Сряда, 06 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Август 2017

Обявление

Печат Email
Понеделник, 07 Август 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на УПИ ХІІ-КОО /поземлен имот с идентификатор 56277.502.1213 по КККР на гр.Пещера/ в УПИ ХІІ-жилищно строителство, кв. 10 по регулационния план на гр.Пещера с предвиждане за ниско свободно жилищно застрояване. Определя се устройствена зона „Жм” /жилищно строителство ниско застрояване/ с устройствени показатели в границите на нормативно определените с Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Печат Email
Вторник, 01 Август 2017г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС) ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ И ФУРАЖНИ ДОБАВКИ“

Страница 3 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069