Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юни 2017

Съобщение

Печат Email
Сряда, 14 Юни 2017г.

Съобщение за публично обявяване

за издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоражения

Обявление

Печат Email
Вторник, 13 Юни 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проеукт за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на регулацията между поземлен имот с идентификатор 56277.502.245 по КККР на гр.Пещера /УПИ ІІІ-523/ и поземлен имот с идентификатор 56277.502.254 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХІ-532/ по новозаснети имотни граници, кв. 65.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Обявление

Печат Email
Вторник, 13 Юни 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

         Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 416/13.06.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-303, „безвредно производство, търговия и услуги“, съставляван от поземлен имот с идентификатор 56277.501.826 по КККР на гр.Пещера с цел обособяване на УПИ ХХ-828, „безвредно производство, търговия и услуги“ и УПИ ХХІ-829, „безвредно производство, търговия и услуги“, кв. 28. Определя се устройствена зона – Пп /предимно производствена/ със свободно застрояване. При изготвяне на проекта да се спазват изискванията на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Вторник, 13 Юни 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

         Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед №415/13.06.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1357 и отреждането му в УПИ ХХІІІ-3.1357, Шоурум за автомобили, кафе, автосервиз за автомобили /малък/ и автомивка, местност „Широките ливади” по КККР на гр.Пещера. Предвижда се ниско свободно застрояване и устройствена зона - Оо /обществено обслужване/, с устройствени показатели в границите на определените с Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии иустройствени зони и промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 56277.3.1388 с площ от 54,00 кв. м. за създаване на УПИ ХХІV-3.1388, за улица.

         Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Печат Email
Петък, 09 Юни 2017г.

З А П О В Е Д

№ 395/07.06.2017год.

Във връзка с предстоящо изпълнение на Строително-монтажни работи по ОПРР „Региони в растеж 2014-2020“ , Приоритетна ос 2-„Енергийна ефективност в периферните райони“ и на основание чл.194, ал.1 от ЗУТ и чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА

З А П О В Я Д В А М :

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 08 Юни 2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с обявената конкурсна процедура за длъжността: Управител на „ВКС” ЕООД гр. Пещера и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:

            Списък на допуснати и недопуснати кандидати:

- Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. инж. Звезделин Вълков Вукев

- Недопуснати кандидати - няма

Посоченият кандидат трябва да се яви на 2 етап на конкурсната процедура -  събеседване и интервю на 15.06.2017г. от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация   гр. Пещера – етаж 1, заседателна зала.

                        

                           Председател на

                           конкурсната комисия:                      

                                                                                                  /Зехра Алиш – заместник-кмет/

Обявление

Печат Email
Вторник, 06 Юни 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

                Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е издадена Заповед № 378/31.05.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на регулацията между УПИ ХІХ-23 с идентификатор 56277.501.32 и УПИ V-23 с идентификатор 56277.501.17 по КККР на гр.Пещера по имотната граница между поземлен имот с идентификатор 56277.501.32 и поземлен имот с идентификатор 56277.501.17 по КККР на гр.Пещера, кв. 20.

                   Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Печат Email
Четвъртък, 01 Юни 2017г.

ЗАПОВЕД

№ 370

гр. Пещера 26.05.2017г.

         По повод подадена молба с вх.№ 94С-74-1/07.06.2016 г. от Саим Осман Мюмюн от гр.Пещера, ул.“Михаил Такев“-№75 е извършена проверка от комисия , назначена със заповед № 419/05.05.2016 г. на Кмета на Община Пещера и съставен протокол № 5/08.07.2016г. за паянтова жилищна сграда с идентификатор 56277.502.922.2 съгласно КККР на гр.Пещера, находяща в УПИ ІІІ-1767, кв.107 по регулационния план на гр.Пещера с административен адрес гр.Пещера, ул.”Михаил Такев”-№75.

Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069