Сряда, 24 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Октомври 2018

Уведомление

Печат Email
Вторник, 02 Октомври 2018г.

за инвестиционно предложение от "Грийн тех-Теодора Паунова"ЕТ

за Цех за производство на почвен подобрител.

Уведомление

Печат Email
Вторник, 02 Октомври 2018г.

за инвестиционно предложение

от "Кехайов-КСК"ЕООД за Производство на ходила за обувната промишленост.

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 01 Октомври 2018г.

На основание чл.6, ал.10, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,
ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП в 14-дневен срок, считано от 27.08.2018г. до информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за Инвестиционно предложение на „Рекултивация на съществуващото сметище“ , м.“Луковица“
Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища, всеки работен ден в указания срок от 8.30ч. -12.30ч. и от 13.30ч. – 17.30ч. в стая №5, ет.ІІІ на Общинска администрация – Пещера.

Обявление

Печат Email
Понеделник, 01 Октомври 2018г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за за ЧИ на ПУП-ПР за промяна на регулацията между УПИ ІІ-Зеленина и УПИ ІІІ-Вилно застрояване /поземлен имот с идентификатор 56277.606.771 по КККР на гр.Пещера/ в кв. 10 на лет.”Свети Константин”.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Страница 3 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069