Четвъртък, 25 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юни 2016

Печат Email
Сряда, 15 Юни 2016г.
В изпълнение на Заповед №499/13.06.2016 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА 
 
ОБЯВЯВА 
            
 1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години, считано от датата на сключване на договора за наем, на:
1.1. Самостоятелен обект в сграда, с площ 22,75 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Петър Раков” №35, ет.1, самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположен в
Печат Email
Вторник, 14 Юни 2016г.
На основание  чл.62 от Закона за лечебните растения и чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.2 и ал.3 от Закон за лечебните растения и чл. 35, ал.2, т.2 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Пещера 
 
І. Н А Р Е Ж Д А М:
 
1.Събирането на липов цвят с цел стопанска дейност в земи  - общинска собственост, от поземления фонд и  населените места на Община Пещера, както и от територии  в строителните граници на населените места – общинска собственост, независимо от предназначението им,  да се осъществява единствено с позволително, издадено от Община Пещера и заплатена такса за добиваното количество.
2.Не се изисква позволително за събиране на липов цвят за лични нужди – до 0,5 кг.  свеж липов цвят, събран  в рамките на един ден от едно лице.
3.Брането на липов цвят в частни имоти да се извършва след декларирано съгласие от техните собственици.
 
ІІ. З А Б Р А Н Я В А М:
 
1.Отсичане и кастрене на липови дървета, независимо от собствеността им, без разрешение издадено от Община Пещера.
2.Повреждане и чупене на клони на липови дървета. 
3.Бране на липов цвят край натоварени с автомобилно движение пътища на територията на общината.
 
При констатирани нарушения виновните лица да бъдат санкционирани съгласно чл.76г. от Закона за л
Печат Email
Вторник, 14 Юни 2016г.
ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
  
ПРОЕКТ
 
За изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера
 
 
Приета с Решение №581/31.08.2010г., изм. и доп. с Решение №636/29.12.2010г., изм.и доп. с Решение № 651/28.01.2011г., Решение №674/28.02.2011г., Решение №753/29.07.2011г., Решение №759/29.07.2011г., Решение №31/29.12.2011г.,Решение №58/31.01.2012г., Решение №138/31.05.2012г., Решение № 267/28.12.2012г., Решение №288/31.01.2013г., Решение № 352/08.04.2013г., Решение №389/27.06.2013г., Решение № 508/30.12.2013г., Решение № 615/14.05.2014г., изм. и доп. с Решение № 648/ 15.07.2014г., изм. и доп. с Решение № 756/27.03.2015г., изм. и доп. с Решение № 844/12.06.2015г.изм. и доп с Решение № 881/18.08.2015г.,на Общински съвет – Пещера
 
Мотиви за изготвяне на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера
 
1.Причини, които налагат приемането:
С Решение №110/26.05.2016г. на Общински съвет – Пещера е направено изменение в Наредбата за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места и думите „стопанска вода“ се заменят с думите „поливна вода“. 
Основното предназначение на поливната вода е за напояване на земеделски култури, животновъдство, аквакултури и през
Печат Email
Понеделник, 13 Юни 2016г.
Ръководството на „ В К С" ЕООД – гр. Пещера уведомява гражданите , че поради авария на магистрален водопровод ф 150 и монтаж на спирателен кран на същия подаването на  „ поливна вода“ за територията на гр.Пещера ще бъде преустановено от 12.00 часа на 13.06.2016 год. до 18.00 часа  на 14.06.2016 год.
 Екипи работят по отстраняване на аварията.  
 

 Ръководството на „ВКС" ЕООД

Печат Email
Четвъртък, 09 Юни 2016г.
Във връзка с обявения конкурс за длъжността:  Директор на общинска детска градина ЦДГ „Здравец” – с. Радилово, общ. Пещера и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:
 
Списък на допуснати и недопуснати кандидати:
 
-  Допуска до конкурс следните кандидати:
1.Стефка Иванова Ташева
 
-  Недопуснати кандидати - няма
 
Посоченият  кандидат трябва да се яви за провеждане на
Печат Email
Четвъртък, 09 Юни 2016г.
Във връзка с обявения конкурс за длъжността:  Директор на общинска детска градина ОДЗ „Иглика” – гр. Пещера, общ. Пещера и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:
 
Списък на допуснати и недопуснати кандидати:
 
-  Допуска до конкурс следните кандидати:
1.Катя Димова Грозева
 
-  Недопуснати кандидати - няма
 
Посоченият  кандидат трябва да се яви за провеждане на
Печат Email
Сряда, 08 Юни 2016г.

 

Валидно до:17,30ч., 22 юни 2016г., сряда

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес

гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.3, стая №13 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за

Печат Email
Петък, 03 Юни 2016г.
“ВКС”ООД, гр. Пещера предупреждава, че ще започне принудително спиране на поливната вода на нередовните и недобросъвестни потребители.
 
От 1632 ползватели на поливната вода, едва 220 са платили таксата за 2015 година. Събраната сума общо е 6100лв. В същото време дружеството, което стопанисва поливния водопровод е похарчило за ремонт на мрежата и такси към Напоителни системи – Пазарджик сумата от 22 218лв.
 
През 2014г. разходите са били още по-големи – 34 507лв., при събрани такси в размер на 14 504лв.
 
Годишната такса за ползване на поливната вода е 28 лева.
 
Дължимите суми се плащат на гише №4, намиращо се на партера в сградата на
Страница 2 от 2