Четвъртък, 18 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Май 2017

Съобщение ФОЛКЛОРЕН СЪБОР

Печат Email
Петък, 26 Май 2017г.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
ОРГАНИЗИРА
ВТОРИ РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО„СВ. КОНСТАНТИН” 2017 Г.
СЪБОРЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29 - 30 ЮЛИ 2017Г. НА ЛЕТОВИЩЕ СВ.КОНСТАНТИН ( 21 КМ ОТ ГР. ПЕЩЕРА). ЦЕЛТА Е СЪХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЗАНАЯТИ, ТАНЦОВ И ПЕВЧЕСКИ ФОЛКЛОР.

Обявление

Печат Email
Петък, 26 Май 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-303, „безвредно производство, търговия и услуги“, съставляван от поземлен имот с идентификатор 56277.501.826 по КККР на гр.Пещера с цел обособяване на два нови УПИ ХХ-826, „безвредно производство, търговия и услуги“ и УПИ ХХІ-826, „безвредно производство, търговия и услуги“, кв. 28. Определя се устройствена зона – Пп /предимно производствена/ със свободно застрояване. При изготвяне на проекта да се спазват изискванията на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Съобщение

Печат Email
Петък, 26 Май 2017г.

Публикувано на :   26 май   2017г., петък

Валидно до:17,30ч., 09юни 2017г., петък

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес

гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.3, стая №13 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

Име на задълженото лице Адрес Вид на задължението Вид на документа
1. ТЕХНОКОМ ЕООД

гр.Пещера

ул. Георги Кьосеиванов №19

Данък

МПС

Такса битови отпадъци

АУЗД №050-1/

15.11.2016г.

ОРГАН ПО

                                             ПРИХОДИТЕ      ………………………

                                                                               Гл.експерт “МП”

                                                                               /Ст.Семерджиев/

Дата на поставяне: 26.05.2017г.

Дата на сваляне :   09.06.2017г.

Печат Email
Четвъртък, 25 Май 2017г.

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТ И ТРЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 31. 05. 2017 г. / СРЯДА / от 14.30 часа в залата на Общинския съвет с проект за
ДНЕВЕН РЕД :

Обявление

Печат Email
Понеделник, 22 Май 2017г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обединяване на УПИ 11-500 и УПИ Ш-500 в един УПИ Н-500 и установяване на свързано ниско жилищно застрояване в УПИ 1-499 и УПИ П-500, с възможност за пристрояване на съществуваща жилищна сграда в УПИ Н-500 в кв. 59 по плана на с.Радилово. Определя се устройствена зона „Жм” с устройствени показатели в границите на нормативно определените с Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и К метството на с.Радилово, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Съобщение

Печат Email
Петък, 19 Май 2017г.

Протокол за извършено разпределение за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд.

Съобщение

Печат Email
Сряда, 17 Май 2017г.

Решение № РК -07-ЕО/2017г. на РИОСВ- паЗАРДЖИК ЗА ПРЕЦЕНЯване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Печат Email
Понеделник, 15 Май 2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и

прозрачност в действията на институциите в срок от 30 дни от публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на общината се приемат предложения и становища относно изготвения Проект за изменение и допълнение на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера .

Обявление

Печат Email
Сряда, 10 Май 2017г.

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на офицери и сержанти, които са изпълнявали военна служба, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ за времето от 28.06.2017 г. до 30.06.2017 г. в Национален военен университет „Васил Левски”

Обявление

Печат Email
Сряда, 10 Май 2017г.

ОБЯВА
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна
служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,
в страната и в чужбина за времето от 11.09.2017г. до 15.09.2017г.
във военно формирование 22240 - Сливен

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069