Четвъртък, 18 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Октомври 2018

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 25 Октомври 2018г.

На основание чл.6, ал.10, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,
ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП в 14-дневен срок, считано от 25.10.2018г. до информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за Инвестиционно предложение на „Изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземни води –тръбен кладенец за питейно- битово водоснабдяване на съществуващ обект ВЕЦ Пещера“.
Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища, всеки работен ден в указания срок от 8.30ч. -12.30ч. и от 13.30ч. – 17.30ч. в стая №5, ет.ІІІ на Общинска администрация – Пещера.

Печат Email
Четвъртък, 25 Октомври 2018г.

Уведомление за ИП на "НЕК"ЕАД за "Издаване на разрешение за водовземане чрез тръбен кладенец"

Печат Email
Четвъртък, 25 Октомври 2018г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 31. 10. 2018 г. / СРЯДА / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за


ДНЕВЕН РЕД :

Печат Email
Вторник, 23 Октомври 2018г.

Заповед №642/22.10.2018г. на Кмета на Община Пещера за класиране на участници в проведен конкурс с предмет : „Възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария”, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019“

Печат Email
Понеделник, 22 Октомври 2018г.

Уведомление за инвестиционно предложение на "Микрос"ООД за "Планувано оборудване на ТИР Автосервиз и автомивка"

Печат Email
Сряда, 17 Октомври 2018г.

Уведомление за ИП на Бионас ЕООД за "Предприятие за преработка и производство на течен почвен подобрител".

Обявление

Печат Email
Понеделник, 15 Октомври 2018г.

На 22.11.2018 г. от 17.00 часа в залата на Общински съвет - гр. Пещера , на адрес : гр. Пещера, ул. „ Дойранска епопея “ № 17 ще се проведе ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  на Общ Устройствен План на община Пещера и Екологична оценка към Общия Устройствен План на община Пещера.

Обявление

Печат Email
Понеделник, 15 Октомври 2018г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение регулацията на УПИ І-Квартален клуб и магазин, кв. 58 по плана на с.Радилово и разделяне на УПИ І-Квартален клуб и магазин на два самостоятелни УПИ І-Търговия, услуги и производствена дейност и УПИ ХІV-ТП, кв. 58 по ПУП на с. Радилово. Проектните площи на новообразуваните УПИ са: УПИ І-Търговия, услуги и производствена дейност, с площ от 356 кв.м., а УПИ ХІV-ТП с площ от 36 кв.м.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и К    метството на с.Радилово, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Печат Email
Петък, 12 Октомври 2018г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ
по Екологична оценка на Общ устройствен план на община Пещера (ОУП на община Пещера) с всички приложения към нея, изготвени съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2004 г., посл. изм. ДВ, бр. 3/2018 г.)

Печат Email
Петък, 12 Октомври 2018г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на регулацията на УПИ VІ-12218, “Производство на обувки” и обособяване на три броя урегулирани поземлени имоти: УПИ ХХVІІ-производствена и складова база; УПИ ХХVІІІ-работилница за производство на обувки, УПИ ХХІХ-административна сграда и офиси.

Страница 1 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069