Сряда, 17 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Ноември 2017

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 20 Ноември 2017г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

Във   връзка с чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

“БИОВЕТ“ АД с адрес  обл. Пазарджик, гр. Пещера 4550, ул.“ Петър Раков“ №39

Уведомява заинтересованото население и общественост

за инвестиционно предложение

Печат Email
Петък, 17 Ноември 2017г.

Решение за приемане на план сметка за такса битови отпадъциза 2018 година

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Решението за приемане на план сметка за такса битови отпадъци за 2018 година на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в ОЦУИГ в сградата на Община Пещера, гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17.

Обявление

Печат Email
Сряда, 15 Ноември 2017г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед №802/13.11.2017г. от Кмета на Община Пещера за одобрен   проект за ПУП-ПР за промяна на отреждането на УПИ І-18, за складова дейност в УПИ І-18, за складова дейност и производствена дейност /розоварна/, /поземлен имот № 438018/, местност ”Кътево кладенче”, землище на с.Радилово, общ.Пещера.

         Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Съобщение

Печат Email
Вторник, 14 Ноември 2017г.

На 16.11.2017г. от 14.00 ч., в заседателната зала на първи етаж в сградата на Общинска администрация, ще се проведе встъпителна пресконференция по проект ,,Щастливи и успешни заедно“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства,по конкурсна процедура 33.16-2017, Приоритет2. Развиване на дейности, гарантиращи равния достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства, включително и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от етническите малцинства.

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 13 Ноември 2017г.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

СПИСЪК

НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА

УСЛУГАТА “ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ” ПО ПРОЕКТ „ПОДАЙ РЪКА“

  1. Основна целева група:
ИМЕ,ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
1 Юлиян Йорданов Радев
2 Антим Серафимов Минков
3 Румен Митков Кехайов
4 Антон Томев Тонов
5 Серафим Радков Камбуров
6 Тома Димитров Сидов
7 Живко Василев Камбуров
8 Елена Трифонова Георгиева
9 Мариан Томев Тонов
10 Ружа Николова Вълкова
11 Борис Минков Стоянов
12 Здравка Илиева Трифонова
13 Райна Димитрова Бабова
14 Иван Костадинов Ловчинов
15 Катя Павлова Жилева
16 Ремзие Мустафова Карашикова
17 Неделка Костадинова Демерджиева
18 Борис Павлов Димитров
19 Невена Николова Милчева

       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР:.............................                                                                                                                                 (Виктория Пенева)

Съобщение

Печат Email
Сряда, 08 Ноември 2017г.

На 10.11.2017г. от 10.00 часа в Общинска служба Земеделие - офис Пещера ще заседава
комисия за разглеждане и изготвяне предварителен регистър, по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ.

Печат Email
Вторник, 07 Ноември 2017г.

Община Пещера, обл.Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед №781/06.11.2017г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ и РУП за изменение на регулацията между поземлен имот с идентификатор 56277.504.212 /УПИ VІІІ-1580/ и поземлен имот с идентификатор 56277.504.207 /УПИ І-1580/, поземлен имот с идентификатор 56277.504.212 /УПИ VІІІ-1580/ и поземлен имот с идентификатор 56277.504.215 /УПИ VІ-ГНС/, поземлен имот с идентификатор 56277.504.212 /УПИ VІІІ-1580/ и поземлен имот с идентификатор 56277.504.208 /УПИ VІІ-Резервен терен/, като регулационните линии съвпадат с имотните

Печат Email
Вторник, 07 Ноември 2017г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 777/06.11.2017г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПР заотреждане на част от поземлен имот с идентификатор 56277.1.1508 по КККР на гр.Пещера-частна държавна собственост, местност „Дъното“ по КВС на гр.Пещера /ПИ № 230111/ в УПИ І-„За жилище-караулно“ с площ от 200 кв.м. за определяне на прилежащ терен към

Печат Email
Вторник, 07 Ноември 2017г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед №778/06.11.2017г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПР за отреждане на част от поземлен имот с идентификатор 56277.1.1508 по КККР на гр.Пещера, частна държавна собственост /ПИ № 230111/ в местност „Дъното“ в УПИ ІІ-гараж-работилница с

Печат Email
Вторник, 07 Ноември 2017г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 780/06.11.2017г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на част от  квартал 174 засягащо УПИ ІХ-210, УПИ Х-210, УПИ ХІ-210, УПИ ХІІ-210, УПИ ХІІІ-210, УПИ ХІV-210, УПИ ХV-210, УПИ ХVІ-210, търговия и услуги и УПИ ХVІІ-210, жилищно строителство, търговия и услуги, обществено хранене по

Страница 2 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069