Четвъртък, 23 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Септември 2016

Уведомление

Печат Email
Петък, 30 Септември 2016г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във   връзка с чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,

                      

ОБЩИНА ПЕЩЕРА със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, гр. Пещера 4550, ул. „Дойранска епопея“ №17

Уведомява заинтересованото население и общественост

за инвестиционно предложение на ОБЩИНА ПЕЩЕРА:

Реконструкция и рехабилитация на следните улици:

 

1.         ул. "СИМОН НАЛБАНТ" от о.т.160-161-283-307-305 до о.т.306гр. Пещера;

2.         ул. "СТЕФАН КАРАДЖА" от о.т. 359 до о.т.366 гр. Пещера;

3.         ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ от о.т.85 до о.т.529 – гр. Пещера;

4.         ул. ИВАН ВАЗОВ“ – с. Радилово

5.   ул. „ГЕОРГИ ГЪНИН “ от о.т. 57 до о.т. 91с. Радилово

6.         ул. ЖЕЛЯЗКО ИЛИЕВ“ – с. Капитан Димитриево

7.         ул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ – с. Капитан Димитриево

Уведомление

Печат Email
Петък, 30 Септември 2016г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във  връзка с чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,

                      

ОБЩИНА ПЕЩЕРА със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, гр. Пещера 4550, ул. „Дойранска епопея“ №17

Уведомява заинтересованото население и общественост

за инвестиционно предложение на ОБЩИНА ПЕЩЕРА:

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. „СЛАВЕЙ“ В ГР. ПЕЩЕРА, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК“

Уведомление

Печат Email
Петък, 30 Септември 2016г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно намерение

Във  връзка с чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,

                      

„АГРОДЖИ 81“ ЕООД със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, общ. Пещера, гр. Пещера, ул. „Хан Пресиян“ №14 Б

УВЕДОМЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Изграждане на съвременна производствена база за угояване на ЕПЖ в ПИ 053067, с.Капитан Димитриево“

Инвестиционното намерение предвижда изграждане на нова ферма за 300бр. телета от 4 до 16-18 мес. възраст, които ще са разположени в новоизграден обор в част от ПИ 053067 с обща плащ 11,851 дка, землище с. Капитан Димитриево, община Пещера.

Уведомление

Печат Email
Четвъртък, 29 Септември 2016г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във  връзка с чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,

                      

ОБЩИНА ПЕЩЕРА със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, гр. Пещера 4550, ул. „Дойранска епопея“ №17

Уведомява заинтересованото население и общественост

за инвестиционно предложение на ОБЩИНА ПЕЩЕРА:

„Реконструкция на общински път PAZ 1181 / ІІІ - 376, Ракитово - Велинград / - Костандово - Дорково - яз.стена Батак - Граница общ.( Ракитово - Пещера ) - Пещера / ІІ - 37 /“.

Печат Email
Понеделник, 26 Септември 2016г.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВА

В изпълнениена Заповед №726/20.09.2016 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - гр. Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА

          

         1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, както следва:

Печат Email
Сряда, 21 Септември 2016г.

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА     Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ЧЕТИРИНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на    29. 09.2016г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Съобщение

Печат Email
Петък, 16 Септември 2016г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП в 14-дневен срок, считано от 17.09.2016г. до информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за Инвестиционно предложение на ГРИЙНБЪРН“ ЕООД:

“ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ОТПАДЪЦИ И БИОМАСА“

Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища, всеки работен ден от 8.30ч. -12.30ч. и от 13.30ч. – 17.30ч. в стая №5, ет.ІІІ на Общинска администрация – Пещера.

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 15 Септември 2016г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с обявения конкурс за длъжността: Началник отдел „Бюджет и счетоводство” в Дирекция ”ФСД”към Община Пещера и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:

            Списък на допуснати и недопуснати кандидати:

  1. Допуснати кандидати:

-          Василка Стефанова Билбилева

  1. Недопуснати кандидати: няма

Конкурсът – решаване на тест и интервю ще се проведе на 26. 09. 2016 година от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация - Пещера, заседателна зала - етаж №1 на Община Пещера, гр. Пещера, ул. «Дойранска епопея» № 17.

Председател на

конкурсната комисия:           /п/

                                    /Борис Фолев/

Уведомление

Печат Email
Петък, 09 Септември 2016г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно намерение

Във  връзка с чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,

                      

„БИОЕН-2015“ЕООД с адрес: гр. Пещера, ул. „Георги Кьосеиванов“ №23,

лице за контакт: инж. Иван Желязков Иванов, тел: 0897810381, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

УВЕДОМЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Разширяване на суровинната база на Централа за производство на ел. енергия чрез индиректно използване на биомаса с тегло на животинския тор не по-малко от 60 на сто с ел. мощност 1,487MW и топлинна номинална мощност 0,845 MW“ в УПИ-1-000219, имот №000221 КВС, землище с.Капитан Димитриево, общ. Пещера.

Съобщение

Печат Email
Петък, 09 Септември 2016г.
Списък с класираните потребители по проект "Топъл обяд"
Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069