Петък, 12 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Януари 2018

Съобщение

Печат Email
Вторник, 30 Януари 2018г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 56277.3.1480 и отреждането му в УПИ ІІІ-3.1738, Кравеферма, местност „Агово” по КККР на гр.Пещера. Предвижда се ниско свободно застрояване и отреждане на устройствена зона - Сж /Селскостопанска животновъдна./, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване от 2 до 7 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 29 Януари 2018г.

Списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, за индивидуално ползване в землищата на гр.Пещера, с. Радилово и с.Капитан Димитриевоза стопанската 2018-2019г.

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 25 Януари 2018г.

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.45, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера за мандат 2015г.-2019г. Председателят на Общински съвет свиква общинските съветници на ТРИДЕСЕТ И ВТОРО /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 30.01.2018г. /ВТОРНИК/ от 14:30 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

  1. Приемане на сборния бюджет на Община Пещера за 2018 година, индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2018 година и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018, 2019, 2020г.

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера,

Кръстина Андреева- Директор на дирекция „ФСД“

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА

Председател на Общински съвет-Пещера

Печат Email
Понеделник, 22 Януари 2018г.

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА     Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ТРИДЕСЕТИ ПЪРВО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на  25. 01. 2018г. /четвъртък / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Печат Email
Сряда, 17 Януари 2018г.

На 15.01.2018 г. в гр. Лудбрег, Република Хърватия се проведе Втора транснационална среща в изпълнение на проект "Две минути и половина до полунощ - Иновативен образователен подход за справяне с проблемите на изменението на климата в основно училище" по ключова Дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ по програма Еразъм +.

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 15 Януари 2018г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОБЩИНА ПЕЩЕРА, ОТДЕЛ "МЕСТНИ ПРИХОДИ" УВЕДОМЯВА, ЧЕ ОТ 15.01.2018Г. ЗАПОЧВА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪКСГРАДИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ.

ПЛАТИЛИТЕ ДО 30-ТИ АПРИЛ ПЪЛЕН РАЗМЕР НА ДАНЪКА И ТАКСАТА ПОЛЗВАТ 5% ОТСТЪПКА.

Съобщение

Печат Email
Сряда, 10 Януари 2018г.

Община Пещера отдел "Местни приходи" уведомява, че на11.01.2018г. (четвъртък) НЯМА да работи, поради годишно облагане за 2018г.

Съобщение

Печат Email
Вторник, 09 Януари 2018г.

Възлагателно писмо за принудително събаряне на масивна тераса и метална врата

Съобщение

Печат Email
Вторник, 09 Януари 2018г.

С настоящото съобщение Ви уведомяваме, че съгласно чл. 137, ал.1, т.1 и ал.5 от Закона за туризма е издадена Заповед № 11/09.01.2018г. на Кмета на Община Пещера, с която се прекратява определената категория на заведения за хранене и развлечения, както следва:

1. КАФЕ - АПЕРИТИВ, находящ се в с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, ул. “Лазар Илиев” № 4, фирма, извършваща дейност в обекта: „МЕТАЛГЛАС” ЕООД;        

2. КАФЕНЕ, находящ се в гр. Пещера, ул. “Михаил Такев” № 127А, фирма, извършваща дейност в обекта: „ПЦ Дон Балон” ЕООД;

       3. КАФЕ - АПЕРИТИВ, находящ се в гр. Пещера, ул. “Михаил Такев” № 135, фирма, извършваща дейност в обекта: „Д – ЕМСИ - 2011” ЕООД.

Обявление

Печат Email
Вторник, 09 Януари 2018г.

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 27.03.2018 г. и 28.03.2018 г. в Националната гвардейска част – гр. София

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069