Събота, 09 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юли 2017

Прессъобщение

Печат Email
Понеделник, 10 Юли 2017г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Нови потребители проект “Заедно

          Община Пещера реализира на проект “Заедно” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.002 “Независим живот”. Считано от 03.05.2016 г. на територията на общината, се предоставя социалната услуга „Личен асистент”.

            Към 30.06.2017 година по проект „Заедно“ има реализирани икономии, което предоставя възможност да бъдат сключени договори с нови потребители. Във връзка с това от началото на месец юли 2017 година, социалната услуга се предоставя на 12 нови потребители, включени в резервния списък по проекта. Осигурена е заетост на 9 нови лични асистенти.

            Към 06.07.2017 година, капацитетът на услугата е 72 места.

            От началото на проекта до 06.07.2017 г. броят на потребителите ползвали услугата “Личен асистент” е 90, от които 12 са деца. Осигурена е заетост на 79 лични асистенти.

Обявление

Печат Email
Понеделник, 10 Юли 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 469/05.07.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обединяване на УПИ ІІ-500 и УПИ ІІІ-500 в един УПИ ІІ-500 и установяване на свързано ниско жилищно застрояване в УПИ І-499 и УПИ ІІ-500, с възможност за пристрояване на съществуваща жилищна сграда в УПИ ІІ-500 в кв. 59 по плана на с.Радилово. Определя се устройствена зона „Жм” с устройствени показатели в границите на нормативно определените с Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера и Кметство Радилово пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Понеделник, 10 Юли 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 470/05.07.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на регулацията между поземлен имот с идентификатор 56277.502.245 по КККР на гр.Пещера /УПИ ІІІ-523/ и поземлен имот с идентификатор 56277.502.254 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХІ-532/ по новозаснети имотни граници, кв. 65.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Печат Email
Понеделник, 10 Юли 2017г.

ЗАПОВЕД

№ 466

Гр.Пещера 04.07.2017 г.

            Във връзка с Писмо вх.№24-40-6/27.06.2017 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр.Пазарджик относно настъпил етап на „восъчна зрялост” на посевите, засети с житни култури към 22.06.2017 г., на основание чл.4, ал.4 от Наредба №8121з-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, чл.8, ал.1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, и чл.44, ал.1, т.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ :

Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069