Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Септември 2017

Съобщение

Печат Email
Вторник, 12 Септември 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ наПУП-ПРЗ за преотреждане на УПИ ХV-154, кв. 15 по ПУП на с.Радилово в УПИ ХV-154, “Жилищно строителство, търговия и услуги”. Определя се устройствена зона „Жм” с устройствени показатели в границите на нормативно определените с Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и задължително 100% гариране и паркиране на автомобилите в собствения имот.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и К    метството на с.Радилово, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 11 Септември 2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        

            На основание чл. 48, ал. 3 от Закона за концесиите, във връзка с чл. 55а, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Комисията, назначена със Заповед№519/02.08.2017 г.на Кмета на Община Пещера, за провеждане на открита процедурата за предоставяне на концесия за услуга върху обект – публична общинска собственост, представляващ публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 56277.502.1158 (пет шест две седем седем точка пет нула две точка едно едно пет осем) по КККР, одобрена със Заповед№РД-18-14/20.06.2014г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ от 2 937 кв. м (две хиляди деветстотин тридесет и седем квадратни метра), с адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к. 4550, ул. “Васил Левски” №2В, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за плувен басейн, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 122, парцел І, ведно с построените в него: 1. Сграда с идентификатор 56277.502.1158.1 (пет шест две седем седем точка пет нула две точка едно едно пет осемточка едно)със ЗП - 121 кв.м (сто двадесет и един квадратни метра), брой етажи 1, предназначение: друг вид обществена сграда; 2. Сграда с идентификатор 56277.502.1158.2 (пет шест две седем седем точка пет нула две точка едно едно пет осемточка две) със ЗП - 157 кв.м (сто петдесет и седем квадратни метра), брой етажи 1, предназначение: Спортна сграда, база; 3. Сграда с идентификатор 56277.502.1158.3 (пет шест две седем седем точка пет нула две точка едно едно пет осем точка три)със ЗП - 121 кв.м (сто двадесет и един квадратни метра), брой етажи 1, предназначение: сграда за търговия; 4. Плувен басейн за възрастни с площ 342 кв.м. (триста четиридесет и два квадратни метра) и обем 390 куб. м.; 5. Детски плувен басейн с площ 128 кв.м. (сто двадесет и осем квадратни метра) и обем 70 куб. м., въведен в експлоатация – 1999 г., с граници на поземления имот: ПИ №№56277.502.9571, 56277.502.1174, 56277.502.1156, 56277.502.1157, 56277.502.9563, за който е сътавен АПОС №189/24.09.2014 г., вписан в Служба по вписванията във вх.Рег.№2421 от 17.10.2014г., Акт №142, том Х, обявява, че:

            На 15.09.2017 г. (петък) от 14:00 часа в заседателната зала – стая №5 на І етаж на Общинска администрация гр.Пещера, ул. «Дойранска епопея» №17, ще се проведе открито заседание за отваряне на пликовете с надписи “Предложение” и “Обвързващо предложение” от офертата на допуснатия участник в процедурата за предоставяне на концесията.

            Допълнителна информация може да се получи в стая 19, ет. І в сградата на Община Пещера или на телефон 0350/62203, вътр.119.

Съобщение

Печат Email
Вторник, 05 Септември 2017г.

Становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на общественото обсъждане.

Обявление

Печат Email
Вторник, 05 Септември 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че са изработени проекти за ПУП-ПР за отреждане на част от поземлен имот с идентификатор 56277.1.1508 по КККР на гр.Пещера-частна държавна собственост, местност „Дъното“ по КВС на гр.Пещера /ПИ № 230024/ в УПИ ІІ-„ Гараж - работилница“ с площ от 267кв.м. за определяне на прилежащ терен към съществуваща масивна едноетажна сграда гараж - работилница с идентификатор 56277.1.1508.3 по КККР на гр.Пещера и ПУП-ПР за отреждане на част от поземлен имот с идентификатор 56277.1.1508 по КККР на гр.Пещера-частна държавна собственост, местност „Дъното“ по КВС на гр.Пещера /ПИ № 230024/ в УПИ І-„За жилище-караулно“ с площ от 200 кв.м. за определяне на прилежащ терен към съществуваща масивна двуетажна сграда-жилище-караулно с площ от 47 кв.м. с идентификатор 56277.1.1508.1 по КККР на гр.Пещера.

Подробните устройствени планове се намират в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробните устройствени планове се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 04 Септември 2017г.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Относно: Снабдяване на населението от Община Пещера с дърва за огрев- 2017 г.

От ДГС Пещера информираха, че към 31.08.2017 година снабдяването на населението с дърва за огрев става ритмично.

  1. Осигурени са: 4 434 м3- широколистни дърва / бук и дъб/, от които към момента са доставени: 3 628 м3.
  2. Предвидени са: 1 330 м3 – иглолистни дърва, от които до момента са закупени само: 162 м3.

От подадените в Държавно горско стопанство Пещера заявления на нуждаещи се граждани от дърва за огрев до момента са снабдени: лежащо болни, самотни и инвалиди.

На 90% от всички нуждаещи се от селата Радилово и Капитан Димитриево са получили дърва.

Създадена е организация за доставяне на дърва и от съседни общини, като целта е максимално бързо хората да си закупят дърва, преди настъпване на зимния сезон.

Очаква се до края на месец октомври кампанията по снабдяване с дърва за огрев да приключи.

Община Пещера

Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069