Неделя, 23 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Март 2018

Съобщение

Печат Email
Вторник, 27 Март 2018г.
  • Уважаеми съграждани,

Европейската програма „Енергийна ефективност-2” все още не е стартирана. В тази връзка Община Пещера обръща внимание на всички заинтересовани граждани, че към момента не се приемат Заявления за интерес и финансова помощ по програмата.

След като бъде обявена програма „Енергийна ефективност-2” и съответните насоки, указания и критерии за оценка от Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Община Пещера ще обобщи необходимата информация и ще предприеме необходимите действия за информиране на обществеността.

Във връзка с гореизложеното Община Пещера не се ангажира с определяне на срок, в който програмата ще бъде „обявена“.

Печат Email
Вторник, 27 Март 2018г.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВА

             В изпълнениена Заповед №245/26.03.2018 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 

ОБЯВЯВА

1.Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

1.1. Сграда с площ 13 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение на КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.к.4550, ул. „Петър Раков“ №35, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101, частна общинска собственост, при начална тръжна месечна наемна цена 84,50 без ДДС, депозит за участие 8,45 лв. Срок на договора за наем – 5 години.

Обявление

Печат Email
Понеделник, 26 Март 2018г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обединяване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1357 по КККР на гр. Пещера и поземлен имот с идентификатор 56277.3.1358 по КККР на гр.Пещера и промяна на съществуващ УПИ ХХІІІ-3.1357, шоурум за автомобили, кафе, автосервиз за автомобили /малък/ и автомивка в новопроектиран УПИ ХХІІІ-3.1357, 1358, шоурум за автомобили, кафе, автосервиз за автомобили /малък/, автомивка и паркинг за собствени нужди, м.“Широките ливади“. За новопроектирания УПИ ХХІІІ-3.1357, 1358, шоурум за автомобили, кафе, автосервиз за автомобили /малък/, автомивка и паркинг за собствени нужди се предвижда ниско свободно застрояване и устройствена зона - Оо /обществено обслужване/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Уведомление

Печат Email
Понеделник, 26 Март 2018г.

Уведомление за инвестиционно предложение от "Бионас" ЕООД за изграждане на "Предприятие за месопреработка"

Уведомление за инвестиционно намерение на БИОНАС ЕООД, за изграждане на "Предприятие за месопреработка"

Печат Email
Понеделник, 26 Март 2018г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 29. 03. 2018 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Обявление

Печат Email
Петък, 16 Март 2018г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за разделяне на УПИ ХІІІ /поземлен имот с идентификатор 56277.504.8 по КККР на гр.Пещера/, кв. 82 на два самостоятелни урегулирани поземлени имоти: УПИ ХІІІ-работилница за производство на обувки и УПИ ХХІХ-работилница за изработка на изделия от метал. Определя се зона „Пп” /предимно производствена/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване от 3 до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Печат Email
Петък, 16 Март 2018г.

ОБЯВА

            В изпълнение на Заповед №.233/15.03.2018 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА

           
1.Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 56277.501.824 с площ 184 кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013г. на Изпълнителен директор на АГКК, площ 184 кв.м, последно изменение със заповед 18-2944-26.04.2017г. на Началник на СГКК-Пазарджик, адрес на имота: гр. Пещера, ул. „Хан Пресиян“ № 5, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: 56277.501.310, номер по предходен план: квартал 28, парцел ХV-2923, граници на имота: 56277.501.307, 56277.501.304, 56277.501.825, 56277.501.9625, актуван с АОС № 741/22.01.2018г., вписан в Служба по вписванията във Вх. Рег. №66/24.01.2018г., Акт №45, том 1, стр. 36106, при начална тръжна цена 4200.00 лв. без ДДС и депозит за участие 420.00 лв.

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 15 Март 2018г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Община Пещера уведомява всички граждани, че поради възникнала авария на ВИК съоръженията   в сградата на Общинска администрация    на 16.03.2018 г. /петък/ от 13:30 ч. до 17.30 ч.   обслужването на граждани  ще бъде  затруднено.
Дежурни служители ще приемат граждани, както следва:

  • ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ  И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ - без прекъсване  до 16.00 часа,
  • СЛУЖБА „ГРАО“  - от 13.30 до 16.00 часа,
  • ОТДЕЛ ‘МЕСТНИ ПРИХОДИ’ - от 13.30 до 16.00 часа.


Общинска Администрация се извинява за причиненото неудобство и благодари за проявеното разбиране !

Съобщение за подбор на членове на Съвета на децата към ДАЗД

Печат Email
Вторник, 13 Март 2018г.

Председателят на Държавна агенция за закрила на детето даде старт на процедурата за избор на членове на Съвета на децата от 14 области на страната, включително и от област Пазарджик.

Съветът на децата към Държавната агенция за закрила на детето е учреден през 2003 г. в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта на неговото създаване е да насърчи детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения.

Основната мисия на Съвета на децата е да представя детската гледна точка, мисли и чувства по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено – политическия живот. Съветът на децата дава възможност на децата да обменят знания, морални и интелектуални ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Съветът включва по един представител на децата от всяка административна област, членовете му са с двегодишен мандат и избират помежду си председател и заместник – председател. След навършване на 18-годишна възраст членовете на Съвета напускат организацията и местата им се попълват от нови членове.

Съгласно Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, в срок до 17.30 часа на 24.05.2018г. в Общинския център за услуги и информация на гражданите - гр. Пещера, ул. Дойранска епопея” № 17, Община Пещера ще се приемат документи за кандидатстване от деца с настоящ адрес в община Пещера, по приложените образци на формуляр за кандидатстване и мотивационно писмо.

За повече информация - Главен експерт СДИ – Али Чешмеджиев, тел. 0350/6-22-03; 6-22-08, вътр.104.

Приложение:

  1. Процедура за избор на членове на Съвета на децата;
  2. Формуляр за кандидатстване;
  3. Мотивационно писмо.

Обявление -Публикуване на проект за ЧИ на ПУП-ПР, кв.91, гр.Пещера

Печат Email
Понеделник, 12 Март 2018г.

О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на регулацията на УПИ ІІІ-1245 с идентификатор 56277.502.770 по КККР на гр. Пещера и обособяване на два урегулирани поземлени имота УПИ ІІІ-1245 и УПИ ІХ-1245, кв. 91.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069