Петък, 22 Сеп 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Ноември 2017

Печат Email
Вторник, 07 Ноември 2017г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 779/06.11.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна режима на застрояване на поземлен имот с идентификатор 56277.502.1218 по КККР на гр.Пещера /УПИ Х-1163/, кв. 122А по регулационния план на гр.Пещера, от жилищно застрояване с малка височина в жилищно застрояване със

Печат Email
Вторник, 07 Ноември 2017г.

Община Пещера, обл.Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед№776/06.11.2017г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПЗ за изменение на предвиденото застрояване за вила с идентификатор 56277.506.768.42 по КККР на гр.Пещера /вила пл. № 170, кв. 9, УПИ І-Вилно застрояване по ЗРП на

Печат Email
Вторник, 07 Ноември 2017г.

Обявление по реда на чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове

 Проект

За изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,приета с Решение № 673/28.02.2017 г., изм. и доп. с Решение №319/27.02.2013 г. на Общински съвет – Пещера

Мотиви  за изготвяне на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1. Причини, налагащи изменението на  подзаконовия нормативен акт:

 

Със Закона за предучилищното и училищно образование, обн.в ДВ бр.79/ 13.10.2015 г. в сила от 01.08.2016 г., в Глава шестнадесета, Раздел втори, с чл.302 - чл.305, в сила от 01.01.2017 г. е регламентирано придобиването и управлението на недвижими имоти и вещи на държавните и общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие. В тази връзка е необходимо

Печат Email
Вторник, 07 Ноември 2017г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 775/06.11.2017г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ на УПИ ІІ-232003, 232008, за хотелски СПА комплекс /поземлени имоти с идентификатор 56277.1.1483, 56277.1.1482 и 56277.1.1479 по КККР на гр.Пещера/ в УПИ ІІ-1.1482, 1479, 1483, за хотелски СПА комплекс и УПИ ІІІ-1.1479, 1483, за хотелски СПА комплекс, м.“Църнево“. Определя се зона „Ок” /курорт/, с устройствени показатели:  максимална височина на застрояване от

Печат Email
Понеделник, 06 Ноември 2017г.

Проектът "Две минути и половина до полунощ - Иновативен образователен подход за справяне с проблемите на изменението на климата в началните училища", финансиран по програма Еразъм, стартира на 3 ноември 2017 г. с Първа транснационална среща в гр. Пещера.

Съобщение

Печат Email
Сряда, 01 Ноември 2017г.

Приключи предоставянето на услугата „Личен асистент“ по проект “Заедно”

            На 01.11.2017 г. в Община Пещера приключиха дейностите по предоставяне на социалната услуга “Личен асистент”по проект № BG05М9OP001-2.002-0119-С001„Заедно”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.002 “Независим живот”.

            На територията на общината, в периода 03.05.2016 г. – 31.10.2017 г., се предоставяше социалната услуга „Личен асистент”.

            Потребители на социалната услуга бяха:

  1. Лица с увреждания /включително деца с увреждания/;
  2. Лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване.

            По проекта в Община Пещера са подадени 149 заявления за ползване на услугата и 130 заявления за предоставяне на услугата “Личен асистент”.

                        В рамките на проекта е осигурена заетост на 79 лични асистенти. Броят на потребителите ползвали услугата “Личен асистент” е 91, от които 12 деца.

Страница 3 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069