Сряда, 17 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Декември 2017

Обявление

Печат Email
Петък, 29 Декември 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за обособяване на самостоятелни УПИ І-55, 330, 331 и УПИ ХІІ-329 по КККР на гр.Пещера за сметка на УПИ І-2096, 2097, 2112, 2789, кв. 143 по ПУП на гр.Пещера и допълване на отреждането в УПИ І-55, 330, 331, “Жилищно строителство, търговия и услуги”.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Обявление

Печат Email
Петък, 29 Декември 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

       Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 982/29.12.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за одобрен проект заПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделски имоти за неземелски нужди: поземлени имоти с идентификатори 56277.4.180; 56277.4.181; 56277.4.185; 56277.4.176; 56277.4.178; 56277.4.179 и 56277.4.469 по КККР на гр.Пещера и осигуряване достъп до новообразувани УПИ.

         Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Печат Email
Петък, 22 Декември 2017г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ТРИДЕСЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 28.12.2017 г. / четвъртък / от 14.30 часа в конферентна зала на хотел „Домейн“- Пещера с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Обявление

Печат Email
Петък, 22 Декември 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 956/22.12.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за преотреждане на УПИ ІІ-222, за промишлено производство-цех за преработка на сурови кожи и образуването на два урегулирани поземлени имоти: УПИ ІІ-222, цех за производство на дървени пелети и УПИ VІ-222, за топилня и преработка на животински мазнини, землището на с.Капитан Димитриево. Определя се устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване 15 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Петък, 22 Декември 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

        Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 955/22.12.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за допълване отреждането на УПИ ІІ-2333, в УПИ ІІ-2333,“Жилищно строителство, търговия и услуги”, кв. 158 по регулационния план на гр.Пещера.

                  Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Съобщение

Печат Email
Сряда, 20 Декември 2017г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 20.12.2017 г.

Публикувано на :      20 декември   2017г., сряда

Валидно до:17,30ч.,  03 януари   2018г., сряда

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес

гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.3, стая №13 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

Име на задълженото лице Адрес Вид на задължението Вид на документа
1.

АСЕН

ДИМИТРОВ

ДИМОВ

гр.Пещера

ул. Орешака №8

Данък МПС АУЗ № 132-1/29.11.2017г.
2.

НИХАТ

ХАСАН

ЗУРНАДЖИ

гр.Пещера

ул. Свобода №53,вх.А,

ап.7, ет.3

Данък МПС

АУЗ №167-1/30.11.2017г.
3.

ЖИВКА

КАЛИНКОВА

МАНОЛОВА

гр.Пещера

ул. Свобода  №35

Данък МПС АУЗ № 202-1/01.12.2017г.
4.

МЕХМЕД

МУСТАФА

КАМБЕР

гр.Пещера

ул. П.Горанов №15

Данък МПС АУЗ № 072-1/20.11.2017г.
5.

ВАСИЛ

ГЕОРГИЕВ

ВАСИЛЕВ

гр.Пещера

ул.Славей №5

Данък МПС АУЗ №176-1/30.11.2017г.

ОРГАН ПО

                                              ПРИХОДИТЕ       ………………………

                                                                               Гл.експерт “МП”

                                                                               /Ст.Семерджиев/

Дата на поставяне: 20.12.2017г.

Дата на сваляне :    03.01.2018г.

Съобщение

Печат Email
Вторник, 19 Декември 2017г.

СПРАВКА

за постъпили предложения, становища, препоръки и възражения по проекта за Решение за приемане на план сметка за такса битови отпадъци за 2018 година

Във връзка с публикувано обявление по реда на чл.26, ал.3 от Закона на нормативните актове относно „Решение за приемане на план сметка за такса битови отпадъци за 2018 година“, в обявения 30-дневен срок в Общинския център за услуги и информация на гражданите - гр. Пещера, ул. Дойранска епопея” № 17, Община Пещера, както и на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , не са постъпили предложения, становища,препоръки и възражения по предложения проект за Решение за приемане на план сметка за такса битови отпадъци за 2018 година

Съобщение

Печат Email
Петък, 15 Декември 2017г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 15.12.2017 г.

Публикувано на :      15 декември   2017г., петък

Валидно до:17,30ч.,  29 декември   2017г., петък

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес

гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.3, стая №13 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

Име на задълженото лице Адрес Вид на задължението Вид на документа
1.

ОЛГА

АНДОНИАДУ

гр.Пещера

ул. Г.Зафиров №6

Данък МПС АУЗ № 062-1/20.11.2017г.
2.

МАРИЯ АНГЕЛОВА КОЧЕВА

гр.Пещера

ул. Проф.Д.Ранев №2

Данък недвижими имоти, Такса битови отпадъци,

Данък МПС

АУЗ №112-1/28.11.2017г.
3.

СТЕФАН

ХРИСТОВ

ЖГУМОВ

гр.Пещера

ул. Пещево №8

Данък МПС АУЗ № 114-1/28.11.2017г.
4.

ОСМАН

РИФАТОВ

ЧАУШЕВ

гр.Пещера

ул. Орфей №15

Данък МПС АУЗ № 171-1/30.11.2017г.
5.

БОРИС

ШАРКОВ

ПЕНЧЕВ

гр.Пещера

ул.В.Стайков №26

Данък МПС АУЗ №131-1/29.11.2017г.
6.

МАРИЯ

БОРИСЛАВОВА

МИНКОВА

гр.Пещера

ул.Извън регулацията  №165

Данък МПС АУЗ №201-1/01.12.2017г.

ОРГАН ПО

                                              ПРИХОДИТЕ       ………………………

                                                                               Гл.експерт “МП”

                                                                               /Ст.Семерджиев/

Дата на поставяне: 15.12.2017г.

Дата на сваляне :    29.12.2017г.

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 14 Декември 2017г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект заЧИ на ПУП-ПРЗ за преотреждане на УПИ ІІ-222, за промишлено производство-цех за преработка на сурови кожи и образуването на два урегулирани поземлени имоти: УПИ ІІ-222, цех за производство на дървени пелети и УПИ VІ-222, за топилня и преработка на животински мазнини, землището на с.Капитан Димитриево. Определя се устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване 15 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Печат Email
Четвъртък, 14 Декември 2017г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 14.12.2017 г.

Публикувано на :     14 декември   2017г., четвъртък

Валидно до:17,30ч., 28 декември   2017г., четвъртък

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес

гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.3, стая №13 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069