Петък, 14 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юли 2016

Печат Email
Четвъртък, 28 Юли 2016г.

ПОКАНА

за обществено обсъждане на проекта за изменение на Наредбата за местните данъци на територията на община Пещера”
 
Общественото обсъждане на проекта за изменение на Наредбата за местните данъци на територията на община Пещера ще се проведе както следва:
На 08 август 2016 година в 17 ч в залата на Общински съвет гр. Пещера
Приканваме  гражданите от общината  да присъстват и изразят становища и дадат предложения.
Матeриалите са на разположение в стая № 5 на Община Пещера и са публикувани на електронната страница на общината.
Становище и предложения по изменение на Наредбата могат да се подават в ОЦУИГ, гр. Пещера,ул.”Дойранска епопея” № 17 и на електронен адрес Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , подписани с електронен подпис.
 
 
Проект  за  изменение и допълнение на „Наредбата за местните данъци на територията на община Пещера”
 
В глава втора се създава нов Раздел VII Данък върху таксиметров превоз на пътници /в сила от 01.01.2017г./:
 
Чл. 60. (1) Данъчно задължените лица, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.
 

(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се

Печат Email
Четвъртък, 28 Юли 2016г.

ПОКАНА

за обществено обсъждане на проекта за изменение на Наредбата за местните данъци на територията на община Пещера”
Общественото обсъждане на проекта за изменение на Наредбата за местните данъци на територията на община Пещера ще се проведе както следва:
На 08 август 2016 година в 17 ч в залата на Общински съвет гр. Пещера
Приканваме  гражданите от общината  да присъстват и изразят становища и дадат предложения.
Матeриалите са на разположение в стая № 5 на Община Пещера и са публикувани на електронната страница на общината.
Становище и предложения по изменение на Наредбата могат да се подават в ОЦУИГ, гр. Пещера,ул.”Дойранска епопея” № 17 и на електронен адрес Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , подписани с електронен подпис.
 
 
Проект  за  изменение и допълнение на „Наредбата за местните данъци на територията на община Пещера”
 
В глава втора се създава нов Раздел VII Данък върху таксиметров превоз на пътници /в сила от 01.01.2017г./:
 
Чл. 60. (1) Данъчно задължените лица, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.
(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се
Печат Email
Сряда, 27 Юли 2016г.

Във връзка с чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, ЕТ „ДОАН-69-СУНАЙ КАРААСАН“ със седалище и адрес: гр. Пещера, ул. „Михаил Такев“ №2А, лице за контакт: Емин Мустафа, тел: 0886161944

УВЕДОМЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „Изграждане на оранжерия“ в ПИ №000218, с.Капитан Димитриево, общ.Пещера. Основните процеси са : производство на зеленчуци и плодове – оранжерия от „холандски тип“, върху площ от около 2,5 дка. Манипулациите, които ще се извършват в манипулационна с

Печат Email
Понеделник, 25 Юли 2016г.
ОБЯВЛЕНИЕ
 
ПО РЕДА НА ЧЛ.26,  АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
 
  
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В РЕГИСТЪР В ОБЩИНА ПЕЩЕРА
 
МОТИВИ
 
КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В РЕГИСТЪР В ОБЩИНА ПЕЩЕРА
 
1. Причини, които налагат приемането: 
 
 

Съгласно разпоредбите на чл.346 от Закона за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.) във всяка община се създава и води регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, в който служебно се вписват общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, въз основа на заповедта за тяхното откриване, преобразуване, промяна и

Печат Email
Понеделник, 25 Юли 2016г.

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА

1. Причини, които налагат приемането: В бр. 79 от 13.10.2015 г. на ДВ е публикуван Закон за предучилищното и училищното образование, който влиза в сила от 01.08.2016 г. Съгласно радпоредбите на чл.59, ал.1 от Закона, условията и редът за записване, отписване и преместване в общинските детски градини се определят с наредба на общинския съвет. В тази връзка е необходимо приемането на подзаконов нормативен акт, уреждащ тази материя.

2. Целите, които се поставят: • Възпитание, социализация и обучение на децата в общинските детски градини в община Пещера; • Приемане и прилагане на регламент относно записването, приема, отписването и преместването на деца в общинските детски градини.

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането: Очакваните резултати след приемането на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в община Пещера са: • въвеждане на процедури и практики по записването, отписването и

Печат Email
Петък, 22 Юли 2016г.
на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  Председателят на Общински съвет – Пещера  д-р Цветана Лепарова  свиква  общинските  съветници  на   ЕДИНАДЕСЕТО  заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на    28. 07. 2016 г.   / ЧЕТВЪРТЪК /   от  14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за
 
ДНЕВЕН РЕД :
1.Отчет за дейността на Общински съвет – Пещера и неговите комисии за периода месец ноември 2015г. – юни 2016г.
                       Докладва: д-р Цветанка Лепарова 
                       Председател на Общински съвет
 
2.Приемане на Отчет за реализирани продажби в Община Пещера за периода януари-юни 2016г.
                            Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера , 
                                  инж.Невена Дялкинова-Началник отдел „Общинска собственост“
 
3.Отчет за проведени обществени поръчки  за
Печат Email
Сряда, 13 Юли 2016г.

Уважаеми съграждани,

Предоставяме на вашето внимание График за работа на Обединените детски заведения и Целодневните детски градини  на територията на община Пещера през  месеците юли и

Печат Email
Сряда, 13 Юли 2016г.
На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  и  Заповед № 570/12.07.2016г. на Кмета на Община Пещера 
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – 
Директор на Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване”
 
І. Минимални  и специфични изисквания за заемане на длъжността
      1.1 Минимални изисквания
•Изисквана минимална степен на образование – висше - магистър 
•Професионален опит – 4 години  или минимален ранг – ІІІ младши
•Минимален размер на основната заплата за длъжността:  420 лв. 
•Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: едно
1.2 Специфични изисквания
•Кандидата трябва да отговаря на условията по чл.7, ал.1 и
Печат Email
Вторник, 12 Юли 2016г.
РЪКОВОДСТВОТО НА „ В К С „ ЕООД – ГР. ПЕЩЕРА УВЕДОМЯВА   СВОИТЕ АБОНАТИ ЖИВЕЕЩИ И ПОЧИВАЩИ НА ЛЕТОВИЩЕ „ СВЕТИ КОНСТАНТИН „ , ЧЕ ПОРАДИ ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА 13.07.2016 ГОДИНА ОТ 9.00 ЧАСА ДО 17.00 ЧАСА ПОМПЕНИТЕ СТАНЦИИ ПОДАВАЩИ ВОДА ВЪВ ВИСОКАТА ЧАСТ НА КУРОРТА НЯМА ДА РАБОТЯТ И ПО ТАЗИ ПРИЧИНА НЯМА ДА ИМА ПИТЕЙНА ВОДА .
 ВОДА ЩЕ СЕ ПОДАВА ОТ РЕЗЕРВНА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ В НИСКАТА ЧАСТ НА КУРОРТА ДО „ ДЪЛГАТА ПОЛЯНА „ , КАТО СА ВЪЗМОЖНИ СМУЩЕНИЯ ВЪВ ВОДОПОДАВАНЕТО В УКАЗАНОТО ВРЕМЕ И
Печат Email
Вторник, 12 Юли 2016г.
Община Пещера на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1315 по КККР на гр.Пещера и отреждането му в УПИ ХХVІІІ-3.1315, „за Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ в местност „Луковица“ по КККР на гр.Пещера. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
Страница 1 от 2