Петък, 12 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Октомври 2017

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 05 Октомври 2017г.

           Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е издадена Заповед № 637/04.10.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект ЧИ на ПУП-ПЗ за промяна режима на застрояване от жилищно застрояване с малка височина в жилищно застрояване със средна височина. Определя сеустройствена зона „Жс” /жилищно строителство със средна височина/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване 12 м., плътност на застрояване до 70 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2, минимална озеленена площ 30 на сто, съгласно проекта съответстващ наНаредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зонии задължително 100% гариране и паркиране на автомобилите в собствения имот.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Съобщение

Печат Email
Сряда, 04 Октомври 2017г.

Община Пещера спечели проект ,,Щастливи и успешни заедно“. Проектът ще се осъществява с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства,по конкурсна процедура 33.16-2017, Приоритет2. Развиване на дейности, гарантиращи равния достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства, включително и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от етническите малцинства.

     На 03.10.2017г.беше подписан договорът между Община Пещера представлявана от Николай Зайчев, кмет на Община Пещера и Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства гр.София.

   Партньори по проекта са Детска градина,,Деница” , Детска градина,,Иглика”, Детска градина,,Слънчо”. Проектът е на стойност 26 404, 20лв. и ще се изпълнява в период от 24 месеца.

Целта на проекта е увеличаване на обхвата и посещаемостта на децата билингви в детските градини и тяхната пълноценна социализация. Равен старт в училищното образование, преодоляване на тенденцията за изоставане и отпадане от образователната система.

Проектът ще се реализира в период от две пълни учебни години. В него ще бъдат включени 110 деца, от различни етнически групи, 21 родители , 9 учители и 15 доброволци.В детските градини ще развиват своята дейност шест клуба по интереси, в които в подкрепяща и развиваща интересите и способностите на децата среда, ще се стимулира изграждането на образователни, социални, здравни умения и навици. С помощта на игрови и иновативни подходи, децатаще овладяват български език и ще подобрят своите образователни резултати.

         Родители на децата от всички етноси ще участват в ,,Клуб съвременен родител“ за обсъждане и разрешаване на възникнали проблеми и обмяна на добри практики между родителите от различните детски градини. Учителите и родителите ще преминат съвместно обучение. Ще се запознаят с нови, нетрадиционни методи за работа с деца и родители билингви и с добри практики за преподаване на български език в мултикултурна среда.

Печат Email
Понеделник, 02 Октомври 2017г.

СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ

КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

1606, София, бул. „Генерал Тотлебен”, № 34, тел. 02/9223100

Рег. № 3 СВ - 7490 /19.09.2017г.

Екз. единствен

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,

в страната и в чужбина за времето от 05.02.2018г. до 16.02.2018г.

във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони

Смолян, Благоевград, Враца, Асеновград, Ямбол и София.

Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069