Четвъртък, 18 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Април 2018

Съобщение

Печат Email
Петък, 27 Април 2018г.

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че от 08.05.2018г. започва изпълнение на строителството на обект:"Реконструкция на ул.Хан Пресиян".

 

Прилагаме схемите за организация на движението и обходните маршрути:

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 26 Април 2018г.

Във връзка с регистрираният огромен интерес от граждани на град Пещера за кандидатстване по програма: “Енергийна ефективност в периферните райони-2“ и отношението на Община Пещера да не затруднява финансово същите, обръща внимание, че е допустимо към  Заявления  за интерес и финансова помощ да се прилагат един от следните документи:
1.    Официално издадени скици за обекта от СГКК към Агенция по геодезия, картография и кадастъра в гр. Пазарджик.;
или
2.    Справка-разпечатка от Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Пещера, която може да получите напълно безплатно в Общинска администрация всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа в стая 11,етаж.2.

Краен срок за кандидатстване по програмата  в Община Пещера: 30.05.2018г. 17.30 часа местно време.

Съобщение

Печат Email
Сряда, 25 Април 2018г.

Община Пещера обръща внимание на всички Сдружения  на  собствениците, че е задължително да представят към своите  Заявления  за интерес и финансова помощ, следните документи указани в Анкетна карта на самостоятелен обект 2 Приложение 16 :
•    Нотариален акт на обекта;
•    Кадастрална скица на обекта.;
Документ за въвеждане в експлоатация  се прилага само ако е наличен.
Всеки петък от 14.00 часа до 17.00 часа  в залата на Общински съвет Пещера, ул. “Дойранска епопея“ 17, до изтичането на крайният срок за кандидатстване, Община Пещера ще провежда „Ден на отворените врати“ с цел  провеждане на публична информационна кампания за запознаване на широката общественост с възможностите за обновяване на жилищни сгради, критериите за допустимост на жилищните сгради; критериите и правилата за подбор, необходимите мерки, които следва да се предприемат от собствениците с оглед получаване на финансиране.

Краен срок за кандидатстване по програмата  в Община Пещера: 30.05.2018г. 17.30 часа местно време.

Подробна информация: Условия и указания за кандидатстване и утвърдената процедура за подбор и оценка на многофамилни жилищни сгради, както и всички  необходими документи можете да намерите на  интернет страницата на Община Пещера www.peshtera.bg.

Съобщение

Печат Email
Вторник, 24 Април 2018г.

Съобщение № 2/23.04.2018 год.

До Роза Ангелова Пенчева
                                                          

гр.Пещера, ул.”Веселин Стайков”№ 26
                                                            
Уведомяваме Ви, че за строеж:  “Масивна тераса и метална врата, която загражда улица”, находяща се в УПИ VІІІ-2793, кв. 203 по плана на гр.Пещера, с административен адрес: гр.Пещера, ул.”Веселин Стайков”№ 26
е издадено Възлагателно писмо за принудително изпълнение на Заповед № 341/10.05.2017г. на Кмета на община Пещера, съгласно Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или част от тях от Община Пещера.
Премахването ще бъде извършено от фирма „Радани” ООД гр.Пазарджик, с която Община Пещера има сключен договор, като за извършените дейности по принудителното събаряне на изградената  ще бъде заплатена сума в размер на 864.00 лв с ДДС.
Разходите по принудителното изпълнение на Заповед № 341/10.05.2017г. ще бъдат за сметка на извършителя на незаконния строеж.
Изпълнението на премахването на строежа ще се извърши в периода от 10.00 часа на 02.05.2018 г. до 17.30 часа на 03.05.2018г.
Със съдържанието на възлагателното писмо за принудително събаряне на масивната тераса и металната врата може да се запознаете в Дирекция  ТСУ стая №11 на 1-ви етаж при Община Пещера с адрес ул.”Дойранска епопея" 17.


Настоящето съобщение беше залепено на строежа на интернет страницата и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал.1,изречение 2 от ДР на ЗУТ.

Печат Email
Петък, 20 Април 2018г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ТРИДЕСЕТ И ПЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 26. 04. 2018 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за


ДНЕВЕН РЕД :

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 19 Април 2018г.

Община Пещера обръща внимание на всички Сдружения  на  собствениците, които са подали  Заявления  за интерес и финансова помощ и  са подписали  договор с общината по Националната програма, могат да кандидатстват по Процедура  BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020., Ако отговарят на следното условие за допустимост, а именно: Допустима сграда на СС за финансиране е многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта включително с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС(едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Необходимо е да проведат ново събрание и да подадат ново  заявление за интерес и финансова помощ,   в   съответствие   с   образците   и   указанията  по Процедура  BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.
Подаването на документи по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ не води до отказване и/или оттегляне на подадените документи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Краен срок за кандидатстване по програмата  в Община Пещера: 30.05.2018г. 17.30 часа местно време.

Подробна информация: Условия и указания за кандидатстване и утвърдената процедура за подбор и оценка на многофамилни жилищни сгради, както и всички  необходими документи можете да намерите на  интернет страницата на Община Пещера www.peshtera.bg.

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 19 Април 2018г.

Община Пещера обръща внимание на всички заинтересовани граждани, че ще бъдат приемани Заявления за интерес и финансова помощ за участие по процедура BG16RF0OP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, САМО И ЕДИНСТВЕНО В ЗАПЕЧАТАН НЕПРОЗРАЧЕН ПЛИК  на който следва да бъде изписано пълното наименование на СС – Сдружение на собствениците.
Пликовете ще бъдат разпечатвани от комисия назначена със Заповед на Кмета на Община Пещера, която ще извършва разглеждане, оценяване и класиране на подадените заявления в определения срок .


ВАЖНО: Образците за попълване по процедура BG16RF0OP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2” са различни от образците по предходната процедура. Комисията няма да разглежда документи подадени по старите образци, и същите ще се считат за недопустими.


Краен срок за кандидатстване по програмата  в Община Пещера: 30.05.2018г. 17.30 часа местно време.

Подробна информация: Условия и указания за кандидатстване и утвърдената процедура за подбор и оценка на многофамилни жилищни сгради, както и всички  необходими документи можете да намерите на  интернет страницата на Община Пещера www.peshtera.bg.

Печат Email
Сряда, 18 Април 2018г.

Сряда, 18 Април 2018 13:13

Във връзка със стартирането на Приоритетна ос 2 : Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони» Оперативна програма «Региони в растеж» 2014 – 2020г. процедура BG16RF0OP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, Община Пещера приканва заинтересованите граждани да се запознаят с информацията и образците за кандидатстване по програмата, да подготвят и да подадат своите Заявления за интерес и финансова помощ .

Целта на програмата е повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор и на обществените сгради, осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в жилищни сгради, топлинен комфорт и по –високо качество на жизнената среда.

 

Краен срок за кандидатстване по програмата в Община Пещера: 30.05.2018г. 17.30 часа местно време.

 

Всеки петък от 14.00 часа до 16.00 часа в залата на Общински съвет Пещера, ул. “Дойранска епопея“ 17, до изтичането на крайният срок за кандидатстване, Община Пещера ще провежда „Ден на отворените врати“ с цел провеждане на публична информационна кампания за запознаване на широката общественост с възможностите за обновяване на жилищни сгради, критериите за допустимост на жилищните сгради; критериите и правилата за подбор, необходимите мерки, които следва да се предприемат от собствениците с оглед получаване на финансиране.

Подробна информация: Условия и указания за кандидатстване и утвърдената процедура за подбор и оценка на многофамилни жилищни сгради, както и всички необходими документи можете да намерите на интернет страницата на Община Пещера www.peshtera.bg.

Обявление

Печат Email
Вторник, 17 Април 2018г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на на ПУП-ПР за  изменение регулацията между УПИ VІІІ-786 и УПИ ІX-787 в кв. 59 по съществуващи имотни граници между имот № 787 и имот № 786, с.Радилово, общ.Пещера
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и К    метството на с.Радилово, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Покана

Печат Email
Четвъртък, 12 Април 2018г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Пещера организира обществено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Пещера за 2017 година.

Председателят на Общински съвет отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.

Обсъждането ще се проведе на 20.04.2018 г. /петък / от 16:00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Пещера

С материалите по обсъждането можете да се запознаете на електронен адрес www.peshtera.bg

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в ОЦУИГ на общината или на електронен адрес Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069