Понеделник, 27 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Ноември 2018

Съобщение

Печат Email
Петък, 30 Ноември 2018г.

Със Заповед №833/30.11.2018г. на Кмета на Община Пещера е открита процедура за прием на проектни предложения за предоставяне на финансова подкрепа от  Общински фонд за подкрепа на местни инициативи за 2018г. със следните приоритетни области:
1.    Приоритетна област I – Насърчаване на физическата активност и провеждане на спортни занимания като средство за здравословен начин на живот на общността.
2.    Приоритетна област II - Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда чрез приобщаване на общността към културата.
3.    Допустими кандидати за приоритетна област І са:
3.1.    Кандидати, които осъществяват дейността си на територията на община Пещера в сферата на спорта и са:
•    неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза;
•    образователни институции.
3.2.    Партньорствата са допустими при кандидатстване, когато партньора/партньорите отговарят на горепосочените условия.
4.    Допустими кандидати за приоритетна област ІІ са:
4.1.    Кандидати, които осъществяват дейността си на територията на община Пещера в сферата на културата и са:
•    неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза;
•    читалища по реда на ЗНЧ;
•    местни културни и образователни институции;
4.2.    Партньорствата са допустими при кандидатстване, когато партньора/партньорите отговарят на горепосочените условия.
5.    Място и срок за подаване на проектни предложения:
Проектните предложения се подават в срок до 17:30 ч. на 10.12.2018г. в Центъра за административно обслужване на граждани в Община Пещера с адрес: гр. Пещера 4550, община Пещера, ул.„Дойранска епопея“ № 17, запечатани в непрозрачен плик с обозначени на него: Наименование на подателя, адрес, телефонен номер и електронна поща на подателя, Наименование на проектното предложение и адресанта до който е изпратено.

Печат Email
Сряда, 28 Ноември 2018г.

ОБЯВА

Съгласно Заповед №817/26.11.2018 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА
            
 1.Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост: Поземлен имот, с идентификатор 56277.501.832 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 65 кв.м. няма заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Оборище“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за търговски  обект, комплекс, стар идентификатор: 56277.501.9606, номер по предходен план: парцел І-832, търговия и услуги, граници на имота: 56277.501.836, актуван с АОС №767/22.08.2018 г., вписан в Служба по вписванията във Вх. Рег. №1328/28.08.2018 г., Акт №151, том V, при начална тръжна цена 2640.00 лв. без ДДС, депозит за участие 264.00 лв.

Печат Email
Сряда, 28 Ноември 2018г.

ОБЯВА

Съгласно Заповед №816/26.11.2018 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА
            
 1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост.

Обявление

Печат Email
Понеделник, 26 Ноември 2018г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПЗ за допълващо свързано застрояване в поземлен имот с идентификатор 56277.502.919 по КККР на гр.Пещера /УПИ І-1764/, кв. 107, тъй като предлаганото допълващо застрояване е разположено на дворищно регулационни линии с поземлен имот с идентификатор 56277.502.920 по КККР на гр.Пещера /УПИ ІІ-1765, 1766/; поземлен имот с идентификатор 56277.502.925 по КККР на гр.Пещера /УПИ ІV-Паметник на културата/ и поземлен имот с идентификатор 56277.502.932 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХІ-1777/. В същите урегулирани поземлени имота с предложения план се предлага и там изграждане на допълващо застрояване. Устройствената зона е Жм, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 3.60 м, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
 Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Печат Email
Петък, 23 Ноември 2018г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 29. 11. 2018 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за


ДНЕВЕН РЕД :

Съобщение

Печат Email
Сряда, 21 Ноември 2018г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че поради извършване на планов ремонт от „Електроразпределение Юг” на 22.11.2018г./четвъртък/ от 09:00 до 17:30ч., сградата на Общинска администрация, ще бъде без електрозахранване, което ще възпрепятства обслужването на граждани и предоставянето на услуги!
     По тази причина, обявеното ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Общ Устройствен План на община Пещера и Екологична оценка към Общ Устройствен План на Община Пещера, ще се проведе на 22.11.2018г. от 17.00ч. в Художествена галерия ’’Проф. ВЕСЕЛИН СТАЙКОВ’’ гр. Пещера

Моля да ни извините за създаденото неудобство !

Съобщение

Печат Email
Вторник, 20 Ноември 2018г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 806/20.11.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за преотреждане на поземлен имот с идентификатор 56277.2.720 /УПИ ХХVІІ-Производствена дейност, добив на месо, местни полуфабрикати и консерви/ по КККР на гр.Пещера в УПИ ХХХІІ-2.720, Предприятие за преработка и производство на течен почвен подобрител, местност „Долна Бялча“. Определя се устройствена зона Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ до 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
 Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Съобщение

Печат Email
Вторник, 20 Ноември 2018г.

          УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че поради извършване на планов ремонт от „Електроразпределение Юг” на 22.11.2018г./четвъртък/ от 09:00 до 17:30ч., сградата на Общинска администрация, ще бъде без електрозахранване, което ще възпрепятства обслужването на граждани и предоставянето на услуги!

Моля да ни извините за създаденото неудобство !

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 15 Ноември 2018г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е издадена Заповед № 793/14.11.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за промяна на северозападната уличнорегулационна линия на УПИ ХV-251, по имотната граница на поземлен имот с идентификатор 56277.501.459 с поземлен имот с идентификатор 56277.501.9617 по КККР на гр.Пещера, кв. 37.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 15 Ноември 2018г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед 795/14.11.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на източната регулацията на поземлен имот с идентификатор 56277.501.198 по КККР на гр.Пещера /УПИ ІV-239/, кв. 22 по имотната граница на поземлен имот с идентификатор 56277.501.198 по КККР на гр.Пещера.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Страница 1 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069