Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юли 2016

Печат Email
Понеделник, 11 Юли 2016г.
РЪКОВОДСТВОТО НА „В К С" ЕООД – ГР. ПЕЩЕРА УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ, ЧЕ ПОРАДИ АВАРИЯ НА  МАГИСТРАЛЕН ВОДОПРОВОД ЗА ПОЛИВНА ВОДА В ЮЖНАТА ЧАСТ НА ГРАДА ОТ РЕКА СТАРА ДО КВАРТАЛ ПИРИН НЯМА ДА ИМА ПОЛИВНА ВОДА  ДО 17.00 ЧАСА НА 12.07.2016 ГОДИНА.
ЕКИПИ  РАБОТЯТ ПО ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯТА.  
РЪКОВОДСТВОТО НА „ВКС" ЕООД  СЕ ИЗВИНЯВА  ЗА
Печат Email
Понеделник, 11 Юли 2016г.
На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,
 
ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП  в 14-дневен срок, считано от 12.07.2016г.    до информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС за Инвестиционно предложение: 
 
 „ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА, ОБРАБОТКА НА СУРОВИ КОЖИ И ПРОИЗВОДСТВО НА ОБУВКИ“ В ПИ 000222, ЗЕМЛИЩЕ С.КАПИТАН
Печат Email
Петък, 08 Юли 2016г.
На основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,
 
ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП  в 14-дневен срок, считано от 09.07.2016г. до Информация по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за  инвестиционно   намерение на Община Пещера:
 
 „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци с идинтикативен капацитет 2 200 т/год. в землището на гр. Пещера, местност „Луковица“ 
 
Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища, всеки работен ден от 8.30ч. -12.30ч. и от 13.30ч. – 17.30ч. в стая №5, ет.ІІІ на
Печат Email
Петък, 08 Юли 2016г.
Във   връзка с чл.4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, 
                      
Гергана Иванова Начкова с адрес: с. Радилово, общ. Пещера, обл. Пазарджик, ул. „Антон Иванов“ №4 и Елена Николова Начкова с адрес: с. Радилово, общ. Пещера, обл. Пазарджик, ул. „Георги Ангелиев“ №37 уведомяват заинтересованото население и общественост  за инвестиционно предложение:
 
„Автопарк“ в собствен ПИ 000446, местност „Арапеница“, землище с. Радилово, община Пещера
 
Информацията за цитираното инвестиционно предложение е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 8.30ч. -12.30ч. и от 13.30ч. – 17.30ч. в стая №5, ет.ІІІ на
Печат Email
Сряда, 06 Юли 2016г.

Община  Пещера обявява Протокол на ОД „Земеделие”- гр.Пазарджик за окончателното разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в

Печат Email
Вторник, 05 Юли 2016г.
                                                                                                                    
       Във връзка с Писмо с вх. № 30-34-20/01.07.2016г. на Управителя на „ВКС” ЕООД гр. Пещера за промяна на длъжностното лице, определено със Заповед № 542/23.06.2016г. на Кмета на Община Пещера, което да поддържа непосредствен контакт с определените за целта в същата заповед служители при Община Пещера във връзка със забраната на всякакъв вид строителство през периода 15 юли до 30 август 2016 год. на  летовище „Св.Константин”, Община Пещера, и на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА
 
 И З М Е Н Я М:
       
І. Своя Заповед № 542/23.06.2016г., както следва: 
В разпоредителната част на Заповед № 542/23.06.2016г. на Кмета на Община Пещера вместо: 
„Георги Златков - тел. за контакти 0899244108“, да се чете: 
 
„Борислав Воденичаров - тел. за контакти 0893330243“. 
 
Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № 542/23.06.2016г. на Кмета на Община Пещера, която остава непроменена в останалата
Печат Email
Вторник, 05 Юли 2016г.
В изпълнение на Заповед №554/01.07.2016 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА 
 
ОБЯВЯВА 
            
 1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години, считано от датата на сключване на договора за наем, на земеделски земи по КВС на с.Радилово и с.Капитан Димитриево, община Пещера.
Списъкът на поземлените имоти – частна общинска собственост с обявената начална тръжна цена ще бъде изложен в сградата на Общината до информационното табло, както и на интернет страницата на Община Пещера www.peshtera.bg.
    2. Място, дата и час на провеждане на търговете:
Стая № 5, I етаж на Общинска администрация гр
Страница 2 от 2