Събота, 13 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Декември 2018

Обявление

Печат Email
Петък, 21 Декември 2018г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна на отреждането на УПИ V-3397 /поземлен имот с идентификатор 56277.501.754 по КККР на гр.Пещера/ в УПИ V-754, “Производство, търговия и услуги /за автосервиз/”, кв. 30в по регулационния план на гр.Пещера с предвиждане за ниско свободно застрояване. Определя се устройствена зона „Пп” /предимно производствена/ ниско застрояване с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Обявление

Печат Email
Петък, 21 Декември 2018г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за  ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.4.91 по КККР на гр.Пещера и отреждане в УПИ V-4.91, „Жилищно строителство“ в местност „Баташки път” по КККР на гр.Пещера. Предвижда се ниско свободно застрояване и отреждане на устройствена зона - Жм /жилищно строителство/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване /09.08.2017 г./.

Печат Email
Четвъртък, 20 Декември 2018г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 12. 2018 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за


ДНЕВЕН РЕД :

Печат Email
Сряда, 05 Декември 2018г.

за инвестиционно предложение
 
от „ГОЛДЪН ФЕШЪН 2017“ ЕООД
седалище: гр. Пещера 4550, ул. „Пещево “ № 2, ЕИК 204859577

Печат Email
Сряда, 05 Декември 2018г.

за инвестиционно предложение
 
от „ИНГИЛИЗ ТРЕЙД КЪМПЪНИ“ ЕООД
седалище: гр. Пещера 4550, ул. „Михаил Такев “ № 144, ЕИК 112621653

Печат Email
Сряда, 05 Декември 2018г.

за инвестиционно предложение
 
от ЕТ „ГАРИ – Гюлер Тукова“
седалище: гр. Пещера 4550, ул. „Пещево“ № 2, ЕИК 112536423

Обявление

Печат Email
Вторник, 04 Декември 2018г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за отреждане на част от поземлен имот с идентификатор 56277.4.23, с площ от 2957 кв.м. /проектен поземлен имот с идентификатор 56277.4.1712 по КККР на гр.Пещера, който става с площ от 1777 кв.м./, а останалата част от досегашния имот, с площ от 1180 кв.м. получава нов идентификатор 56277.4.1711 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път“, землище на гр.Пещера, от „нива“ в УПИ V-4.1712, „За автошоурум и крайпътно заведение“ Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 04.12.2018 г.

Печат Email
Вторник, 04 Декември 2018г.

Публикувано на :     04 декември    2018г.

Валидно до:17,30ч., 18 декември   2018г.

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес

гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.1, стая № 8-9 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

Име на задълженото лице Адрес Вид на задължението Вид на документа
1. Тодор Садков Симов

гр.Пещера

ул.“Бор „ №2

Данък МПС

АУЗД №139-1/

29.11.2017г.

2. Стефан Петров Демиров

гр.Пещера

ул.“Г.Бенковски“ №18

Данък сгради

ТБО

Данък МПС

АУЗД №184-1/

30.11.2017г.

ОРГАН ПО

                                             ПРИХОДИТЕ       ………………………

                                                                               Гл.експерт “МП”

                                                                               /Ст.Семерджиев/

Дата на поставяне: 04.12.2018г.

Дата на сваляне :   18.12.2018г.ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069