Събота, 30 Сеп 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Април 2017

Съобщение

Печат Email
Вторник, 04 Април 2017г.

Инвестиционно предложение за "Изграждане на електрическа подстанция 110/6 KV"

Обявление

Печат Email
Вторник, 04 Април 2017г.

OБЩИНА ПЕЩЕРА в качеството си на бенефициент по проект BG05M2OP001-3.002-0303-С01 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“,

ОБЯВЯВА КОНКУРС за подбор лица във връзка с изпълнение на проект BG05M2OP001-3.002-0303-С01 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“.

Обявление

Печат Email
Понеделник, 03 Април 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 228/31.03.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение регулацията на УПИ ІІ-326, кв. 32 по ПУП на с.Капитан Димитриево по съществуващи имотни граници на ПИ № 326 и образуване на улица тупик с о.т. 94а-94б.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069