 Юни 2016г.
Във   връзка с чл.4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, 
                      
ОБЩИНА ПЕЩЕРА със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17 
 
Уведомява заинтересованото население и общественост 
за инвестиционно предложение на ОБЩИНА ПЕЩЕРА:
 
„Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци с идинтикативен капацитет 2 200 т/год. в землището на
Печат Email
Понеделник, 27 Юни 2016г.
Във връзка с Писмо вх.№24-40-10/23.06.2016 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр.Пазарджик относно настъпил етап на „восъчна зрялост” на посевите, засети с житни култури към 17.06.2016 г., на основание чл.4, ал.4 от Наредба №8121з-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, чл.8, ал.1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, и чл.44, ал.1, т.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  
 
НАРЕЖДАМ :
 
І. Обявявам настъпването на „восъчната зрялост” на посевите, засети с житни култури, считано от 17.06.2016 г.
ІІ. Определям мерки за осигуряване на пожарната безопасност по време на кампанията за прибиране на реколтата от зърнено-житни култури на територията на община Пещера:
1.Забранявам паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на „восъчна зрялост” до окончателното прибиране на реколтата и
Печат Email
Петък, 24 Юни 2016г.
На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  Председателят на Общински съвет – Пещера   д-р Цветана Лепарова свиква  общинските  съветници  на   ДЕСЕТО  заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на    30. 06. 2016 г.   / ЧЕТВЪРТЪК /   от  14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за
 
ДНЕВЕН РЕД :
 
1.Информация за работата на Община Пещера по европейските фондове за периода м. юли 2015г. – м. юни 2016г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера
Галина Стоянова –  Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“
 
2.Информация за работата на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейности по социално подпомагане.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера
Галина Стоянова –  Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“
 
3.Съгласуване и приемане на актуализиран
Печат Email
Четвъртък, 23 Юни 2016г.

                                  ЗАПОВЕД № 542 от 23.06.2016г.                                        

       С оглед осигуряване спокойствието и почивката на летовище „Свети Константин” през активния летен сезон и в съответствие с разпоредбата на чл.43, т.3 от Наредбата за обществения ред,чистотата и специализираната закрила на деца на обществени места и на основание чл.44, ал1 и ал.2 от ЗМСМА.

Н А Р Е Ж Д А М:      

      ЗАБРАНЯВАМ всякакъв вид строителство и подготовка за строителство през периода

15 юли  до 30 август 2016 година на територията на летовище „Св.Константин”, Община Пещера.

      При констатиране на нарушения да се образуват административно-наказателни преписки срещу виновните лица за налагане на предвидените  в цитираната наредба санкции.

      За ефективно изпълнение на настоящата заповед, за предотвратяване и преустановяване на нарушения длъжностното лице Георги Златков -тел.за контакти 0899244108 да поддържа непосредствен контакт със секретаря на община Пещера –Борис Фолев, с инж.Стела Павлова – директор дирекция „ТСУ” при Община Пещера, с Мария Цурева – гл.специалист”Незаконно строителство, определяне строителна линия  и архив”.

 

       С оглед на посочената забрана и предвидената административно-наказателна отговорност,настоящата заповед да бъде съобщена чрез

Печат Email
Вторник, 21 Юни 2016г.
Във връзка с емитирането на общински облигации Община Пещера предлага на Вашето внимание Финансовият анализ изготвен от ИП „Общинска банка“ АД
Печат Email
Вторник, 21 Юни 2016г.
Съобщение №2/21.06.2016 год.
 
 До ТОДОР ИЛИЕВ ТОНЧЕВ
            /трите  имена/
 
гр.Пловдив, Район северен, ул.”Розова долина” №1, ет.3,ап.9
                           /адрес/
 
                    Уведомяваме Ви, че за строеж: гараж, находящ се в гр. /с/…Пещера, с административен адрес: гр.Пещера ул.”Михаил Такев” 159 , кв.20 , урегулиран поземлен имотVI-24 е издадено Възлагателно писмо за принудително изпълнение на Заповед № 686/09.10.2014г.на Кмета на Община Пещера, съгласно Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или част от тях от Община Пещера.
                    Премахването ще бъде извършено от фирма „Радани” ООД гр.Пазарджик, с която Община Пещера има сключен договор, като за извършените
Печат Email
Петък, 17 Юни 2016г.
Във   връзка с чл.4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, 
                   
„БИО МЕС ИНВЕСТ“ ООД със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Есперанто“ №6 
 
Уведомява заинтересованото население и общественост 
за инвестиционно предложение:
 
„Инвестиционен проект за изграждане на овцеферма за производство на овче мляко с капацитет 1 200 овце –майки“, с
Печат Email
Четвъртък, 16 Юни 2016г.

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП  в 14-дневен срок, считано от 17.06.2016г. до информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за Инвестиционно предложение на  „ЕКО ГРИЙН ФАРМ“ ЕООД за изграждане на СВИНЕФЕРМА  на

Страница 1 от 2