Петък, 14 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Април 2017

Печат Email
Петък, 21 Април 2017г.

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА     Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТ И ПЪРВО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на    27. 04.2017г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14.30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

  1. 1.Тържествено отбелязвяне 100-годишнината от рождението на акад. Веселин Димитров Хаджиниколов български учен-историк, един от бележитите творци на град Пещера.

Докладва: д-р Цветанка Лепарова

Председател на Общински съвет- Пещера

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 20 Април 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение регулацията между УПИ І-366 и съседните му УПИ ІІ-444 и УПИ ХХІІ-367 по съществуващи имотни граници на поземлени имоти № 367 и № 444, кв. 46 на с.Радилово.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и К    метството на с.Радилово, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Обявление

Печат Email
Сряда, 19 Април 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за смяна предназначение на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1357 и отреждането му в УПИ ХХІІІ-3.1357, Шоурум за автомобили, кафе, автосервиз за автомобили /малък/ и автомивка, местност „Широките ливади” по КККР на гр.Пещера. Предвижда се ниско свободно застрояване и устройствена зона - Оо /обществено обслужване/, с устройствени показатели в границите на определените с Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии иустройствени зонии проект за ПУП-ПР за промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 56277.3.1388 с площ от 54,00 кв.м. който е с начин на трайно ползване – друг вид земеделска територия за създаване на УПИ ХХІV-3.1388 за улица и обявява тази част от имота от частна в публична общинска собственост.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 13 Април 2017г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на
персонала на проект “Заедно”

Във връзка с изпълнение на Дейност 5: “Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на персонала, предоставящ социалната услуга “Личен асистент””, по проект “Заедно” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.002 “Независим живот”, в периода 03.05.2016 година – 15.04.2017 година, са проведени 6 /шест/ броя супервизии/консултации на назначените по проекта лични асистенти.
Целта на супервизията е да се осигури професионална психологическа подкрепа и консултиране на персонала, предоставящ социалната услуга “Личен асистент”, чрез интегриран подход, включващ оценка на психологическата ситуация и нужди на служителите, както и избор на адекватна консултативна помощ.
На всеки два месеца, в процеса на реализиране на проекта се извършва консултиране на служителите. Служителите имат възможност да получат адекватна и своевременна психологическа подкрепа. Работи се на индивидуално, групово и екипно ниво за подобряване на личното и професионално функциониране на служителите и за преодоляване на трудностите, с които те се сблъскват.
Последната супервизия на личните асистенти по проект „Заедно“ е проведена на 11.04.2017 година.

Съобщение

Печат Email
Сряда, 12 Април 2017г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Пещера организира обществено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Пещера за 2016 година.

Председателят на Общински съвет отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.

Обсъждането ще се проведе на  20.04.2017 г. /четвъртък/ от 16:00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Пещера

С материалите по обсъждането можете да се запознаете в прикачения файл, приложен в съобщението.

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в ОЦУИГ на общината или на електронен адрес Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Обявление

Печат Email
Понеделник, 10 Април 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на регулацията на поземлен имот с идентификатор 56277.504.101 /УПИ І-ГНС/ по съществуващи имотни граници с поземлен имот с идентификатор 56277.504.104 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХVІІ-ГНС/, кв. 190 и улици с о.т. 823-822 /идентификатор 56277.504.9645 и о.т. 823-830 /идентификатор 56277.504.9646/, като част от 2.20 кв.м. преминат от публична общинска собственост в частна общинска собственост, 0,5 кв.м. от частна общинска собственост в публична общинска собственост и 8 кв.м от УПИ І-ГНС се отстъпват за УПИ ХVІІ-ГНС. С регулационното изменение площта на УПИ І-ГНС става 327 кв.м., а площта на УПИ ХVІІ-ГНС става 334кв.м.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 10 Април 2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За класираните кандидати в конкурсна процедура
за длъжностите, определени в Заповед №242/04.04.2017г. на Кмета на Община Пещера по проект BG05M2OP001-3.002-0303-С01 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“
Във връзка с обявения конкурс за длъжностите, определени в Заповед №242/04.04.2017г. на Кмета на Община Пещера по проект BG05M2OP001-3.002-0303-С01 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ конкурсната комисия обявява:
Списък на класираните кандидати в конкурсна процедура:
• За длъжност Образователен експерт:
1. Диана Иванова Балканджиева

• За длъжност Експерт „Човешки ресурси“:
1. Елена Костадинова Здравкова

• За длъжност Експерт културни дейности:
1. Димитър Стоянов Павлов

• За длъжност Експерт „Административни дейности“:
1. Ася Альошева Камберова
• За длъжност Старши Образователен експерт:
1. Елена Димитрова Ацинова
2. Величка Василева Василева
3. Петър Ангелов Николов
4. Виолета Михайлова Паева
5. Мария Михайлова Атанасова
6. Пенка Панайотова Христоскова
7. Петко Николов Токмаков
8. Славия Златанова Златанова

Председател на конкурсната комисия: /п/
(Борис Фолев)

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 06 Април 2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

за допуснати и недопуснати кандидати до интервю

 

за длъжностите, определени в Заповед №242/04.04.2017г. на Кмета на Община Пещера по проект BG05M2OP001-3.002-0303-С01 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

Съобщение

Печат Email
Вторник, 04 Април 2017г.

ГРАФИК ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯНА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК ОТ ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 МАРТ

 

Община Пещера съобщава, че възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии от изборите за народни представители на 26 март ще се изплащат:

  • на 04 април 2017 г. от 15 часа до 17 часа и 30 минути
  • на 05 април 2017 г. от 9 ч. до 12 ч. и 30 мин. и от 13 ч. и 30 мин. до 17 ч. и 30 мин.
  • на 06 април 2017 г. от 9 ч. до 12 ч. и 30 мин. и от 13 ч. и 30 мин. до 17 ч. и 30 мин.
  • на 07 април 2017 г. от 9 ч. до 12 ч. и 30 мин. и от 13 ч. и 30 мин. до 17 ч. и 30 мин.

Изплащането ще се извършва в сградата на Община Пещера, гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ 17, ет. 3, стая 1.

Съобщение

Печат Email
Вторник, 04 Април 2017г.

Инвестиционно предложение за "Приемане и пречистване на отпадъчни води от площадката на Грийнбърн ЕООД"

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069