Петък, 12 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Януари 2017

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 30 Януари 2017г.

Списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване в землищата на гр. Пещера, с. Радилово и с. Капитан Димитриево.

Печат Email
Сряда, 25 Януари 2017г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2, АЛ.3 И АЛ.4 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ

на Правилник за устройството и дейността на
Общинско предприятие „Общинска охрана“
към Община Пещера

Мотиви за изготвяне на проекта на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Общинска охрана“ към Община Пещера

Уведомление

Печат Email
Сряда, 25 Януари 2017г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно намерение
Във връзка с чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,
„БИОЕН-2015“ ЕООД УВЕДОМЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Помпена танция за технически води и площадка за кантар“ със промяна на предназначение на ПИ 053064 местност „Растето“ землище с.Капитан Димитриево,обшина Пещера и отреждането му във УПИ I-64.

Обявление

Печат Email
Вторник, 24 Януари 2017г.

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл.4, ал.2 от НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ДЕЙНОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ
„НЕК“ ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“,
Язовирен район „Батак“
СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за
Придобиване на собственост върху гори и земи от Държавен горски фонд за прилежаща площ към сграда със застроена площ 47 м2 , попадаща в местността „Дъното“ , землище на гр. Пещера, по реда на §123 от ПЗР на ЗИД на ЗГ ( отменен) и във връзка с §5 от Преходните и заключително разпоредби на Закона за горите. Размера на прилежащата площ, съгласно разработения ПУП е 200 м2.
За контакти :инж. Георги Янев, гр. Батак, язовир „Батак“, м. „Дъното“, тел. 035064089

Обявление

Печат Email
Вторник, 24 Януари 2017г.

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл.4, ал.2 от НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ДЕЙНОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ
„НЕК“ ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“,
Язовирен район „Батак“
СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за
Придобиване на собственост върху гори и земи от Държавен горски фонд за прилежаща площ към сграда със застроена площ 77 м2 , попадаща в местността „Дъното“ , землище на гр. Пещера, по реда на §123 от ПЗР на ЗИД на ЗГ ( отменен) и във връзка с §5 от Преходните и заключително разпоредби на Закона за горите. Размера на прилежащата площ, съгласно разработения ПУП е 267 м2.
За контакти :инж. Георги Янев, гр. Батак, язовир „Батак“, м. „Дъното“, тел. 035064089

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 23 Януари 2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с обявения конкурс за длъжността: Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство“ към Община Пещера и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:

Списък на допуснати и недопуснати кандидати:

1. Допуснати кандидати:
- Инж. Стефан Ангелов Камберов

2. Недопуснати кандидати: няма

Конкурсът – решаване на тест и интервю ще се проведе на 31. 01. 2017 година от 09.30 часа в сградата на Общинска администрация - Пещера, заседателна зала - етаж №1 на Община Пещера, гр. Пещера, ул. «Дойранска епопея» № 17.

Председател на
конкурсната комисия:
/Борис Фолев/

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 23 Януари 2017г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 23.01.2017 г.

Публикувано на :   23 януари    2017г., понеделник

Валидно до:17,30ч., 06 февруари  2017г., понеделник

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес

гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.3, стая №13 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

Име на задълженото лице Адрес Вид на задължението Вид на документа
1.

„В& СК“ АД

гр.Пазарджик

ул. Александър Стамболийски №63А

Данък

Сгради

Такса битови отпадъци

АУЗД №016-1/

08.11.2016г.

ОРГАН ПО

                                             ПРИХОДИТЕ       ………………………

                                                                               Гл.експерт “МП”

                                                                               /Ст.Семерджиев/

Дата на поставяне: 23.01.2017г.

Дата на сваляне :   06.02.2017г.

Печат Email
Петък, 20 Януари 2017г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2, АЛ 4 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ
За изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие”Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера.(Приет с Решение №389/30.09.2009 г. от Общински Съвет – Пещера и изменен с Решение №175/31,07.2012г. и Решение №347/29,03,2013г.Решение 616/14.05.2014 г Решение 845/12.06.2015 г Решение 880/18.08.2015 г

Мотиви за изготвяне на проекта за изменение и допълнение Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие”Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера.

Печат Email
Петък, 20 Януари 2017г.

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА     Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ОСЕМНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на    26. 01.2017г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Уведомление

Печат Email
Сряда, 18 Януари 2017г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във  връзка с чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, гр. Пещера 4550, ул. „Дойранска епопея“ №17

Уведомява заинтересованото население и общественост

за инвестиционно предложение на ОБЩИНА ПЕЩЕРА:

Реконструкция и рехабилитация на следните улици:

1. Реконструкция на ул. “Иван Вазов“ от о.т.313 до о.т.338 и на ул. ”Изгрев“ от о.т.148 до о.т.312 – гр. Пещера.;

2. Реконструкция на ул. "Стефан Кънчев" – гр. Пещера.

3.Реконструкция на ул. "Георги Кьосеиванов" – гр. Пещера

4. Рехабилитация на ул. "Знаме на мира" - с. Кап. Димитриево

и изграждане на продължение на ул. “Стефан Караджа“ от о.т.298 до о.т.249 между кв.27 и кв.80 и от о.т.253,298б,254 между кв.27 и кв.30в – гр. Пещера“

Страница 1 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069