Четвъртък, 18 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юли 2017

Печат Email
Петък, 28 Юли 2017г.

В изпълнение на Решение №326/29.06.2017 г. на Общински съвет – Пещера и като съобразих разпоредбите на чл.35, ал.1от Закона за общинската собствености чл.47 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.86, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Пещера,

НАРЕЖДАМ :

           1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост: Складово помещение №1 с площ 28,45 кв.м. с идентификатор56277.501.247.2.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013 г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Д-р Петър Цикалов“ №41-А, бл.А2, ет.2, обект 1. Самостоятелният обект се намира в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.501.247, предназначение на самостоятелния обект: за склад, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 28,45 кв.м., прилежащи части: 28.45/3970.48 ид.ч. от общите части от ОПС, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти на сградата: на същия етаж: 56277.501.247.2.5, 56277.501.247.2.35, под обекта: 56277.501.247.2.44, 56277.501.247.2.41, над обекта: 56277.501.247.2.11, актуван с АОС №379/22.01.2014 г., вписан в Службата по вписванията във вх. рег. №140/24.01.2014 г., Акт №98, том І, при начална тръжна цена 8900.00 лв., върху която не се дължи ДДС.

2. Дата, място и час на провеждане на търга: 18.08. 2017г., стая № 5, I етаж на Общинска администрация гр.Пещера от 14:00 часа.

 

3. Определям документи за

Обявление

Печат Email
Понеделник, 24 Юли 2017г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект заЧИ на ПУП-ПРЗ за преотреждане на УПИ ІІ-222, за промишлено производство-цех за преработка на сурови кожи, Бивше военно поделение, землището на с.Капитан Димитриево, като същото стане УПИ ІІ-222, цех за производство на дървени пелети, Бивше военно поделение, землището на с.Капитан Димитриево, и устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели в границите на определените с Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии иустройствени зони.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване. 

Обявление

Печат Email
Понеделник, 24 Юли 2017г.
Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за промяна на западната граница на поземлен имот с идентификатор 56277.502.1157 по КККР на гр.Пещера /УПИ ІІ-КОО/ по имотната граница на поземлен имот с идентификатор 56277.502.1157 с поземлен имот с идентификатор 56277.502.1158 и поземлен имот с идентификатор 56277.502.9563 по КККР на гр.Пещера и промяна предназначението на УПИ ІІ-КОО в УПИ ІІ-Жилищно строителство, кв. 122 по регулационния план на гр.Пещера, Община Пещера, област Пазарджик в устройствена зона „Жм” /жилищно строителство с малка височина/ с устройствени показатели в границите на нормативно определените с Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
 Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване. 

Обявление

Печат Email
Понеделник, 24 Юли 2017г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за отреждане на поземлен имот № 420037, находящ се в местността ”Песо поле”, с начин на трайно ползване стопански двор, землище на с.Радилово, общ.Пещера в УПИ VІ-420037, за преработка и замразяване на плодове и зеленчуци, местност ”Песо поле”, землище на с.Радилово, общ.Пещера с предвиждане на ниско свободно застрояване и устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели в границите на определените с Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии иустройствени зони.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и К метството на с.Радилово, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Обявление

Печат Email
Понеделник, 24 Юли 2017г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за промяна на отреждането на УПИ І-18, за складова дейност в УПИ І-18, за складова дейност и производствена дейност /розоварна/, /поземлен имот № 438018/, местност ”Кътево кладенче”, землище на с.Радилово, общ.Пещера. Определя се устройствена зона – Пп /предимно производствена/ с устройствени показатели в границите на определените с Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и К         метството на с.Радилово, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване. 

Печат Email
Петък, 21 Юли 2017г.

     На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера , д-р Цветана Лепарова свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТ И ПЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 07. 2017 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14.30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

 

Съобщение

Печат Email
Вторник, 18 Юли 2017г.

ВТОРИ РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „СВЕТИ КОНСТАНТИН 2017“

ГРАФИК

Обявление

Печат Email
Вторник, 11 Юли 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

                   Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е издадена Заповед № 471/05.07.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за промяна предназначението на УПИ ХVІ-Жилищно строителство, офиси и КОО, кв. 21 (поземлен имот с идентификатор 56277.501.172 и поземлен имот с идентификатор 56277.501.173 по КККР на гр.Пещера) в УПИ ХVІ-За производство на матраци и търговия. Определя се устройствена зона „Пп” /предимно производствена/ при спазване устройствените показатели на застрояване, изискващи се в Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии иустройствени зони.

                   Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Вторник, 11 Юли 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

В основание Заповед № 477/07.07.2017г. на Кмета на Община Пещера

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА –

ЮРИСКОНСУЛТ в Дирекция „Европейски фондове, стратегическо планиране и обществени поръчки“по трудово правоотношение

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 10 Юли 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 472/05.07.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за преотреждане на УПИ ІV-174, кв. 16 по ПУП на с.Радилово в УПИ ІV-174, “Жилищно строителство и работилница за обувки” с допълващо застрояване и се предвижда ново допълващо застрояване в УПИ ІІІ-176 в кв. 16 по плана на с.Радилово. Определя се устройствена зона „Жм” с устройствени показатели в границите на нормативно определените с Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера и Кметство Радилово пред Административен съд гр.Пазарджик.

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069