Петък, 14 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Септември 2017

Печат Email
Четвъртък, 28 Септември 2017г.

Община Пещера спечели проект „Две минути и половина до полунощ - Иновативен образователен подход за справяне с проблемите на изменението на климата в основно училище“ по програма Еразъм +, Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” – дейност „Стратегически партньорства“, сектор "Училищно образование" - "Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите"(КА201).2017-09-28 07:09:45

На 14.09.2017 г. се подписа договор между Община Пещера и Национална агенция за Р България на Европейската комисия по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Печат Email
Вторник, 26 Септември 2017г.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВА

           В изпълнениена Заповед №616/25.09.2017 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА

          

            1.Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост:

1.1. ПИ с идентификатор 56277.503.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 84 кв.м., няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота гр. Пещера, п.к.4550, ул. „Михаил Такев”, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор:няма, номер по предходен план: няма, граници на имота: 56277.1.1342, 56277.503.15, 56277.503.16, 56277.503.19, актуван с АОС №513/06.01.2016 г., вписан в Служба по вписванията във вх. Рег. №362/10.03.2016 г., Акт №54, том 2, при начална тръжна цена 3360.00 лв. без ДДС, депозит за участие 336.00 лв.

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 25 Септември 2017г.

Уведомление за инвестиционно предложение: изграждане „Цех за производство на дървени пелети”.

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 25 Септември 2017г.

Уведомление за инвестиционно предложение: изграждане  „Топилня и преработка на животински мазнини”.

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 25 Септември 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПЗ за изменение на предвиденото застрояване за вила с идентификатор 56277.506.768.42 по КККР на гр.Пещера /вила пл. № 170, кв. 9, УПИ І-Вилно застрояване по ЗРП на лет.Свети Константин/. Определя сеустройствена зона „Ов” /вилна зона/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване ≤ 7.0 м., плътност на застрояване до 40 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 0,8, минимална озеленена площ 50 на сто, съгласно проекта съответстващ наНаредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Печат Email
Понеделник, 25 Септември 2017г.

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА     Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТИ СЕДМО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на    28. 09.2017г. /ЧЕТВЪРТЪК / от 14.30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

  1. Приемане на Отчет на План за действие на Община Пещера /2014-2017г./ за изпълнение на Стратегия за интегриране на ромите в област Пазарджик 2012-2020г.

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера,

Галина Стоянова Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

  1. Актуализация бюджета на Община Пещера за 2017г.

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 21 Септември 2017г.

Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – яз. „Батак”

Съобщение

Печат Email
Вторник, 19 Септември 2017г.

21 септември – Европейски ден без загинали на пътя

         По инициатива на TISPOL 21 септември е определен за Европейски ден без загинали на пътя (EDWARD). Целта е в този ден по пътищата на Европа да няма загинали хора. Община Пещера подкрепя инициативата, като публикува следния линк за операцията EDWARD

https://www.mvr.bg/press/актуална-информация/актуална-информация/актуално/преглед/актуално/edward-2017

към официалното съобщение, включващо пълна информация за мероприятието, както и препратки към TISPOL.

         На 21 септември на страницата на МВР на всеки час ще бъде актуализирана информацията за броя на ПТП, загинали и ранени.

         Ако всеки от нас поне с малко промени поведението си за повече сигурност на пътя, заедно ще спасим човешки живот и ще променим съдби. Подкрепата на всеки е решаваща.

         На 21 септември на всеки час ще следим дали успяваме да изпълним своя ангажамент.

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 18 Септември 2017г.

СПРАВКА

за постъпили предложения, становища, препоръки и възражения по проекта за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Община Пещера

Във връзка с публикувано обявление по реда на чл.26, ал.3 от Закона на нормативните актове относно проект за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Община Пещера, в обявения 30-дневен срок в Общинския център за услуги и информация на гражданите - гр. Пещера, ул. Дойранска епопея” № 17, Община Пещера, както и на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , не са постъпили предложения, становища,препоръки и възражения по предложения проект за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Община Пещера

Съобщение

Печат Email
Сряда, 13 Септември 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на част от квартал 174 засягащо УПИ ІХ-210, УПИ Х-210, УПИ ХІ-210, УПИ ХІІ-210, УПИ ХІІІ-210, УПИ ХІV-210, УПИ ХV-210, УПИ ХVІ-210, търговия и услуги и УПИ ХVІІ-210, жилищно строителство, търговия и услуги, обществено хранене по ПУП на гр.Пещера, за обособяване на единадесет броя урегулирани поземлени имоти: УПИ ІХ-623, 9651; УПИ Х-623, 624; УПИ ХІ-624, 625; УПИ ХІІ-625; УПИ ХІІІ-626; УПИ ХІV-627; УПИ ХV-627, 628; УПИ ХVІ-628, 629; УПИ ХVІІ-629; ХVІІІ-629, 630 и ХІХ-627, 628, 629, 631, жилищно строителство, търговия и услуги, обществено хранене. За обслужване на новосъздадените УПИ се създава улица с о.т. 767а-767в. Определя се зона „Жм” /Жилищна зона с преобладаващо малко етажно застрояване/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване от 3 до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069