Събота, 22 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Март 2017

Съобщение

Печат Email
Вторник, 07 Март 2017г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Напредък на проект “Заедно”

Община Пещера реализира проект “Заедно” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.002 “Независим живот”.
Считано от 03.05.2016 г. на територията на общината, се предоставя социалната услуга „Личен асистент”.
Потребители на социалната услуга са:
1. Лица с увреждания;
2. Хора над 65 г. с невъзможност за самообслужване;
По проекта в Община Пещера са подадени 149 заявления за ползване на услугата и 130 заявления за предоставяне на услугата “Личен асистент”.
Към 01.03.2017 година, капацитетът на услугата е 60 места.
От началото на проекта до 01.03.2017 г. броят на потребителите ползвали услугата “Личен асистент” е 74, от които 12 са деца. Осигурена е заетост на 64 лични асистенти.

Печат Email
Вторник, 07 Март 2017г.

ОБЯВА

В изпълнение на Заповед №164/06.03.2017 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА

1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване на следните обекти общинска собственост:

Съобщение

Печат Email
Вторник, 07 Март 2017г.

С настоящото съобщение Ви уведомяваме, че съгласно чл. 137, ал.1, т.2 от Закона за туризма е издадена Заповед № 160/02.03.2017г. на Кмета на Община Пещера, с която прекратява категория „една звезда” на ХОТЕЛ „БИОВЕТ”, находящ се в гр. Пещера, ул. „Васил Петлешков” № 49, считано от 02.03.2017г.
Обектът спира предлагането на услуги в сферата на туризма.

Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069