Неделя, 23 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Август 2017

Съобщение

Печат Email
Вторник, 29 Август 2017г.

СЪОБЩЕНИЕ

Биовет АД организира среща с гражданите на гр. Пещера на, която ще бъде представен проекта на завода за фармацевтични продукти и фуражни добавки. Срещата ще се състои от 17.00 часа на 01.09.2017  г в читалище "Развитие"- гр. Пещера.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Съобщение

Печат Email
Вторник, 29 Август 2017г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с провеждането на среща за обществено обсъждане на
инвестиционно намерение "Изграждане на завод за фармацевтични продукти и
фуражни добавки", която ще се проведе на 01.09.2017г. от 14.00 часа в хотел „Домейн Пещера“, Биовет АД организира  транспорт до хотел Домейн Пещера
за гражданите желаещи да участват. Автобусът тръгва в 13.45 часа от
"Железен град".

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 28 Август 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ и РУП за изменение на регулацията между поземлен имот с идентификатор 56277.504.212 /УПИ VІІІ-1580/ и поземлен имот с идентификатор 56277.504.207 /УПИ І-1580/, поземлен имот с идентификатор 56277.504.212 /УПИ VІІІ-1580/ и поземлен имот с идентификатор 56277.504.215 /УПИ VІ-ГНС/, поземлен имот с идентификатор 56277.504.212 /УПИ VІІІ-1580/ и поземлен имот с идентификатор 56277.504.208 /УПИ VІІ-Резервен терен/, като регулационните линии съвпадат с имотните граници на имот с идентификатор 56277.504.212 по КККР на гр.Пещера /УПИ VІІІ-1580/. Предвижда се свързано застрояване между поземлен имот с идентификатор 56277.504.212 /УПИ VІІІ-1580/, поземлен имот с идентификатор 56277.504.215 /УПИ VІ-ГНС/ и поземлен имот с идентификатор 56277.504.213 /УПИ V-ГНС/ по КККР на гр.Пещера, като се дава възможност за пристрояване и надстрояване между поземлен имот с идентификатор 56277.504.212 /УПИ VІІІ-1580/ и поземлен имот с идентификатор 56277.504.215 /УПИ VІ-ГНС/ по КККР на гр.Пещера, кв. 175. Определя се устройствена зона - Жм / жилищно строителство ниско етажно застрояване/, с устройствени показатели в границите на определените с Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии иустройствени зони,

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 28 Август 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ на УПИ ІІ-232003, 232008, за хотелски СПА комплекс /поземлени имоти с идентификатор 56277.1.1483, 56277.1.1482 и 56277.1.1479 по КККР на гр.Пещера/ в УПИ ІІ-1.1482, 1479, 1483, за хотелски СПА комплекс и УПИ ІІІ-1.1479, 1483, за хотелски СПА комплекс, м.“Църнево“. Определя се зона „Ок”/курорт/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване от 3 до 15 м., плътност на застрояване до 30 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,5, минимална озеленена площ 50 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 28 Август 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за смяна предназначение на поземлен имот с идентификатор 56277.4.35 по КККР на гр.Пещера и отреждането му в УПИ І-4.35, Обществено обслужване, търговия и услуги, местност „Баташки път” по КККР на гр.Пещера. Предвижда се ниско свободно застрояване и устройствена зона - Оо /обществено обслужване/, с устройствени показатели в границите на определените с Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии иустройствени зони.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 28 Август 2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с обявения конкурс за длъжността: Главен архитект на Община Пещера и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:

            Списък на допуснати и недопуснати кандидати:

      1. Допуснати кандидати:

-          Арх. Атанас Николов Васев

      2. Недопуснати кандидати: няма

Конкурсът – решаване на тест и интервю ще се проведе на 11. 09. 2017 година от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация - Пещера, заседателна зала - етаж №1 на Община Пещера, гр. Пещера, ул. «Дойранска епопея» № 17.

Председател на

конкурсната комисия:           /п/

                                         /Борис Фолев/

Съобщение

Печат Email
Петък, 25 Август 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за: ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделски имоти за неземелски нужди: поземлени имоти с идентификатори 56277.4.180; 56277.4.181; 56277.4.185; 56277.4.176; 56277.4.178; 56277.4.179 и 56277.4.469 по КККР на гр.Пещера и осигуряване достъп до новообразувани УПИ.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване/25.08.2017 г./

Печат Email
Петък, 25 Август 2017г.

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА     Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТИ ШЕСТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на    31. 08.2017г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14.30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Съобщение

Печат Email
Петък, 25 Август 2017г.

Уважаеми Дами и Господа,

 

Община Пещера има удоволствието да Ви покани на Встъпителна пресконференция по проект BG05M2OP001-3.002-0303-С01 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ на 28 август 2017 г. (понеделник) от 11:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 24 Август 2017г.

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА “ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ” ПО ПРОЕКТ „ПОДАЙ РЪКА“

Страница 1 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069