Четвъртък, 29 Фев 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Април 2018

Обява

Печат Email
Вторник, 10 Април 2018г.

О Б Я В А

за провежданенаконкурс за войнишки длъжности във военни
формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на
военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в
страната и в чужбина

 

 

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 05 Април 2018г.

О Б Я В Л Е Н И Е


Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 270/03.04.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на регулацията на УПИ ІІІ-1245 с идентификатор 56277.502.770 по КККР на гр. Пещера и обособяване на два урегулирани поземлени имота УПИ ІІІ-1245 и УПИ ІХ-1245, кв. 91.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 05 Април 2018г.

О Б Я В Л Е Н И Е


Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 267/03.04.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект ЧИ на ПУП-ПР за изменение на уличната регулация на УПИ ІV-2919, Жилищно строителство, търговска дейност и услуги с идентификатор 56277.501.329 по КККР на гр.Пещера към улица с о.т. 250-250а с идентификатор 56277.501.9638 в кв. 27а по ПУП на гр.Пещера, като част от  поземлен имот с идентификатор 56277.501.329 по КККР на гр.Пещера /УПИ ІV-2919, Жилищно строителство, търговска дейност и услуги/ се предвижда да се приобщи към североизточната граница и 29 кв.м. от площта на УПИ-то преминат към улица с о.т. 250-250а с идентификатор  56277.501.9638  по КККР на гр.Пещера, а източната регулационна линия на улицата премине по кадастралната й граница, където след изменението площта на поземлен имот с идентификатор 56277.501.329 по КККР на гр.Пещера УПИ ІV-2919, Жилищно строителство, търговска дейност и услуги стане 358 кв.м. От новообразуваният поземлен имот с идентификатор 56277.501.329 по КККР на гр.Пещера с площ от 358 кв.м., 280 кв.м. съгласно Нотариален акт № 116, том ІV, рег. № 5346, дело № 634 от 21.11.2003 г. са собственост на Верка Ангелова Йосифова, а 78 кв.м. са общинска собственост.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 05 Април 2018г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 269/03.04.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.2.712 по КККР на гр.Пещера и отреждането му в два урегулирани поземлени имоти УПИ ІІ-2.551, за производствена и складова дейност (проектен поземлен имот 551) и УПИ ІІІ-2.557, за улица (проектен поземлен имот 557) в местност ”Потока”, общ.Пещера. Предвижда се ниско свободно застрояване в УПИ ІІ-2.551, за производствена и складова дейност (проектен поземлен имот 551), с устройствена зона – Пп /предимно производствена/ и устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 15 м, плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 05 Април 2018г.

О Б Я В Л Е Н И Е


Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 268/03.04.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 56277.3.1480 и отреждането му в УПИ ІІІ-3.1738, Кравеферма, местност „Агово” по КККР на гр.Пещера. Предвижда се ниско свободно застрояване и отреждане на устройствена зона - Сж /Селскостопанска животновъдна./, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване от 2 до 7 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Уведомление

Печат Email
Понеделник, 02 Април 2018г.

Уведомление за Процедура по издаване на комплексно разрешително на  ЗП „Неджми Хюсеин Хюсеинов“

Във връзка със чл.122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА  със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17


Уведомява заинтересованото населени и общественост за процедура по издаване на комплексно разрешително по смисъла на чл.117, ал. 1 от ЗООС на ЗП „Неджми Хюсеин Хюсеинов“.


Заявлението за издаване на комплексно разрешително „Ферма за интензивно отглеждане на свине майки и прасета за угояване“ ще бъде достъпно за заинтересованото населени и обществеността в Общинска администрация Пещера на ет.3 ст.5 до 02.05.2018г.

Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069