Четвъртък, 23 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Март 2017

БЕЗПЛАТНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ОЧНИ ПРЕГЛЕДИ И КОНСУЛТАЦИИ

Печат Email
Четвъртък, 30 Март 2017г.

На 08 април,събота, от 10:00 ч. до 17:00 ч., Очна болница „ВИЖЪН” гр.София, със съдействието на Община Пещера, организират безплатни профилактични очни прегледи и консултации за населението на гр. Пещера.

С предимство при записването ще се ползват възрастни хора, хора с диагностицирани очни заболявания, диабет и бременни жени.

Печат Email
Четвъртък, 23 Март 2017г.

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА     Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на    30. 03.2017г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Обявление

Печат Email
Сряда, 22 Март 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 216/22.03.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПЗ на част от поземлен имот пл. № 053067-нива, която част е с площ от 2.4 дка (10% от общата площ с обхват поземлени имоти - пл. № 053067-нива; пл. № 053032-нива; пл. № 053033-нива; пл. № 053024-нива и пл. № 053058-нива) без да се извършва промяна предназначението на поземления имот, за отглеждане на животни, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба № 19/25.10.2012 г. местност ”Растето”, землище на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера. с предвиждане на ниско свободно застрояване и устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели в границите на определените с Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Вторник, 21 Март 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 208/21.03.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение регулацията между УПИ VІ-224 и УПИ VІІ-225, кв. 14 по ПУП на с.Капитан Димитриево по съществуващи имотни граници с ПИ № 225.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Вторник, 21 Март 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 207/21.03.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на регулацията между УПИ ХХХV и УПИ ХХХVІ по новозаснета имотна граница и обособяване на два самостоятелни урегулирани поземлени имота УПИ ХХХVІ и УПИ LІХ, за сметка на УПИ ХХХVІ, стопански двор по плана на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера с предвиждане за свързано застрояване и устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели в границите на определените с Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Съобщение

Печат Email
Вторник, 14 Март 2017г.

На 15-ти и 16-ти Март ще се проведат встъпителни пресконференции по оперативна програма „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 Г.

ПОКАНИ И ДНЕВЕН РЕД

Обявление

Печат Email
Вторник, 14 Март 2017г.

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 30.05.2017 г., 31.05.2017 г. и 01.06.2017 г. в Националната гвардейска част – гр. София

Обява

Печат Email
Понеделник, 13 Март 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за промяна предназначението на УПИ ХVІ-Жилищно строителство, офиси и КОО, кв. 21 (поземлен имот с идентификатор 56277.501.172 и поземлен имот с идентификатор 56277.501.173 по КККР на гр.Пещера) в УПИ ХVІ-За производство на матраци и търговия.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Съобщение

Печат Email
Петък, 10 Март 2017г.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВА

На интернет страницата на Община Пещера на 07.03.2017 г. е публикувана обява за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост. Със Заповед №170/09.03.2017 г. на Кмета на Община Пещера е направено изменение съгласно което:

1. В т.1.2 на обявата текста „начална тръжна месечна цена 84,45 без ДДС“ да се чете „начална тръжна месечна цена 84,50 лв. без ДДС“.

             2. Търгът по т. 1.5 на обявата за Обект с уникален №15 – „РЕП – Павилион за продажба на периодични издания“ в Регистъра на общинските терени, включени в схемата по чл.56 на ЗУТ с местонахождение гр.Пещера, ул. „Димитър Горов“ , о.т. 546-547 (срещу читалище „Развитие“) се отменя.

Съобщение

Печат Email
Петък, 10 Март 2017г.

Уважаеми граждани ,

Бихме искали да ви поканим да се присъедините към деветото поредно издание на глобалната инициатива ‘’Часа на Земята.’’

‘’Часът на Земята’’ е световна инициатива, която привлича вниманието на хората към проблемите на околната среда и им дава възможност да заемат активна позиция за решаването им.

Община Пещера ще се включи за пореден път в инициативата на “Часът на Земята” 2017г.която ще се състои на 25 март, събота от 20:30 до 21:30 ч, като изгаси осветлението на средновековна антична крепост „Перистера“.

За да се включите и вие трябва само да загасите осветлението за един час – между 20:30 и 21:30 часа на 25 март 2017г.(събота).

‘’Часът на Земята’’ е много повече от 60 минути на тъмно.

Общинска администрация

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069