Вторник, 25 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юни 2017

Обявление

Печат Email
Петък, 30 Юни 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

       Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед №454/28.06.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 4.144, 4.171, 4.162, 4.173, 4.174, 4.163, 4.164, 4.165, 4.170, 4.167, 4.168, 4.153, 4.154, 4.155, 4.156, 4.148, 4.159, 4.158, 4.146 и 4.172 в м.”Широките ливади”по КККР на гр.Пещера /ЕКАТТЕ 56277/ и отреждането им в УПИ XXIII-за ел.подстанция, производствена и складова дейност и УПИ XXIV-4.144, за производствена и складова дейности за смяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 4.166, и поземлен имот с идентификатор 4.169, местности „Широките ливади” и „Орешака“ по КВС на гр.Пещера и обособяване на нов квартал с включване в регулация на новосъздадените УПИ ХХIIІ- за ел.подстанция, производствена и складова дейност /без ферментационни мощности/ и УПИ ХХIV-4.144, за производствена и складова дейност /без ферментационни мощности/.

         Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Петък, 30 Юни 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентификатор 56277.503.756 по КККР на гр.Пещера /УПИ VІ-2873 по регулационния план на гр.Пещера/ заустановяване на ниско свързано застрояване към северната регулационна линия с поземлен имот с идентификатор 56277.503.762 по КККР на гр.Пещера /УПИ V-2872, 2873/, кв. 204 по регулационния план на гр.Пещера, Община Пещера, област Пазарджик. Определя се устройствена зона „Жм” /жилищно строителство ниско застрояване/ с устройствени показатели в границите на нормативно определените с Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Печат Email
Вторник, 27 Юни 2017г.

С П И С Ъ К

на свободни общински имоти със спортно предназначение

за отдаване под наем през 2017 година

            ОБЩИНА ПЕЩЕРА на основание чл.75 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и и спорта ОБЯВЯВА Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които ще бъдат отдавани под наем през 2017 г. както следва:

Заповед

Печат Email
Петък, 23 Юни 2017г.

Заповед №446/23.06.2017г.

С оглед осигурване спокойствието и почивката на летовище "Свети Константин" през активния летен сезон и в съответствие с разпоредбата на чл. 43, т.3 от Наредбата за обществения ред, чистота и специализираната закрила на деца на обществени места и на основание чл.44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА.

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 22 Юни 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за отреждане на УПИ VІІ-клуб, търговия и услуги с идентификатор 56277.503.748 по КККР на гр.Пещера в УПИ VІІ-за регилиозна дейност и запазване на съществуваща жилищна сграда, с възможност за пристрояване и надстрояванеи се установи свързано застрояване с УПИ ХІІ-2901, търговия, жилищно строителство с идентификатор 56277.503.749 по КККР на гр.Пещера, кв. 167.Запазва се устройствена зона - Жм /жилищно строителство/, с устройствени показатели в границите на определените с Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии иустройствени зони.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Печат Email
Четвъртък, 22 Юни 2017г.

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА     Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТИ ЧЕТВЪРТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на    29. 06.2017г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14.30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Печат Email
Вторник, 20 Юни 2017г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.4, ал.З от Закона за ограничаване на плащанията в брой, Община Пещера е осигурила възможност на физическите и юридически лица, да заплащат съответните задължения за окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметровия превоз на пътници, имуществени и други местни данъци (данък върху недвижими имоти, данък върху превозните средства, данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин, туристически данък), други данъци, такса за битови отпадъци и такси за административни услуги извършвани в отдел „Местни приходи” чрез картови плащания на инсталирано ПОС-терминално устройство в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.З, стая №13 от 8,30ч. до 17,30 ч.

Съобщение ФОЛКЛОРЕН СЪБОР

Печат Email
Вторник, 20 Юни 2017г.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
ОРГАНИЗИРА
ВТОРИ РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО„СВ. КОНСТАНТИН” 2017 Г.
СЪБОРЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29 - 30 ЮЛИ 2017Г. НА ЛЕТОВИЩЕ СВ.КОНСТАНТИН ( 21 КМ ОТ ГР. ПЕЩЕРА). ЦЕЛТА Е СЪХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЗАНАЯТИ, ТАНЦОВ И ПЕВЧЕСКИ ФОЛКЛОР.

СПРАВКА

Печат Email
Петък, 16 Юни 2017г.

за постъпили предложения, становища, препоръки и възражения по проекта за
изменение и допълнение на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

Във връзка с публикувано обявление по реда на чл.26, ал.3 от Закона на нормативните актове относно проект на изменение и допълнение на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера, в обявения 30-дневен срок в Общинския център за услуги и информация на гражданите - гр. Пещера, ул. Дойранска епопея” № 17, Община Пещера, както и на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , не са постъпили предложения, становища, препоръки и възражения по предложения проект за изменение и допълнение на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

Съобщение

Печат Email
Петък, 16 Юни 2017г.

СПРАВКА

за постъпили предложения, становища, препоръки и възражения по проекта за

изменение и допълнение на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

Във връзка с публикувано обявление по реда на чл.26, ал.3 от Закона на нормативните актове относно проект на изменение и допълнение на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера, в обявения 30-дневен срок в Общинския център за услуги и информация на гражданите - гр. Пещера, ул. Дойранска епопея” № 17, Община Пещера, както и на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , не са постъпили предложения, становища,препоръки и възражения по предложения проект за изменение и допълнение на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069