Петък, 31 Мар 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Февруари 2017

Съобщение

Печат Email
Вторник, 07 Февруари 2017г.

ПОКАНА

ОТНОСНО: Провеждане на консултации за назначаването на секционните избирателни комисии в община Пещера за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г.

Съобщение

Печат Email
Вторник, 07 Февруари 2017г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение регулацията между УПИ VI-224 и УПИ VII-225, кв. 14 по ПУП на с.Капитан Димитриево по съществуващи имотни граници с ПИ № 225.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и Кметството на с.Капитан Димитриево, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 Обявление

Печат Email
Четвъртък, 02 Февруари 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е издадена Заповед № 60/01.02.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за упълномеряване на поземлен имот с идентификатор 56277.504.340 (УПИ VІІ-„Т.У.”) за сметка на част от поземлен имот с идентификатор 56277.504.535 (УПИ Х), поземлен имот с идентификатор 56277.504.531 (УПИ ІХ-Търговия и услуги) и поземлен имот с идентификатор 56277.504.537 (УПИ ІІ-3407) по КККР на гр.Пещера, кв. 199 и отреждането му и за жилищно строителство. Определя се устройствена зона - Жм /жилищно строителство/, с устройствени показатели в границите на определените с Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. При бъдещи инвестиционни намерения да се представи в Община Пещера РУП /работен устройствен план/ за имот с идентификатор 56277.504.340 по КККР на гр.Пещера.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 02 Февруари 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е издадена Заповед № 58/01.02.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПЗ за определяне начина на застрояване на поземлен имот с идентификатор 56277.504.619 по КККР на гр. Пещера /УПИ ХVІІ-„За производствена, търговска дейност и услуги“/, кв. 81 по регулационния план на гр.Пещера, Община Пещера, област Пазарджик в устройствена зона „Пп” с устройствени показатели в границите на нормативно определените с Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони . Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 02 Февруари 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е издадена Заповед № 59/01.02.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПЗ с възможност за пристрояване от север, запад и изток, установява се свързано застрояване с УПИ VІ-616, и запазване на съществуваща жилищна сграда в УПИ VІІ-616 в кв. 27 по плана на с.Радилово Определя се устройствена зона „Жм” с устройствени показатели в границите на нормативно определените с Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Сряда, 01 Февруари 2017г.

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 07.06.2017 г. до 21.06.2017 г. във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони Стара Загора, Карлово, Казанлък и Пловдив

Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069