Петък, 12 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Октомври 2017

Съобщение

Печат Email
Сряда, 25 Октомври 2017г.

Заповед за сметосъбиране 2018г.

Съобщение

Печат Email
Сряда, 25 Октомври 2017г.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА, ОТДЕЛ "МЕСТНИ ПРИХОДИ" УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА 31.10.2017Г. ИЗТИЧА КРАЙНИЯ СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪК СГРАДИ, ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ДАНЪК МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И ПАТЕНТЕН ДАНЪК.

Печат Email
Понеделник, 23 Октомври 2017г.

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА     Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТИ ОСМО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на    26. 10.2017г. /ЧЕТВЪРТЪК / от 14.30 часа в кметство Радилово, с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Обявление

Печат Email
Вторник, 17 Октомври 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 658/16.10.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение отреждането на поземлен имот с идентификатор 56277.503.283 по КККР на гр.Пещера /УПИ ІV-3469, 3470, “Цех за производство на добавки в храните чрез биосинтез и АГРС“/ в УПИ ІV-503.283, “Завод за производство на фармацевтични продукти и фуражни добавки“, кв. 172 по ПУП на гр.Пещера. Запазва се устройствената зона „Пп” /предимно производствена/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 30 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /Кинт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ наНаредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

                   Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Печат Email
Четвъртък, 12 Октомври 2017г.

УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩАТА – ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТ „ШАРЕНИ МЪНИСТА“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“  ЩЕ ИЗЯВЯВАТ СВОИТЕ ТАЛАНТИ В 48 АТЕЛИЕТА, СЕКЦИИ И КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ

 

               В изпълнение на Дейност 4 „Всеки има талант“по проект BG05M2OP001-3.002-0303-С02 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, в училищата в гр.Пещера са сформирани 48 ателиета, секции и клубове по интереси, в които учениците ще изявят своите таланти.

              

Съобщение

Печат Email
Петък, 06 Октомври 2017г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Във връзка с писмо на Директора на областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик, Общинска администрация Пещера уведомява, собствениците на земеделска и горска техника, че на 12.10.2017г от 10.00ч. пред градския стадион на гр.Пещера ще се извърши технически преглед на трактори, тракторни ремаркета, самоходна техника и прикаченият инвентар.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 05 Октомври 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

                        Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е издадена Заповед № 636/04.10.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на УПИ ХІІ-КОО /поземлен имот с идентификатор 56277.502.1213 по КККР на гр.Пещера/ в УПИ ХІІ-жилищно строителство, кв. 10 по регулационния план на гр.Пещера с предвиждане за ниско свободно жилищно застрояване. Определя се устройствена зона „Жм” /жилищно строителство ниско застрояване/ с устройствени показатели в границите на нормативно определените с Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

         Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 05 Октомври 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

                   Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е издадена Заповед № 635/04.10.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за отреждане на поземлен имот № 420037, находящ се в местността ”Песо поле”, с начин на трайно ползване стопански двор, землище на с.Радилово, общ.Пещера в УПИ VІ-420037, за преработка и замразяване на плодове и зеленчуци, местност ”Песо поле”, землище на с.Радилово, общ.Пещера с предвиждане на ниско свободно застрояване и устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели в границите на определените с Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии иустройствени зони.

                   Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069