Четвъртък, 30 Юни 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Януари 2017

Обявление

Печат Email
Понеделник, 16 Януари 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПЗ за запазване на съществуваща жилищна сграда, с възможност за пристрояване от север, запад и изток в УПИ VІІ-616 в кв. 27 по плана на с.Радилово и се установи свързано застрояване с УПИ VІ-616. Определя се устройствена зона „Жм” с устройствени показатели в границите на нормативно определените с Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и К метството на с.Радилово, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Съобщение

Печат Email
Сряда, 11 Януари 2017г.

СЪОБЩЕНИЕ

Със Заповед №33/11.01.2017г. на Кмета на Община Пещера саобявениза неучебни дните от12.01.2017 г. до 13.01.2017 г. включително въввсички общински училища на територията на гр.Пещера, община Пещера.

Заповедта е сведена до знанието на директорите на училищата, за да уведомят своевременно учениците и да създадат необходимата организация по опазване на имуществото и предотвратяване на аварии на отоплителните системи.

Съобщение

Печат Email
Вторник, 10 Януари 2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП в 14-дневен срок, считано от 11.01.2017г. до информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за Инвестиционно предложение на „БИОВЕТ“ АД: „Планирано изграждане на лаборатория за готови лекарствени средства и филтрационно отделение“.

Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища в указания срок, всеки работен ден от 8.30ч. -12.30ч. и от 13.30ч. – 17.30ч. в стая №5, ет.ІІІ на Общинска администрация – Пещера.

Печат Email
Вторник, 10 Януари 2017г.

Уведомление за инвестиционно предложение

I. Информация за контакт с възложителя:

Биовет АД, Пещера, ул."Петър Раков"№ 39, БУЛСТАТ 112029879

Пълен пощенски адрес.

4550 Пещера, ул."Петър Раков"№ 39

тел. 0350 6 56 19, факс 0350 6 56 07, e-mail Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Лице за контакти: Иван Златев, тел. 0350 6 56 34 (395), e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

II. Резюме на инвестиционното предложение.

Обявление

Печат Email
Вторник, 10 Януари 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 5/03.01.2016 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за преотреждане на поземлен имот пл. № 170002 /УПИ ІІ-000017, за производствена, складова, селскостопанска и животновъдна дейност / и поземлен имот 1700003 /УПИ ІІІ-000017, за производствена, складова, селскостопанска и животновъдна дейност/ и разделяне на по два урегулирани поземлени имоти в УПИ ІІ-170002, за производствена, складова, селскостопанска и животновъдна дейност и УПИ ІІІ-170003, за производствена, складова, селскостопанска и животновъдна дейност, като се обособят четири урегулирани поземлени имоти за сметка на УПИ ІІ-000017, за производствена, складова, селскостопанска и животновъдна дейност се образуват УПИ ІІ-1700002, за производствена, складова, селскостопанска и животновъдна дейност и УПИ VІІ-170002, за производствена, складова, селскостопанска и животновъдна дейност, а за сметка на УПИ ІІІ-00017, за производствена, складова, селскостопанска и животновъдна дейност се образуват УПИ ІІІ-170003, за производствена, складова, селскостопанска и животновъдна дейност и УПИ VІІІ-170003, за производствена, с предвиждане на ниско свободно застрояване и устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели в границите на определените с Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии иустройствени зони.

         Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Понеделник, 09 Януари 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 4/03.01.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР, с който се измества регулационната линия на урбанизираната територия на гр.Пещера по северозападните имотни граници на поземлен имот с идентификатор 56277.503.32, за който са отредени УПИ І и УПИ ІІ и поземлен имот с идентификатор 56277.503.1, за който е отреден УПИ ІІІ по КККР на гр.Пещера и по югоизточната имотна граница на поземлен имот с идентификатор 56277.503.1, за който е отреден УПИ ІІІ, кв. 123а.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Понеделник, 09 Януари 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 3/03.01.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна режима на застрояване и разделяне на поземлен имот с идентификатор 56277.502.1163 по КККР на гр.Пещера/УПИ Х-2859/ на два самостоятелни урегулирани поземлени имота, както следва: УПИ Х-1163 и УПИ ХV-1163, кв. 122А по регулационния план на гр.Пещера, Община Пещера, област Пазарджик в устройствена зона „Жм” /жилищно строителство със средна височина/ с устройствени показатели в границите на нормативно определените с Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Понеделник, 09 Януари 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 24/05.01.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение регулацията между УПИ ІІ-694 и УПИ ІІІ-695 по съществуващи имотни граници на поземлен имот № 694, 695, кв. 54 на с.Радилово и предвиждане на ново свободно нискоетажно жилищно застрояване за УПИ ІІ-694, съгласно представения проект.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера и Кметство Радилово пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Понеделник, 09 Януари 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 8/03.01.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за промяна предназначението и приобщаване на част от поземлен имот с идентификатор 56277.1.403 (местен път-публична общинска собственост) с площ от 89.00 кв.м. към поземлен имот с идентификатор 56277.1.397 /УПИ І-1.30, „Цех за изделия от естествени материали/ по КККР на гр.Пещера, местност „Копривец“..

         Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Понеделник, 09 Януари 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 7/03.01.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обособяване на самостоятелен УПИ за част от поземлен имот с идентификатор 56277.501.303, поземлен имот с идентификатор 56277.501.9611 и поземлен имот с идентификатор 56277.501.9650 по КККР на гр.Пещера и отреждането му за УПИ ХХ-303, „Безвредно производство, търговия и услуги“. Определя се устройствена зона – Пп /предимно производствена/ със свободно застрояване.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Страница 2 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069