Сряда, 17 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Август 2016

Обявление

Печат Email
Понеделник, 29 Август 2016г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №668/25.08.2016г. на Кмета на Община Пещера

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА –

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ, Отдел “БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО” ,

Дирекция “Финансово-стопанска дейност””

Печат Email
Понеделник, 29 Август 2016г.

ОБЯВА

В изпълнениена Заповед №667/25.08.2016 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - гр. Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА

          

         1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, както следва:  

1.1. Поземлен имот с идентификатор 56277.3.380 с площ 254 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера,

Печат Email
Петък, 26 Август 2016г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА     Председателят на Общински съвет – Пещера д-р Цветана Лепарова свиква общинските съветници на ТРИНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на    31. 08.2016г. / СРЯДА / от 14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

  1. 1.Информация за готовността на общинските учебни и детски заведения за учебната 2016/2017г.

О Б Я В А

Печат Email
Петък, 26 Август 2016г.

Обява за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във военни формирования на Съвместното командване на силите, Военноморските сили и Централно военно окръжие.

Печат Email
Сряда, 24 Август 2016г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.45, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера за мандат 2015г.-2019г. Председателят на Общински съвет д-р Цветана Лепарова свиква общинските съветници на ДВАНАДЕСЕТО /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 25.08.2016г. /ЧЕТВЪРТЪК / от 16.00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Допълнение на Решение № 135 от 30.06.2016г. на Общински съвет Пещера и обявяване на обект „Път в Поземлен имот с идентификатор 56277.3.1316 за достъп до Площадка за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци на територията на гр. Пещера в

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 18 Август 2016г.

Проект на Правилник за реда, начина и условията за отпускане, определяне, разпределяне и изплащане на еднократна финансова помощ на лица и семейства останали без жилища в местност „орешака“ на гр. пещера от бюджета на община пещера.

О Б Я В А

Печат Email
Понеделник, 15 Август 2016г.

О Б Я В Л Е Н И Е

ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ

За определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на Община Пещера и минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници

Мотиви за определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на Община Пещера и минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници

1. Причини, които налагат приемането:

Съгласно разпоредбата на чл. 24а, ал. 10 от Закона за автомобилните превози /предишна ал. 4 - ДВ., бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г./ Общинският съвет определя броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на Общината. След проведена работна среща с таксиметровите шофьори от Община Пещера, с оглед на тяхното мнение, предлагаме на Общински съвет – Пещера да вземе решение таксиметровите автомобили, извършващи превоз на пътници на територията на Общината, да останат 3 броя.

Съгласно чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози /предишна ал. 4 - ДВ., бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г./ Общинския съвет трябва да приеме минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, които да са валидни за територията на Община Пещера. С решение 704 от 29.04.2011г. Общински съвет – Пещера е приел максимални цени за таксиметров превоз на пътници, както следва:

- за максимална дневна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 1.,30 лв.;

- за максимална нощна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 1,50 лв.

С изменението на Закона за автомобилни превози и оглед на реалните условия в таксиметровия бранш на територията на Общината – търсене и предлагане на таксиметрови услуги и цени на горива и предвид менението на таксиметровите шофьори, предлагаме на Общински съвет – Пещера за гласува минимални цени за таксиметров превоз на пътници за километър пробег по съответната тарифа, както следва:

- за минимална дневна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 0,80 лв.;

- за минимална нощна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 0,90 лв.

- за максимална дневна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 1.,30 лв.;

- за максимална нощна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 1,50 лв.

  1. Целите, които се поставят: Привеждане в съответствие с нормативната уредба
  1. 3.Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба: За прилагането на така предложените изменения и допълнения не са необходими допълнителни финансови средства.
  1. 4.Очаквани резултати от прилагането:

Подобряване на услугата.

  1. 5.Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект за изменение и допълнение е нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение наНаредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера и на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в ОЦУИГ в Община Пещера, гр.Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17, както следва:

  1. Таксиметрови автомобили, които да извършват превоз на пътници, срещу заплащане, по заявен от тях маршрут на територията на Община Пещера да бъдат 3 (Три) броя.

2.             Максимални цени за таксиметров превоз на пътници, както следва:

           - за максимална дневна тарифа за таксиметров превоз на пътници за           един километър пробег – цена в размер на 1.,30 лв.;

           - за максимална нощна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 1,50 лв.

                   Минимални цени за таксиметров превоз на пътници, както следва:

           - за минимална дневна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 0,80 лв.;

         - за минимална нощна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 0,90 лв.

Печат Email
Понеделник, 08 Август 2016г.
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
        Община Пещера има удоволствието да Ви покани на встъпителна пресконференция по повод стартирането на договор за безвъзмездна финансова помощ за „Подкрепа за подобряване на административния капацитет в Община Пещера",  по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г
 
Пресконференцията ще се проведе на 10.08.2016 г. от 11.00 часа в пленарната зала на Общински Съвет Пещера в сградата на
Печат Email
Петък, 05 Август 2016г.

Списък на класираните кандидат-потребители за ползване на услугата "Обществена трапезария" по проект "Подай ръка"

Печат Email
Четвъртък, 04 Август 2016г.

Община Пещера стартира реализирането на проект “Подай ръка“, по процедура „Осигуряване на топъл обяд-2016“. Проектът цели създаването на нов вид социална услуга в общността-обществена трапезария за жителите на град Пещера. Обществената трапезария ще функционира в сградата на Домашен социален патронаж. Проектът предвижда осигуряване на топъл обяд и предоставяне на съпътстващи мерки за 70 потребители от целевите групи посочени в Наредба №РД-07-1 от 04.04.2016г.Чрез предоставяне на разнообразно седмично меню ще се осигури балансирано хранене за целевата група, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми на хранене.

Срокът на изпълнение на проекта е 9 месеца. Стойността на разходите за закупуване на хранителни продукти е 29 624 лв. Стойността на един храноден е 2.30 лева, в които се включват –супа, основно ястие и хляб.

Община Пещера ще възложи изпълнението на дейността на изпълнител по реда на

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069