Четвъртък, 18 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Февруари 2017

Съобщение

Печат Email
Вторник, 28 Февруари 2017г.

Протокол за извършена проверка на сключени договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд.

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 23 Февруари 2017г.

Одобрен образец на заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с Приложения № 1 и 2 и образец на декларация по чл. 99, ал. 1, т. 4 от ППЗСПЗЗ

Печат Email
Четвъртък, 23 Февруари 2017г.

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ДЕВЕТНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 28. 02. 2017 г. / ВТОРНИК / от 14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за
ДНЕВЕН РЕД :

Обявление

Печат Email
Понеделник, 20 Февруари 2017г.

Обявление

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение регулацията на УПИ П-326, кв. 32 по ПУП на с.Капитан Димитриево по съществуващи имотни граници на ПИ № 326.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и Кметството на с.Капитан Димитриево, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Обявление

Печат Email
Понеделник, 20 Февруари 2017г.

Обявление

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на регулацията между УПИ XXXV и УПИ XXXVI по новозаснета имотна граница и обособяване на два самостоятелни урегулирани поземлени имота УПИ XXXVI и УПИ LIX, за сметка на УПИ XXXVI, стопански двор по плана на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера с предвиждане за свързано застрояване и устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели в границите на определените е Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и Кметството на с.Капитан Димитриево, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Обявление

Печат Email
Понеделник, 20 Февруари 2017г.

ОБЯВА
за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили и ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

Обявление

Печат Email
Понеделник, 20 Февруари 2017г.

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна
служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,
в страната и в чужбина за времето от 28.06.2017г. до 30.06.2017г.
в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив

Съобщение

Печат Email
Петък, 10 Февруари 2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП в 14-дневен срок, считано от 11.02.2017г. до информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за Инвестиционно предложение на ГЕРКАНД“ ООД:

„Преработка на скрап-чугун /отпадъци от черни и цветни метали/ за производствени нужди“.

Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища, всеки работен ден в указания срок от 8.30ч. -12.30ч. и от 13.30ч. – 17.30ч. в стая №5, ет.ІІІ на Общинска администрация – Пещера.

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 09 Февруари 2017г.

Съобщение по проект BG05M2OP001-3.002-0303-С01 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“.

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 09 Февруари 2017г.

Списък на класираните кандидат-потребители за ползване ан услугата "ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ" по пороект "ПОДАЙ РЪКА"

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069