Четвъртък, 30 Юни 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Януари 2017

Обявление

Печат Email
Понеделник, 09 Януари 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 865/15.11.2016 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот пл. № 000218-нива и отреждането му в УПИ V-218, за оранжерии, местност „Растето“ по КВС на землище на с.Капитан Димитриево, с предвиждане на ниско свободно застрояване и устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели в границите на определените с Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии иустройствени зони.

         Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Понеделник, 09 Януари 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 6/03.01.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на югоизточната граница на УПИ ХХІІ-Жилищно строителство и магазини по съществуваща имотна граница на поземлен имот с идентификатор 56277.501.481 по КККР на гр.Пещера, кв. 37.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Петък, 06 Януари 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 14/05.01.2017г. на Кмета на Община Пещера

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА –

Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство”

Съобщение

Печат Email
Вторник, 03 Януари 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 948/29.12.2016 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за разделяне на поземлен имот с идентификатор 56277.3.197 по КККР на гр.Пещера на три урегулирани поземлени имоти - УПИ ХХІV-3.197, „за малък хотел /къща за гости/“ с устройствена зона Оо, УПИ ХХV-3.197, „за производство на строителни разтвори и складиране на строителни материали“ с устройствена зона Пп и УПИ ХХVІ-3.197, „за улица“ в местност „Узун Драгасия” по КККР на гр.Пещера, с устройствени показатели на застрояване, съгласно проекта съответстващи на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Съобщение

Печат Email
Вторник, 03 Януари 2017г.

ПОКАНА
за публично обсъждане на проектобюджета на община Пещера за 2017 г.

На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси,
Кметът на Община Пещера Николай Зайчев кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на обществено обсъждано на проектобюджета на Община Пещера за 2017 г. Общественото обсъждане ще се проведе на 11.01.2017 година от 15 ч 30 мин. в заседателната залата на Общински съвет гр. Пещера.
Дневен ред на обсъждането:
Запознаване на присъстващите с основни показатели на проекта на бюджета на Община Пещера за 2017 година.
Обсъждане на проекта на бюджета на Община Пещера за 2017 година.
Проектобюджета на Община Пещера за 2017 г ще да бъде публикуван на интернет-страницата на общината – www. peshtera.bg на 10.01.2017 г.

Предложения и становища могат да се направят на адрес: гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17, Общински център за услуги и информация на гражданите или на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .
Постъпилите предложения и становища от срещите предложения ще бъдат взети под внимание при изработване на окончателния проектобюджет.

Страница 3 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069