Събота, 22 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Ноември 2018

Обявление

Печат Email
Вторник, 06 Ноември 2018г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за преотреждане на УПИ VІ-222, „За топилня и преработка на животински мазнини“ в УПИ VІ-2, „Цех за производство на почвен подобрител“, землището на с.Капитан Димитриево. Запазва се  устройствената зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5,  минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, съгласно изготвената скица – проект и задание.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Обявление

Печат Email
Вторник, 06 Ноември 2018г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 747/06.11.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на регулацията между поземлен имот с идентификатор 56277.503.564 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХІХ-2594 по регулационния план на гр.Пещера/ и поземлен имот с идентификатор 56277.503.563 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХХ-2593 по регулационния план на гр.Пещера/ по имотната граница на поземлен имот с идентификатор 56277.503.564 по КККР на гр.Пещера и поземлен имот с идентификатор 56277.503.563 по КККР на гр.Пещера, кв. 205.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Вторник, 06 Ноември 2018г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 751/06.11.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за промяна на регулацията между УПИ ІІ-Зеленина и УПИ ІІІ-Вилно застрояване /поземлен имот с идентификатор 56277.606.771 по КККР на гр.Пазарджик/ в кв. 10 на лет.”Свети Константин”.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Страница 3 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069