Сряда, 06 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Август 2017

Обявление

Печат Email
Сряда, 23 Август 2017г.

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 10.10.2017 г., 11.10.2017 г. и 12.10.2017 г. в Националната гвардейска част – гр. София

Печат Email
Четвъртък, 17 Август 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

            OБЩИНА ПЕЩЕРА в качеството си на бенефициент по Проект “Подай ръка” обявява процедура за подбор на потребители, във връзка с реализацията на Проект “Подай ръка” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, операция BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2019“, както следва:

     І. Критерии за подбор на потребители на социалната услуга „Обществена трапезария“:

  1. Основен критерий:
  1. 1.Доходите на лицата, семействата им и съжителстващите лица през предходния месец;
  1. Допълнителни критерии:

2.1. Да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане. Това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;

2.2. Да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последните 5 години;

2.3. Да не са прехвърляли чрез договор за дарение собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях през последните 5 години.

            ІІ. Ред за провеждане на подбора.

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 17 Август 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

                   Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна режима на застрояване на поземлен имот с идентификатор 56277.502.1218 по КККР на гр.Пещера /УПИ Х-1163/, кв. 122А по регулационния план на гр.Пещера, от жилищно застрояване с малка височина в жилищно застрояване със средна височина. Определя се устройствена зона „Жс” /жилищно строителство със средна височина/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване 12 м., плътност на застрояване до 70 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,0, минимална озеленена площ 30 на сто, съгласно проекта съответстващ наНаредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и задължително 100% гариране и паркиране на автомобилите в собствения имот.

                   Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Печат Email
Сряда, 16 Август 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ

За определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Пещера

Мотиви за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътницина територията на Община Пещера

1. Причини, които налагат приемането:

Съгласно чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози /предишна ал. 4 - ДВ., бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г./ Общинския съвет трябва да приеме минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, които да са валидни за територията на Община Пещера. С Решение № 174, взето на заседание с Протокол № 13 от 31.08.2016г., Общински съвет – Пещера, определи минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Пещера, както следва:

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 14 Август 2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с обявения конкурс за длъжността: Юрисконсулт в Дирекция „Европейски фондове, стратегическо планиране и обществени поръчки“ и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:

            Списък на допуснати и недопуснати кандидати:

  1. Допуснати кандидати:

-          Стефка Здравкова Проданова

  1. Недопуснати кандидати: няма

Конкурсът – събеседване и интервю ще се проведе на 21. 08. 2017 година от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация - Пещера, заседателна зала - етаж №1 на Община Пещера, гр. Пещера, ул. «Дойранска епопея» № 17.

 

 

Председател на

конкурсната комисия:          

                                    /Цветан Христов/

Заповед

Печат Email
Понеделник, 14 Август 2017г.

Заповед №РД-06-158/03.08.2017г. на Директора на ОД "Земеделие"

Обявление

Печат Email
Сряда, 09 Август 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1296 с начин на трайно ползване-нива по КККР на гр.Пещера в местност „Луковица“ и отреждането му в урбанизирана територия - за жилищно застрояване. Съгласно приложените скица – предложение и задание се предвижда ниско жилищно застрояване, както и необходимите площи за транспортна и техническа инфраструктура, обществено обслужване и озеленяване с устройствена зона - Жм /ниско застрояване/ и устройствени показатели в границите на определените с Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии иустройствени зони.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване /09.08.2017 г./.

Обявление

Печат Email
Сряда, 09 Август 2017г.

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Главен архитект на Община Пещера

Печат Email
Вторник, 08 Август 2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           

            На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за концесиите, във връзка с чл. 30, ал. 2 от ППЗК и взето Решение № 341/27.07.2017 г. на Общински съвет – Пещера обявява, че:

1. На 08.09.2017 г. (петък) от 11,00 часа в Заседателна зала, на І-рия етаж, в сградата на общинска администрация – Пещера, в гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея" №17, ще се проведе открита процедура за определяне на концесионер за предоставяне на концесия за услуга, която ще се осъшествява в обект – публична общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 56277.502.1158 по КККР, одобрена със Заповед №РД-18-14/20.06.2014г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ от 2 937 кв. м, с адрес на поземления имот гр. Пещера, п.к. 4550, ул. “Васил Левски” №2В трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за плувен басейн, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 122, парцел І, ведно с построените в него: 1. Сграда с идентификатор 56277.502.1158.1 със ЗП-121.00 кв.м, брой етажи 1, предназначение: друг вид обществена сграда; 2. Сграда с идентификатор 56277.502.1158.2 със ЗП-157.00 кв.м, брой етажи 1, предназначение: Спортна сграда, база; 3. Сграда с идентификатор 56277.502.1158.3 със ЗП-121.00 кв.м, брой етажи 1, предназначение: сграда за търговия; 4. Плувен басейн за възрастни с площ 342.00 кв.м и обем 390.00 куб.м; 5.Детски плувен басейн с площ 128.00 кв.м и обем 70.00 куб.м, въведен в експлоатация – 1999 г., с граници на поземления имот: ПИ №№56277.502.9571, 56277.502.1174, 56277.502.1156, 56277.502.1157, 56277.502.9563, за който е съставен АПОС №189/24.09.2014г., вписан в Служба по вписванията във вх. Рег. №2421 от 17.10.2014г., Акт №142, том Х.

Обявление

Печат Email
Понеделник, 07 Август 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

                   Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПЗ за промяна режима на застрояване от жилищно застрояване с малка височина в жилищно застрояване със средна височина. Определя сеустройствена зона „Жс” /жилищно строителство със средна височина/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване 12 м., плътност на застрояване до 70 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2, минимална озеленена площ 30 на сто, съгласно проекта съответстващ наНаредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и задължително 100% гариране и паркиране на автомобилите в собствения имот.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Страница 2 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069