Четвъртък, 23 Мар 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Октомври 2018

Печат Email
Петък, 12 Октомври 2018г.

Във връзка с подадени заявления от граждани на град Пещера, за дърва за огрев съгласно чл.71, ал.1, т.4 и ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, Ви информираме:

Печат Email
Сряда, 10 Октомври 2018г.

Разпределяне на масивите за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019г.

Съобщение

Печат Email
Сряда, 10 Октомври 2018г.

На основание чл.6, ал.10, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,
ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП в 14-дневен срок, считано от 09.10.2018г. до информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за Инвестиционно предложение на „Изграждане на три гранулиращи инсталации и разпрашителна сушилня в имот с идентификатор 56277.3.1311, две инсталации за смесване в имот 56277.3.1310, м. „Луковица“, в землището на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, внесено с вх. №ПД-01-2145-(5)/27.09.2018г.
Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища, всеки работен ден в указания срок от 8.30ч. -12.30ч. и от 13.30ч. – 17.30ч. в стая №5, ет.ІІІ на Общинска администрация – Пещера.

Обявление

Печат Email
Вторник, 09 Октомври 2018г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод до поземлен имот с идентификатор 56277.4.35 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път”, с трасе на електропровода, който започва от съществуващ ЖР стълб, извод СН „Острец“, подстанция „Пещера“, пресича поземлен имот с идентификатор 56277.4.572 горска територия с начин на трайно ползване друг вид дървопроизводителна гора по КККР на гр.Пещера, преминава през поземлен имот с идентификатор 56277.4.571 горска територия с начин на трайно ползване друг вид дървопроизводителна гора по КККР на гр.Пещера, поземлен имот с идентификатор 56277.4.57 местен път, частна общинска собственост по КККР на гр.Пещера, и достига до поземлен имот с идентификатор 56277.4.35 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път“ - собственост на заявителя.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 30 /тридесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Обявление

Печат Email
Вторник, 09 Октомври 2018г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение регулацията на УПИ ІV-690 по съществуващи имотни граници на поземлен имот № 690, кв. 53 по плана на с.Радилово и разделяне на УПИ ІV-690 на два самостоятелни УПИ ХVІІ-690, с площ от 388 кв.м. и новообразуван УПИ ІV-690, с площ от 604 кв.м. по геодезическо заснемане или 608 кв.м. по графични данни. С нов план за застрояване за новообразуваните УПИ ХVІІ-690 и УПИ ІV-690, се определя градоустройствена зона „Жм” /жилищна с малка височина/, като се предвижда свободностояща застройка с устройствени показатели: максимална височина на застрояване от 3 до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и К    метството на с.Радилово, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Печат Email
Вторник, 09 Октомври 2018г.

   Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО заседание - посветено на 12 октомври – Денят на българската община.
    Заседанието ще се проведе на 12.10.2018 г. /петък/ от 17. 30 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Съобщение

Печат Email
Сряда, 03 Октомври 2018г.

Съобщение за удължаване на срока за подаване на документация за Конкурс за възлагане управлението на социална услуга „Обществена трапезария” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019

Съобщение

Печат Email
Сряда, 03 Октомври 2018г.

Областният управител на Област Пазарджик  Стефан Мирев ще проведе изнесена приемна за гражданите на Община Пещера. Приемният ден ще се проведе на 11.10.2018г. /четвъртък/ от 10.30ч. в заседателната зала на  Общински съвет -  Пещера. В приемната на Областния управител ще вземат участие и представители на Областна дирекция „Земеделие“ Пазарджик, Областно пътно управление Пазарджик и експерти от Областна администрация Пазарджик.
Желаещите да посетят изнесената Приемна могат   да се запишат и предварително на тел. 0350/ 6-22-01 или на гише №2 в новия център за услуги, намиращ се на партерния етаж  на сградата на   общинска администрация Пещера.

Страница 2 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069