Вторник, 25 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Март 2017

Печат Email
Четвъртък, 23 Март 2017г.

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА     Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на    30. 03.2017г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Обявление

Печат Email
Сряда, 22 Март 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 216/22.03.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПЗ на част от поземлен имот пл. № 053067-нива, която част е с площ от 2.4 дка (10% от общата площ с обхват поземлени имоти - пл. № 053067-нива; пл. № 053032-нива; пл. № 053033-нива; пл. № 053024-нива и пл. № 053058-нива) без да се извършва промяна предназначението на поземления имот, за отглеждане на животни, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба № 19/25.10.2012 г. местност ”Растето”, землище на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера. с предвиждане на ниско свободно застрояване и устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели в границите на определените с Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Вторник, 21 Март 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 208/21.03.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение регулацията между УПИ VІ-224 и УПИ VІІ-225, кв. 14 по ПУП на с.Капитан Димитриево по съществуващи имотни граници с ПИ № 225.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Вторник, 21 Март 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 207/21.03.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на регулацията между УПИ ХХХV и УПИ ХХХVІ по новозаснета имотна граница и обособяване на два самостоятелни урегулирани поземлени имота УПИ ХХХVІ и УПИ LІХ, за сметка на УПИ ХХХVІ, стопански двор по плана на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера с предвиждане за свързано застрояване и устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели в границите на определените с Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Съобщение

Печат Email
Вторник, 14 Март 2017г.

На 15-ти и 16-ти Март ще се проведат встъпителни пресконференции по оперативна програма „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 Г.

ПОКАНИ И ДНЕВЕН РЕД

Обявление

Печат Email
Вторник, 14 Март 2017г.

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 30.05.2017 г., 31.05.2017 г. и 01.06.2017 г. в Националната гвардейска част – гр. София

Обява

Печат Email
Понеделник, 13 Март 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за промяна предназначението на УПИ ХVІ-Жилищно строителство, офиси и КОО, кв. 21 (поземлен имот с идентификатор 56277.501.172 и поземлен имот с идентификатор 56277.501.173 по КККР на гр.Пещера) в УПИ ХVІ-За производство на матраци и търговия.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Съобщение

Печат Email
Петък, 10 Март 2017г.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВА

На интернет страницата на Община Пещера на 07.03.2017 г. е публикувана обява за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост. Със Заповед №170/09.03.2017 г. на Кмета на Община Пещера е направено изменение съгласно което:

1. В т.1.2 на обявата текста „начална тръжна месечна цена 84,45 без ДДС“ да се чете „начална тръжна месечна цена 84,50 лв. без ДДС“.

             2. Търгът по т. 1.5 на обявата за Обект с уникален №15 – „РЕП – Павилион за продажба на периодични издания“ в Регистъра на общинските терени, включени в схемата по чл.56 на ЗУТ с местонахождение гр.Пещера, ул. „Димитър Горов“ , о.т. 546-547 (срещу читалище „Развитие“) се отменя.

Съобщение

Печат Email
Петък, 10 Март 2017г.

Уважаеми граждани ,

Бихме искали да ви поканим да се присъедините към деветото поредно издание на глобалната инициатива ‘’Часа на Земята.’’

‘’Часът на Земята’’ е световна инициатива, която привлича вниманието на хората към проблемите на околната среда и им дава възможност да заемат активна позиция за решаването им.

Община Пещера ще се включи за пореден път в инициативата на “Часът на Земята” 2017г.която ще се състои на 25 март, събота от 20:30 до 21:30 ч, като изгаси осветлението на средновековна антична крепост „Перистера“.

За да се включите и вие трябва само да загасите осветлението за един час – между 20:30 и 21:30 часа на 25 март 2017г.(събота).

‘’Часът на Земята’’ е много повече от 60 минути на тъмно.

Общинска администрация

Съобщение

Печат Email
Вторник, 07 Март 2017г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Напредък на проект “Заедно”

Община Пещера реализира проект “Заедно” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.002 “Независим живот”.
Считано от 03.05.2016 г. на територията на общината, се предоставя социалната услуга „Личен асистент”.
Потребители на социалната услуга са:
1. Лица с увреждания;
2. Хора над 65 г. с невъзможност за самообслужване;
По проекта в Община Пещера са подадени 149 заявления за ползване на услугата и 130 заявления за предоставяне на услугата “Личен асистент”.
Към 01.03.2017 година, капацитетът на услугата е 60 места.
От началото на проекта до 01.03.2017 г. броят на потребителите ползвали услугата “Личен асистент” е 74, от които 12 са деца. Осигурена е заетост на 64 лични асистенти.

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216