Събота, 13 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Февруари 2018

Уведомление

Печат Email
Сряда, 28 Февруари 2018г.

Уведомление за инвестиционно намерение от "Грийнбърн" ЕООД. Извършване на дейности с отпадъци.

Печат Email
Четвъртък, 22 Февруари 2018г.

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ТРИДЕСЕТ И ТРЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 02. 2018 г. / ВТОРНИК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Обявление

Печат Email
Вторник, 20 Февруари 2018г.

Обявление по реда на чл.26, ал.2 и ал.4 от Закона на нормативните актове за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на ОП ЧПОИ

Уведомление

Печат Email
Вторник, 20 Февруари 2018г.

Протокол за извършена проверка на сключени договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд.

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 12 Февруари 2018г.

Преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение:"Изграждане на обслужваща и стопанска сгради (котелно за навлажняване на тютюн и складове)" в УПИ ХХI, бивш стопански двор на с.Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик.

 

 

Печат Email
Сряда, 07 Февруари 2018г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 74/06.02.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за обособяване на самостоятелни УПИ І-55, 330, 331 и

Уведомление

Печат Email
Петък, 02 Февруари 2018г.

Инвестиционно намерение на "БИОВЕТ" АД  относно Реконструкция на Анхидро 2, промяна на котел парова централа, Подмяна  на сушилни ОПК 1,  подмяна  на филтрационно съоражение в ОПК 4,обединяване на изпускащи устройства.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 01 Февруари 2018г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на обслужваща и стопанска сгради/ котелно за навлажняване на тютюн и складове/ в  УПИ XII, бивш стопански двор на с.Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик.

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 01 Февруари 2018г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 01.02.2018 г.

Публикувано на :     01 февруари 2018г., четвъртък

Валидно до:17,30ч., 15 февруари 2018г., четвъртък

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес

гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.3, стая №13 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

Име на задълженото лице Адрес Вид на задължението Вид на документа
1. ДЕЯН КРЪСТЕВ ЮРУКОВ

гр.Пазарджик

ул.Д.Петков №20, ет.1, ап.3

Данък

МПС

АУЗД №076-1/

20.11.2017г.

ОРГАН ПО

                                             ПРИХОДИТЕ       ………………………

                                                                               Гл.експерт “МП”

                                                                              /Ст.Семерджиев/

Дата на поставяне: 01.02.2018г.

Дата на сваляне :   15.02.2018г.ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069